Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101% spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101% spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  Poprad  058 01
 • Druh Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 17 z roku 2016 dňa 27.1.2016
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

JUDr. Slavomír Dubjel, správca so sídlom správcovskej kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku úpadcu 101%, spol. s r.o. v konkurze, Námestie sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 111, v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam, že časť majetku podľa nižšie uvedenej špecifikácie, pôvodne zaradený predchádzajúcim správcom Ing. Dušanom Kurucom, značka správcu S1595 do všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 166/2014, K016698 dňa 28.08.2014 preradzuje do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne veriteľ Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov).

Poradové číslo súpisovej zložky: 130

Popis súpisovej zložky: Nebytový priestor č. 4 – reštaurácia so zázemím

Obec: Poprad

Štát: Slovenská republika

Ulica: Sobotské námestie

Orientačné číslo: 1744

Orientačné číslo vchodu: 0

Číslo poschodia: prízemie

Podiel na spoločných častiach a spol. zariadeniach domu

a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 26671/95264

Názov katastrálneho územia: Spišská Sobota

Číslo listu vlastníctva: 1835

Súpisné číslo: 1744

Parcela č.: 1120 a 1121

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Dátum zaradenia do súpisu: 20.01.2016

Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota: 163.875,00 EUR

Sporný zápis: -

Dôvody sporného zápisu: -

Osoba, v ktorej prospech boli pochybnosti sporného zápisu: -

 

Poradové číslo súpisovej zložky: 131

Popis súpisovej zložky: Nebytový priestor č. 6 – kancelárske priestory (Klub dôchodcov)

Obec: Poprad

Štát: Slovenská republika

Ulica: Sobotské námestie

Orientačné číslo: 1744

Orientačné číslo vchodu: 0

Číslo poschodia: prvé poschodie

Podiel na spoločných častiach a spol. zariadeniach domu

a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 14017/95264

Názov katastrálneho územia: Spišská Sobota

Číslo listu vlastníctva: 1835

Súpisné číslo: 1744

Parcela č.: 1120 a 1121

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Dátum zaradenia do súpisu: 20.01.2016

Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota: 86.125,00 EUR

Sporný zápis: -

Dôvody sporného zápisu: -

Osoba, v ktorej prospech boli pochybnosti sporného zápisu: -

 

Na majetok pod poradovými číslami 130 a 131, ktorý je zaradený do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. sa vzťahujú nasledovné zabezpečovacie práva:

Opis zabezpečovacieho práva:

Záložné právo k nehnuteľnostiam vo vlastníctve daňového dlžníka podľa Rozhodnutia Daňového úradu Poprad č. 717/340/48570/09/KUC – 812 zo dňa 10.08.2009 na zabezpečenie daňového nedoplatku v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Spôsob vzniku: Zápis v KN. Deň vzniku 28.08.2009. Poradie: prvé.

 

Záložné právo k nehnuteľnostiam vo vlastníctve daňového dlžníka podľa Rozhodnutia Daňového úradu Poprad č. 717/340/48658/09/KUC – 812 zo dňa 10.08.2009 na zabezpečenie daňového nedoplatku v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Spôsob vzniku: Zápis v KN. Deň vzniku 28.08.2009. Poradie: druhé.

 

Záložné právo k nehnuteľnostiam vo vlastníctve daňového dlžníka podľa Rozhodnutia Daňového úradu Poprad č. 717/340/53208/09/KUC - 812 zo dňa 08.09.2009 na zabezpečenie daňového nedoplatku v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Spôsob vzniku: Zápis v KN. Deň vzniku 28.09.2009. Poradie: tretie.

 

Záložné právo k nehnuteľnostiam vo vlastníctve daňového dlžníka podľa Rozhodnutia Daňového úradu Poprad č. 717/340/43127/11/KUC – 812 zo dňa 21.06.2011 na zabezpečenie daňového nedoplatku v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Spôsob vzniku: Zápis v KN. Deň vzniku 22.07.2011. Poradie: štvrté.

 

Záložné právo k nehnuteľnostiam vo vlastníctve daňového dlžníka podľa Rozhodnutia Daňového úradu Poprad č. 717/340/43120/11/KUC- 812 zo dňa 21.06.2011 na zabezpečenie daňového nedoplatku v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Spôsob vzniku: Zápis v KN. Deň vzniku 27.07.2011. Poradie: piate.

 

Opis zabezpečenej pohľadávky: právny dôvod vzniku pohľadávky: prihlásená pohľadávka v sume 4 989,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/65359/08/Ale zo dňa 01.12.2008, prihlásená pohľadávka v sume 934,93 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/76058/06/Ale zo dňa 11.12.2006, prihlásená pohľadávka v sume 128,36 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel č. 717/2008/553421 zo dňa 30.04.2007, prihlásená pohľadávka v sume 371,77 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel č. 717/2009/505851 zo dňa 23.01.2009, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63576/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63572/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63557/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63574/08/Ale zo dňa 19.11.2008, Prihlásená pohľadávka v sume 19,61 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46715/05/Ale zo dňa 10.08.2005, prihlásená pohľadávka v sume 40,92 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67359/06/Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 847,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/65882/05/Ale zo dňa 12.12.2005, prihlásená pohľadávka v sume 2 195,84 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67650/05/Ale zo dňa 21.12.2005, prihlásená pohľadávka v sume 20,21 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67503/06/Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 34,48 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67493/06/Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 41,26 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67487/06/Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 42,42 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67491/06/Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 52,61 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67518/06/Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 54,73 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67495/06Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 59,41 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67526/06/Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 183,86 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/76955/06/Ale zo dňa 14.12.2006, prihlásená pohľadávka v sume 20,71 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46937/07/Ale zo dňa 03.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 22,83 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46941/07/Ale zo dňa 03.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 33,59 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46946/07/Ale zo dňa 03.08.2007,  prihlásená pohľadávka v sume 34,92 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46943/07/Ale zo dňa 03.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 39,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46948/07/Ale zo dňa 03.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 48,49 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46953/07/Ale zo dňa 03.08.2007,  prihlásená pohľadávka v sume 49,12 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46949/07/Ale zo dňa 03.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 71,73 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717230/46954/07/Ale zo dňa 03.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 78,83 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46957/07Ale zo dňa 03.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 21,54 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50026/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 25,12 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50022/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 29,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50030/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 30,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50020/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 31,06 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50018/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 34,95 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50013/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 36,11 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50003/07Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 43,05 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50010/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 105,68 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/49987/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 124,24 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50047/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 140,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50046/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 145,15 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50042/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 147,64 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50052/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 273,88 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50045/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 379,87 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50072/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 398,49 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50071/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 466,07 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50061/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 491,23 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50037/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 492,00 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50041/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 22,93 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55640/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 29,11 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55613/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 31,03 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55635/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 32,56 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55627/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 41,92 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55606/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 52,57 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55622/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 56,99 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55571/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 64,49 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55564/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 74,88 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55592/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 75,91 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55561/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 80,62 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55598/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 89,72 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55594/08Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 18,95 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/56173/08/Ale zo dňa 06.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 73,45 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/56185/08/Ale zo dňa 06.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 85,50 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/56135/08/Ale zo dňa 06.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 92,84 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/56197/08/Ale zo dňa 06.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 796,18 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/56093/08/Ale zo dňa 06.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 704,10 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/44295/08/Ale zo dňa 17.07.2007,  prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/74077/06/Ale zo dňa 31.11.2006, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50839/06/Ale zo dňa 04.09.2008, prihlásená pohľadávka v sume 2143,21 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2008/547666 zo dňa 28.04.2008, prihlásená pohľadávka v sume 2044,85 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2008/543896 zo dňa 30.07.2008, prihlásená pohľadávka v sume 2177,30 EUR sa zakladá na Prehľade č717/2008/552204 zo dňa 30.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 2132,05 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2009/510232 zo dňa 27.01.2009, prihlásená pohľadávka v sume 2907,66 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2008/509534 zo dňa 28.01.2008, prihlásená pohľadávka v sume 2014,41 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2007/537107 zo dňa 30.04.2007, prihlásená pohľadávka v sume 2457,21 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2007/552198 zo dňa 30.10.2007, prihlásená pohľadávka v sume 2712,05 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2007/542387 zo dňa 30.07.2007, prihlásená pohľadávka v sume 465,01 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2005/542001 zo dňa 28.07.2005, prihlásená pohľadávka v sume 2367,31 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2006/506414 zo dňa 27.01.2006, prihlásená pohľadávka v sume 904,63 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2006/506732 zo dňa 07.02.2006, prihlásená pohľadávka v sume 698,10 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2007/503035 zo dňa 26.01.2007, prihlásená pohľadávka v sume 1286,00 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2010/546692 zo dňa 29.03.2010, prihlásená pohľadávka v sume 1139,12 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2009/555139 zo dňa 24.07.2009, prihlásená pohľadávka v sume 289,85 EUR sa zakladá na Oznámení platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou č. 12797/07 zo dňa 31.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 373,19 EUR sa zakladá na Oznámení platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou č. 12796/07 zo dňa 28.09.2006, prihlásená pohľadávka v sume 287,39 EUR sa zakladá na Oznámení platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou č. 12795/07 zo dňa 16.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 122,35 EUR sa zakladá na Oznámení platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou č. 12793/07 zo dňa 30.11.2006, prihlásená pohľadávka v sume 368,95 EUR sa zakladá na Oznámení platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou č. 12792/07 zo dňa 30.11.2006, prihlásená pohľadávka v sume 228,67 EUR sa zakladá na Oznámení platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou č. 12791/07 zo dňa 26.01.2007.

___________________________________________________________________

Prihlásená pohľadávka v sume 790,23 EUR sa zakladá na vykonateľnom Výkaze daňových nedoplatkov č. 9712301/5/3189478/2014 zo dňa 01.07.2014.

____________________________________________________________________

 

Prihlásená pohľadávka v sume  2 237,89 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2006/541018 zo dňa 25.07.2006, prihlásená pohľadávka v sume 1 259,17 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2006/539973 zo dňa 24.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 39,40 EUR sa zakladá na Dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2006/539970 zo dňa 24.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 1 182,76 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2006/545181 zo dňa 25.09.2006, prihlásená pohľadávka v sume 2 608,97 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní z pridanej hodnoty č. 717/2006/550040 zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 4 771,55 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2006/547347 zo dňa 24.11.2006, prihlásená pohľadávka v sume 3 368,68 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2006/547985 zo dňa 22.12.2006, prihlásená pohľadávka v sume 1 075,51 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2007/540403 zo dňa 25.05.2007, prihlásená pohľadávka v sume 5 963,75 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2007/551214 zo dňa 25.10.2007, prihlásená pohľadávka v sume 3 215,66 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2007/552778 zo dňa 25.11.2007, prihlásená pohľadávka v sume 9 439,35 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2007/553338 zo dňa 23.12.2007, prihlásená pohľadávka v sume 3 733,77 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2008/508991 zo dňa 24.01.2008, prihlásená pohľadávka v sume 3 090,85 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2008/544211 zo dňa 24.07.2008, prihlásená pohľadávka v sume 5 168,79 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2008/548048 zo dňa 22.08.2008, prihlásená pohľadávka v sume 3 277,96 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2008/548261 zo dňa 22.09.2008, prihlásená pohľadávka v sume 4 225,15 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2008/551560 zo dňa 23.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 618,30 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2008/554777 zo dňa 24.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 1 387,43 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2008/555113 zo dňa 22.12.2008, prihlásená pohľadávka v sume 1 017,26 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2009/504845 zo dňa 20.01.2009, prihlásená pohľadávka v sume 1 128,00 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2009/538785 zo dňa 23.04.2009,  prihlásená pohľadávka v sume 1 898,32 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2009/555090 zo dňa 24.07.2009, prihlásená pohľadávka v sume 48,82 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/51486/06/Ale zo dňa 04.08.2006,  prihlásená pohľadávka v sume 93,10 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/51475/06/Ale zo dňa 04.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 134,30 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/51478/06/Ale zo dňa 04.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 188,64 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/51472/06/Ale zo dňa 04.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 231,39 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/51466/06/Ale zo dňa 04.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 483,73 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/51456/06/Ale zo dňa 04.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 40,72 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69422/06/Ale zo dňa 06.11.2006, prihlásená pohľadávka v sume 62,93 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69413/06/Ale zo dňa 06.11.2006,  prihlásená pohľadávka v sume 426,04 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69408/06/Ale zo dňa 06.11.2006, prihlásená pohľadávka v sume 233,08 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/4562/07/Ale zo dňa 24.01.2007, prihlásená pohľadávka v sume 108,07 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/45134/07Ale zo dňa 23.07.2007, prihlásená pohľadávka v sume 671,61 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/45476/07/Ale zo dňa 25.07.2007, prihlásená pohľadávka v sume 5 510,62 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/65455/07/Ale zo dňa 21.11.2007, prihlásená pohľadávka v sume 387,93 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/27791/08/Ale zo dňa 23.05.2008, prihlásená pohľadávka v sume 590,98 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/27795/08/Ale zo dňa 23.05.2008, prihlásená pohľadávka v sume 99,64 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/61706/08/Ale zo dňa 06.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 234,28 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/61698/08/Ale zo dňa 06.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 408,15 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/61702/08/Ale zo dňa 06.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 63,03 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/5393/08/Ale zo dňa 31.01.2008.

_______________________________________________________

Prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63576/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63572/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63557/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63574/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 315,33 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel č. 717/2010/511/043 zo dňa 29.01.2010, prihlásená pohľadávka v sume 315,32 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel č. 717/2011/504248 zo dňa 28.01.2011 a predstavuje neuhradenú daň z motorových vozidiel za rok 2010, prihlásená pohľadávka v sume 303,70 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/59020/09/Ale zo dňa 08.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 240,50 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/66525/10/Ale zo dňa 25.10.2010.

____________________________________________________________________

 

Prihlásená pohľadávka v sume 3 913,17 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2009/547103 zo dňa  23.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 6 046,83 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2010/555201 zo dňa 26.07.2010 za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2010, prihlásená pohľadávka v sume 2 436,13 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2010/559856 zo dňa 25.10.2010, prihlásená pohľadávka v sume 4 927,54 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2011/507932 zo dňa 25.01.2011, prihlásená pohľadávka v sume 122,20 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/49103/09/Ale zo dňa 12.08.2009, prihlásená pohľadávka v sume 777,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/49088/09/Ale zo dňa 12.08.2009, prihlásená pohľadávka v sume 5 283,10 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/49085/09/Ale zo dňa 12.08.2009, prihlásená pohľadávka v sume 2 155,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/52576/09/Ale zo dňa 04.09.2009, prihlásená pohľadávka v sume 110,00 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/62187/09/Ale zo dňa 27.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 28,30 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63417/10/Ale zo dňa 06.10.2010, prihlásená pohľadávka v sume 851,50 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63411/10/Ale zo dňa 06.10.2010, prihlásená pohľadávka v sume 906,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63407/10Ale zo dňa 06.10.2010, prihlásená pohľadávka v sume 2 096,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63399/10Ale zo dňa 06.10.2010, prihlásená pohľadávka v sume 1 982,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69256/10/Ale zo dňa 09.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 3 626,30 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/74681/10/Ale zo dňa 13.12.2010, prihlásená pohľadávka v sume 2 560,10 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/13861/11/Ale zo dňa 11.03.2011, prihlásená pohľadávka v sume 144,66 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/60647/10/Ale zo dňa 23.09.2010, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63574/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 17,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58536/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 30,00 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58530/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 36,70 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58533/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 37,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58526/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 39,50 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58492/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 51,40 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58457/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 52,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58514/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 54,00 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58464/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 58,90 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58473/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 70,40 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58443/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 4170,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/60178/09/Ale zo dňa 14.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 23,30 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69622/10/Ale zo dňa 10.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 31,20 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69620/10/Ale zo dňa 10.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 48,70 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69623/10/Ale zo dňa 10.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 218,40 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/696913/10/Ale zo dňa 10.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 257,70 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/696903/10/Ale zo dňa 10.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 268,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/696910/10/Ale zo dňa 10.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 4800,90 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69591/10/Ale zo dňa 10.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 92,90 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/75232/10/Ale zo dňa 16.12.2010, prihlásená pohľadávka v sume 280,40 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/75234/10/Ale zo dňa 16.12.2010, prihlásená pohľadávka v sume 173,70 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/31555/11/Ale zo dňa 19.01.2011, prihlásená pohľadávka v sume 1139,12 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2009/555139 zo dňa 24.07.2009, prihlásená pohľadávka v sume 1059,43 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2009/554379 zo dňa 29.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 1533,56 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2010/511038 zo dňa 29.01.2010, prihlásená pohľadávka v sume 848,05 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2010/549505 zo dňa 23.04.2010, prihlásená pohľadávka v sume 1044,04 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2010/555750 zo dňa 30.07.2010, prihlásená pohľadávka v sume 1192,80 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2010/548637 zo dňa 07.10.2010, prihlásená pohľadávka v sume 998,54 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2010/503476 zo dňa 06.01.2011, prihlásená pohľadávka v sume 85,92 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2011/543525 zo dňa 30.04.2011.

Výška zabezpečenej pohľadávky: 172.014,68 EUR

Zápis v zozname pohľadávok: 197 až 267, 296 až 401, 403

Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005 (pôvodne veriteľ: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov

 

V Prešove dňa 20.01.2016

JUDr. Slavomír Dubjel, správca