Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1206786

101%, spol. s r.o.

 • Konanie č. 1206786
 • Vydaný 22.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 227 z roku 2023 29.11.2023
 • Úpadca 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Navrhovatelia 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Daňový úrad Prešov
  Hviezdoslavova 7
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 101%, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 44, Poprad 058 01, IČO: 31 689 116, správcom ktorého je: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, Prešov 080 01, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto

Rozhodnutie

konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: 101%, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 44, Poprad 058 01, IČO: 31 689 116, po splnení konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zrušuje.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/38/2013
 • ICS 8113226492
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca