Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1371829

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,

 • Konanie č. 1371829
 • Vydaný 13.10.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 202 z roku 2023 23.10.2023
 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522   Veľké Úľany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 267 805, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16552/T, správcom ktorého je: JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO: 42 359 023, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto

Rozhodnutie

Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) na nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v rozsahu pohľadávky v celkovej výške 2.820,20 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovými číslami 223-227.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka 36K/33/2014
 • ICS 2114227429
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN sudca