Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101% spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101% spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  Poprad  058 01
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 31 z roku 2016 dňa 16.2.2016
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

JUDr. Slavomír Dubjel, správca so sídlom správcovskej kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku úpadcu 101%, spol. s r.o. v konkurze, Námestie sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 111, v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto aktualizuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne veriteľ Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov) o doposiaľ nespeňažený majetok z dôvodu uskutočnenia predchádzajúcich preradení a doplnení majetku podľa zverejnení v Obchodnom vestníku zo dňa 15.01.2016, č. OV 9/16 (K000744), zo dňa 15.01.2016 č. OV 9/16 (K000745), zo dňa 27.01.2016 č. OV 17/16 (K001705).

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.

Číslo súpisovej zložky

Popis

Približný rok výroby

Stav opotrebovanosti

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

Súpisová hodnota

Dôvod zaradenia do súpisu

Deň zaradenia do súpisu

 

2

Ericsson 3 ks

nezistené

používané

1/1

15,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

8.1.2016

 

3

Video SONY

nezistené

používané

1/1

5,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

8.1.2016

 

4

Televízor Philips 1 KS

nezistené

používané

1/1

50,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

8.1.2016

 

5

počítač COMPAQ

nezistené

používané

1/1

50,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

8.1.2016

 

6

Telefón Ericsson 2 kusy

nezistené

používané

1/1

10,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

8.1.2016

 

7

plošinový vozík

nezistené

používané

1/1

30,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

8.1.2016

 

8

digitálny projektor

nezistené

používané

1/1

40,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

8.1.2016

 

9

výdajový vozík ohrievaný

nezistené

používané

1/1

30,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

8.1.2016

 

Na vyššie uvedený majetok zaradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., súpisové zložky č. 2 až č. 9 sa vzťahujú nasledovné zabezpečovacie práva: Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo k hnuteľným veciam a súboru iných majetkových hodnôt podľa Rozhodnutia Daňového úradu Poprad č. 717/340/6911/06/Par zo dňa 09.02.2006 o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a iným majetkovým hodnotám na zabezpečenie daňového nedoplatku Opis zabezpečenej pohľadávky: právny dôvod vzniku pohľadávky: daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/542359 zo dňa 25.08.2005, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/542359 zo dňa 25.08.2005, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/548480 zo dňa 25.10.2005, platobný výmer č. 717/210/58122/00/Šva zo dňa 27.09.2000, platobný výmer 717/2100/85239/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer 717/2100/85200/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer č. 717/2100/85196/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer 717/230/67885/03/Ale zo dňa 07.11.2003, č. 717/230/67865/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/67857/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/67871/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/51886/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer 717/230/51890/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer 717/230/51882/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie č. 717/230/51850/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51878/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51875/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51870/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie č. 717/230/51809/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51780/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51769/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51794/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51841/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer č. 717/230/66006/05/Ale zo dňa 27.10.2003, rozhodnutie 717/230/11015/03/Ale zo dňa 27.02.2003, rozhodnutie 717/2100/1018/03/Ale zo dňa 13.01.2003, rozhodnutie č. 717/230/10988/03/Ale zo dňa 27.02.2003, rozhodnutie 717/2100/95225/02/Ale zo dňa 17.12.2002, rozhodnutie 717/230/69227/03/Ale zo dňa 19.11.2003, rozhodnutie č. 717/230/60216/04/Ale o uložení pokuty zo dňa 22.07.2004 Výška zabezpečenej pohľadávky: 77.207,79 € Zápis v zozname pohľadávok: 268 - 295, 402 Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne veriteľ: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov

 

Číslo súpisovej zložky

Popis

Približný rok výroby

Stav opotrebovanosti

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

Súpisová hodnota

Dôvod zaradenia do súpisu

Deň zaradenia do súpisu

 

Nižšie uvedené súpisové zložky majetku pôvodne zaradené do súpisu všeobecnej podstaty ako 2. Súbor hnuteľných vecí - Bar a servis reštaurácia Vino & Tapas Spišská Sobota správca preradzuje do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.

 

10

Počítač

2008

opotrebovaný

1/1

50,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

11

Súbor pohárov 123 KS

2008

opotrebovaný

1/1

24,60 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

12

Tlačiareň

2008

opotrebovaný

1/1

24,60 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nižšie uvedené súpisové zložky majetku pôvodne zaradené do súpisu všeobecnej podstaty ako 3. Súbor hnuteľných vecí -Interiér a zariadenie reštaurácia Vino & Tapas Spišská Sobota správca preradzuje do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.

 

13

Chladnička veľká Liebherr Vinothek

2004

opotrebovaný

1/1

30,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

14

Stand by stôl - kovoá noha + mramorová doska - stôl pr. AWTI 670x700x850 + ploc.

2004

opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

15

Umývací drez s dávkovačom na jar + batéria/zelený/ - stôl umývací 1600x700x850 + pod.

2008

opotrebovaný

1/1

15,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

16

Chladnička  - mini - Baumatik V18 - chladiaca skrínka KTS 1401

2008

opotrebovaný

1/1

15,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

17

Chladiaca vitrína na tapasy - chladiaca skrínka

2008

opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

18

Vonkajšia reklama /vino & Tapas/ - tabuľa + tabuľa NOTICE 2ks

2008

opotrebovaný

1/1

1,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

19

Stolička drevená - čalúnená /zelená koža/ s boč. Oper. 2KS

2008

opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

20

Stolička drevená + koža - zelená s boč. Opierk. /3pásy/ - 4 KS

2008

opotrebovaný

1/1

40,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

21

Stôl drevený tmavý - štvorec na jednej nohe - stôl

2008

opotrebovaný

1/1

15,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

22

Stolička drevená + koža - zelená s bočným operadlom - 2KS

2008

opotrebovaný

1/1

30,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

23

Váza ratan, Váza ratanová + sušené kvety - tanierik váza

2008

opotrebovaný

1/1

30,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

24

Malý súdok - svietidlo + dekorácia + sklo

2008

opotrebovaný

1/1

5,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nižšie uvedené súpisové zložky - INVENTÁR - pôvodne zaradený do súpisu všeobecnej podstaty ako 4. súbor hnuteľných vecí - Vybavenie kuchyne reštaurácia Vino & Tapas Spišská Sobota správca preradzuje do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.

 

25

Nerezový drez + batéria (umyváreň zeleniny)

2006

opotrebovaný

1/1

30,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

26

Nerezový drez + batéria so sprchou (umyváreň riadu)

2006

opotrebovaný

1/1

30,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

27

Nerezová polica (umyváreň riadu)

2006

opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

28

Nerezový drez dvojitý + batéria (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

25,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

29

Nerezový drez - jednodielny + batéria (kuchyňa) - 2ks

2006

opotrebovaný

1/1

40,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

30

Nerezová výlevka + batéria (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

15,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

31

Nerezové umývadielko malé/nad výlevkou/ (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

10,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

32

Nerezový pracovný stôl - veľký (kuchyňa) - 4ks

2006

opotrebovaný

1/1

120,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

33

Varič na cestoviny (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

10,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

34

Fritéza (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

35

Gril - malý - elektrický (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

36

Chladnička-biela-presklenná (kuchyňa)

2004

opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

37

Chladnička nerezová Whirlpool (kuchyňa)

2004

opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

38

Chladnička nerezová Whirlpool (kuchyňa)

2004

opotrebovaný / nefunkčný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

39

Chladnička biela - Liebherr (kuchyňa)

2004

opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

40

Chladnička biela - malá (kuchyňa)

