Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3275234

ZYGON, s.r.o.

 • Konanie č. 3275234
 • Vydaný 16.1.2024
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 15 z roku 2024 22.1.2024
 • Úpadca ZYGON, s.r.o.
  IČO: 36701602
  Slovenská 50
  05601   Gelnica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Košice vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: ZYGON, s.r.o., so sídlom Slovenská č. 50, 056 01 Gelnica, IČO: 36 701 602, o návrhu správcu podstaty: doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., so sídlom kancelárie: kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, zn. správcu: S714, na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto

Rozhodnutie

I. Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: ZYGON, s.r.o., so sídlom Slovenská č. 50, 056 01 Gelnica, IČO: 36 701 602, pre nedostatok majetku.

II. Nepriznáva správcovi podstaty: doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., so sídlom kancelárie: kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, zn. správcu: S714, odmenu z výťažku a náhradu preukázaných výdavkov.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Mestskom súde Košice, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.

Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Podľa ust. § 365 ods. 1 CSP, odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) neboli splnené procesné podmienky,

b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

 • Súd Mestský súd Košice
 • Spisová značka 30K/37/2016
 • ICS 7116224910
 • Vydal JUDr. Pavel Varga
 • Vydal FN sudca