Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3257204

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

 • Konanie č. 3257204
 • Vydaný 2.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 213 z roku 2023 8.11.2023
 • Úpadca 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
  IČO: 36460869
  Ľubochnianska 2407/2
  08006   Ľubotice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Košice vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o., so sídlom: Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 460 869, práv. zast.: JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA., advokát, č. SAK: 3343, so sídlom: Žižkova 6, 040 01 Košice, IČO: 35 505 249, ktorého správcom podstaty je: JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S1581, o určení, či sa na podanie veriteľa: GIMATIC Czech Republic s.r.o., so sídlom: Toužimská 1133/24g, Kbely, 197 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 24230049, prihliada ako na prihlášku takto

Rozhodnutie

Určuje, že na podanie zo dňa 18.09.2023, ktoré bolo doručené správcovi podstaty dňa 04.10.2023 a ktorým bola uplatnená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: GIMATIC Czech Republic s.r.o., so sídlom: Toužimská 1133/24g, Kbely, 197 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 24230049, v celkovej sume 2.078,71 EUR, sa neprihliada ako na prihlášku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Mestský súd Košice
 • Spisová značka 43R/5/2023
 • ICS 7123211506
 • Vydal ThDr. JUDr. Peter Melichárek
 • Vydal FN sudca