Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1375893

AKD HLOHOVEC

 • Konanie č. 1375893
 • Vydaný 07.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2023 20.11.2023
 • Úpadca AKD HLOHOVEC
  IČO: 51851580
  Radlinského 3
  92001   Hlohovec
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trnava, IČO: 42 499 500, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851 580, so sídlom Radlinského 3, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T, takto

Rozhodnutie

Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851 580, so sídlom Radlinského 3, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka 60K/16/2023
 • ICS 2123208472
 • Vydal JUDr. Eva Krošlák Cmerová
 • Vydal FN sudkyňa