Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1205703

FRAGOPOLIS TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FRAGOPOLIS TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze, so sídlom Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov, IČO: 36 466 921, správcom ktorého je LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, o návrhu správcu na uloženie pokuty, takto

Rozhodnutie

ukladá Mgr. Adriánovi Fabianovi, nar. 05.07.1973, trvale bytom 17. novembra 3748/170, 080 01 Prešov pokutu vo výške 3.300,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia do všeobecnej podstaty úpadcu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

  • Súd Okresný súd Prešov
  • Spisová značka 1K/2/2009
  • ICS 8109201582
  • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
  • Vydal FN sudca