Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1614508

TNŽ, s.r.o.

 • Konanie č. 1614508
 • Vydaný 9.10.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 196 z roku 2023 13.10.2023
 • Úpadca TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17
  01001   Žilina
 • Navrhovatelia TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17
  01001   Žilina
 • Daňový úrad
  IČO: 42499500
  J.Kráľa 2
  01001   Žilina
 • Zděnek Flachs
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: TNŽ, s.r.o. so sídlom Horný val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36 469 467, správcom ktorého je: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, značka správcu: S1242, v časti o návrhu správcu na vylúčenie majetku zo súpisu, takto

Rozhodnutie

I. Správcovi udeľuje súhlas na vylúčenie majetok zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 185/2022 zo dňa 27.09.2022, a to:

- pohľadávka pod por. č. 1 voči konateľovi úpadcovi za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/10/2022
 • ICS 5122202800
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN sudca