Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3257209

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

  • Konanie č. 3257209
  • Vydaný 2.11.2023
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 213 z roku 2023 8.11.2023
  • Úpadca 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
    IČO: 36460869
    Ľubochnianska 2407/2
    08006   Ľubotice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Košice vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o., so sídlom: Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 460 869, práv. zast.: JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA., advokát, č. SAK: 3343, so sídlom: Žižkova 6, 040 01 Košice, IČO: 35 505 249, ktorého správcom podstaty je: JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S1581, o určení, či sa na podanie veriteľa: AET Kunststoffe GmbH, so sídlom: Loherstrasse 59, 53773 Hennef, Nemecko, IČ: DE811271656, prihliada ako na prihlášku takto

Rozhodnutie

Určuje, že na podanie zo dňa 13.09.2023, ktoré bolo doručené správcovi podstaty dňa 25.09.2023 a ktorým bola uplatnená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: AET Kunststoffe GmbH, so sídlom: Loherstrasse 59, 53773 Hennef, Nemecko, IČ: DE811271656, v celkovej sume 51.155,00 EUR, sa prihliada ako na prihlášku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

  • Súd Mestský súd Košice
  • Spisová značka 43R/5/2023
  • ICS 7123211506
  • Vydal ThDr. JUDr. Peter Melichárek
  • Vydal FN sudca