Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1773328

DOMMAT s. r. o.

 • Konanie č. 1773328
 • Vydaný 20.10.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 206 z roku 2023 27.10.2023
 • Úpadca DOMMAT s. r. o.
  IČO: 50966430
  Pri Studničke 4776/38
  94907   Nitra
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: DOMMAT s. r. o., so sídlom: Pri Studničke 4776/38, 949 07 Nitra, IČO: 50 966 430, zastúpený: JUDr. Ondrej Brláš, advokát, so sídlom: Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 42 428 521, ktorého správcom je: Mgr. Peter Páll, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, značka správcu S1945, o poukázaní preddavku na úhradu nákladov konkurzu, takto

Rozhodnutie

I. P r i z n á v a správcovi Mgr. Peter Páll, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, značka správcu S1945, paušálnu odmenu v sume 500,00 eur.

II. U k l a d á učtárni Okresného súdu Nitra poukázať na účet správcu: Mgr. Peter Páll, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, značka správcu S1945, zložený preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu v sume 500,00 eur zaplatený na účet súdnych preddavkov a vedený pod položkou denníka D19 - 30/2023, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 20K/6/2023
 • ICS 4123237358
 • Vydal Mgr. Romana Komorová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník