Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2006266

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Konanie č. 2006266
 • Vydaný 20.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 225 z roku 2023 27.11.2023
 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712   Bánovce nad Bebravou
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 142 568, pr. zast. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 36 851 710, ktorého správcom je Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1531, o žiadosti správcu o schválenie záväzného pokynu pre speňažovanie majetku úpadcu, takto

Rozhodnutie

Súd ako člen príslušného orgánu za popretého zabezpečeného veriteľa Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 36 851 710 schvaľuje záväzný pokyn o postupe správcu pri speňažovaní majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu a oddelených podstát zabezpečených veriteľov úpadcu ako podnik spôsobom a za podmienok uvedených v prílohe

č. 1 žiadosti správcu zo dňa 23.08.2023 (nachádzajúca sa v súdnom spise na č.l. 676 až 678) doručenej správcom Okresnému súdu Trenčín dňa 23.08.2023, v ktorom znení bol schválený veriteľským výborom a zabezpečenými veriteľmi Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO 35 776 005 a Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO 36 854 140.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/7/2022
 • ICS 3122201143
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca