Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1214416

101%, spol. s r.o.

 • Konanie č. 1214416
 • Vydaný 29.1.2024
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 24 z roku 2024 2.2.2024
 • Úpadca 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Navrhovatelia 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Daňový úrad Prešov
  Hviezdoslavova 7
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: 101%, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 44, Poprad 058 01, IČO: 31 689 116, správcom ktorého je: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, Prešov 080 01, o odvolaní správcu úpadcu z funkcie, takto

Rozhodnutie

o d v o l á v a správcu: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, Prešov 080 01, z funkcie správcu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/38/2013
 • ICS 8113226492
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca