Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1376740

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,

 • Konanie č. 1376740
 • Vydaný 13.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2023 20.11.2023
 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522   Veľké Úľany
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 267 805, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16552/T, správcom ktorého je: JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO: 42 359 023, uznesením č.k. 36K/33/2014-403 zo dňa 13.10.2023, potvrdil prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) na nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v rozsahu pohľadávky v celkovej výške 2.820,20 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovými číslami 223-227.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.11.2023.

 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka 36K/33/2014
 • ICS 2114227429
 • Vydal Mgr. Daniela Škultétyová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník