Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3262293

KORAD Radiators s.r.o.

 • Konanie č. 3262293
 • Vydaný 22.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 226 z roku 2023 28.11.2023
 • Úpadca KORAD Radiators s.r.o.
  IČO: 52182606
  Vstupný areál U. S. Steel
  04454   Košice - mestská časť Šaca
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Košice v právnej veci navrhovateľa: PROMUGLESBIT s.r.o., so sídlom: Letná 2, 040 01 Košice, IČO: 47 900 792, práv. zast.: Mgr. Peter Masarovič, advokát, so sídlom: Park Angelinum 2, 040 01 Košice, proti dlžníkovi: KORAD Radiators s.r.o., so sídlom: Vstupný areál U. S. Steel, Košice - mestská časť Šaca 044 54, IČO: 52 182 606, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

I. Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: KORAD Radiators s.r.o., so sídlom: Vstupný areál U. S. Steel, Košice - mestská časť Šaca 044 54, IČO: 52 182 606, z dôvodu povolenia reštrukturalizácie dlžníka.

II. U k l a d á učtárni Mestského súdu Košice vrátiť navrhovateľovi: PROMUGLESBIT s.r.o., so sídlom: Letná 2, 040 01 Košice, IČO: 47 900 792, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.500,00 EUR, vedený pod položkou denníka č. D19-64/2022, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia učtárni.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Mestský súd Košice
 • Spisová značka 31K/5/2023
 • ICS 7123202659
 • Vydal ThDr. JUDr. Peter Melichárek
 • Vydal FN sudca