Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1210363

101%, spol. s r.o.

 • Konanie č. 1210363
 • Vydaný 20.12.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 246 z roku 2023 28.12.2023
 • Úpadca 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Navrhovatelia 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Daňový úrad Prešov
  Hviezdoslavova 7
  08001   Prešov
Druh
Oznam
Oznam

O z n a m

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 101%, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 44, Poprad 058 01, IČO: 31 689 116, správcom ktorého je: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, Prešov 080 01, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č. k. 2K/38/2013-620 zo dňa 22.11.2023 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: 101%, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 44, Poprad 058 01, IČO: 31 689 116, po splnení konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2023.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/38/2013
 • ICS 8113226492
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca