Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3784912

Penzión SIROŇ s. r. o.

 • Konanie č. 3784912
 • Vydaný 22.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 226 z roku 2023 28.11.2023
 • Úpadca Penzión SIROŇ s. r. o.
  IČO: 53136331
  M. R. Štefánika 2
  96212   Detva
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - Penzión SIROŇ s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva, IČO: 53 136 331, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39103/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

N e p r e d l ž u j e predbežnému správcovi lehotu na predloženie záverečnej správy.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1K/11/2023
 • ICS 6123404655
 • Vydal Ing. Mgr. Zuzana Dinková
 • Vydal FN sudca