Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101% spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101% spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  Poprad  058 01
 • Druh Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 9 z roku 2016 dňa 15.1.2016
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

JUDr. Slavomír Dubjel, správca so sídlom správcovskej kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku úpadcu 101%, spol. s r.o. v konkurze, Námestie sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 111, v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto dopĺňa súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005  (pôvodne veriteľ Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov).

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.

Číslo súpisovej zložky Popis Približný rok výroby Stav opotrebovanosti Spoluvlastnícky podiel úpadcu Súpisová hodnota Dôvod zaradenia do súpisu Deň zaradenia do súpisu 2 Ericsson 3 ks nezistené používané 1/1 15,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 8.1.2016 3 Video SONY nezistené používané 1/1 5,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 8.1.2016 4 Televízor Philips 1 KS nezistené používané 1/1 50,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 8.1.2016 5 počítač COMPAQ nezistené používané 1/1 50,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 8.1.2016 6 Telefón Ericsson 2 kusy nezistené používané 1/1 10,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 8.1.2016 7 plošinový vozík nezistené používané 1/1 30,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 8.1.2016 8 digitálny projektor nezistené používané 1/1 40,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 8.1.2016 9 výdajový vozík ohrievaný nezistené používané 1/1 30,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 8.1.2016

 

Na majetok zaradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. sa vzťahujú nasledovné zabezpečovacie práva:

Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo k hnuteľným veciam a súboru iných majetkových hodnôt podľa Rozhodnutia Daňového úradu Poprad č. 717/340/6911/06/Par zo dňa 09.02.2006 o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a iným majetkovým hodnotám na zabezpečenie daňového nedoplatku

Opis zabezpečenej pohľadávky: právny dôvod vzniku pohľadávky: daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/542359 zo dňa 25.08.2005, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/542359 zo dňa 25.08.2005, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/548480 zo dňa 25.10.2005, platobný výmer č. 717/210/58122/00/Šva zo dňa 27.09.2000, platobný výmer 717/2100/85239/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer 717/2100/85200/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer č. 717/2100/85196/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer 717/230/67885/03/Ale zo dňa 07.11.2003, č. 717/230/67865/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/67857/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/67871/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/51886/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer 717/230/51890/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer 717/230/51882/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie č. 717/230/51850/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51878/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51875/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51870/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie č. 717/230/51809/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51780/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51769/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51794/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51841/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer č. 717/230/66006/05/Ale zo dňa 27.10.2003, rozhodnutie 717/230/11015/03/Ale zo dňa 27.02.2003, rozhodnutie 717/2100/1018/03/Ale zo dňa 13.01.2003, rozhodnutie č. 717/230/10988/03/Ale zo dňa 27.02.2003, rozhodnutie 717/2100/95225/02/Ale zo dňa 17.12.2002, rozhodnutie 717/230/69227/03/Ale zo dňa 19.11.2003, rozhodnutie č. 717/230/60216/04/Ale o uložení pokuty zo dňa 22.07.2004

Výška zabezpečenej pohľadávky: 77.207,79 €

Zápis v zozname pohľadávok: 268 - 295, 402

Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne veriteľ: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov)

 

V Prešove dňa 8.1.2016

JUDr. Slavomír Dubjel, správca