2004

opotrebovaný

1/1

15,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

41

Polica nerezová (kuchyňa) - 2ks

2006

opotrebovaný

1/1

30,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

42

Stojan na G-nádoby (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

10,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

43

G-nádoba-veľká (kuchyňa) - 6ks

2006

opotrebovaný

1/1

30,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

44

G-nádoba-1/2-hlboká (kuchyňa) - 2ks

2006

opotrebovaný

1/1

10,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

45

G-nádoba-1/2-plytká (kuchyňa) - 5ks

2006

opotrebovaný

1/1

25,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

46

G-nádoba-2/3-plytká (kuchyňa) - 3ks

2006

opotrebovaný

1/1

15,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

47

G-nádoba-1/3-plytká (kuchyňa) - 7ks

2006

opotrebovaný

1/1

35,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

48

G-nádoba /v-10 cm/ (kuchyňa) - 6ks

2006

opotrebovaný

1/1

30,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

49

G-nádoba /v-5 cm/ (kuchyňa) - 2ks

2006

opotrebovaný

1/1

10,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

50

G-nádoba-sito (kuchyňa) - 2ks

2006

opotrebovaný

1/1

8,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

51

G-nádoba-plytká (kuchyňa) - 2ks

2006

opotrebovaný

1/1

10,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

52

G-nádoba-kryt veľký (kuchyňa) - 2ks

2006

opotrebovaný

1/1

6,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

53

G-nádoba-kryt-1/2 (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

3,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

54

Plech na pečenie /sito/ (kuchyňa) - 3ks

2006

opotrebovaný

1/1

6,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

55

Plech na pečenie /čierny/ (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

2,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

56

Panvica-palacinkárka (kuchyňa) - 4ks

2006

opotrebovaný

1/1

8,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

57

Panvica-lievance (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

2,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

58

Panvica-Wook (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

2,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

59

Panvica-nerez (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

2,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

60

Forma na srnčí chrbát (kuchyňa) - 3ks

2006

opotrebovaný

1/1

3,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

61

Kastrol - 5 l + pokrývka (kuchyňa) - 2ks

2006

opotrebovaný

1/1

6,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

62

Kastrol - 4 l + pokrývka (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

3,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

63

Kastrol - 3 l + pokrývka (kuchyňa) - 2ks

2006

opotrebovaný

1/1

6,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

64

Kastrol - 2 l + pokrývka (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

3,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

65

Hrniec - 10 l (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

3,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

66

Hrniec - 15 l + pokrývka (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

3,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

67

Hrniec - 25 l + pokrývka (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

3,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

68

Hrniec 3 l + pokrývka (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

3,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

69

Hrniec 3 l  (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

3,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

70

Liatinový hrniec - 2 l + pokrývka (kuchyňa) - 2ks + 2ks

2006

opotrebovaný

1/1

6,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

71

Panvička plechová (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

2,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

72

Forma na muffin - menšia (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

2,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

73

Forma na muffin - väčšia (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

2,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

74

PVC-plato - hnedé (kuchyňa) - 9ks

2006

opotrebovaný

1/1

18,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

75

Dosky plastové (kuchyňa) - 3ks

2006

opotrebovaný

1/1

6,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

76

Lopár drevený (kuchyňa) - 3ks

2006

opotrebovaný

1/1

6,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

77

Drevená doska veľká (kuchyňa) - 2ks

2006

opotrebovaný

1/1

2,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

78

Robot-Kenwood - cukrárenský (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

79

Mlynček na mäso (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

10,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

80

Naberačka nerezová malá (kuchyňa) - 4ks

2006

opotrebovaný

1/1

4,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

81

Naberačka nerezová veľká (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

1,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

82

Obracačka (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

1,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

83

Lopatka na gril (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

1,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

84

Naberačka na cestoviny (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

1,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

85

Sitko na cestoviny (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

0,5 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

86

Metlička na šľahanie- veľká (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

0,1 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

87

Metlička na šľahanie-malá (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

0,1 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

88

Lievik PVC (kuchyňa) - 2ks

2006

opotrebovaný

1/1

0,20 UER

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

89

Drevená varecha (kuchyňa) - 5ks

2006

opotrebovaný

1/1

0,50 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

90

Drevená stierka/gumená/ (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

0,10 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

91

Valček (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

0,10 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

92

Tĺčik na mäso (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

0,10 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

93

Kliešte -nerez (kuchyňa) - 2ks

2006

opotrebovaný

1/1

0,20 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

94

Pučidlo na zemiaky (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

0,10 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

95

Lopatka plastová (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

0,1 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

96

Nôž nerezový (kuchyňa) - 3ks

2006

opotrebovaný

1/1

0,30 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

97

Ocieľka (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

0,10 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

98

Vidlička nerezová (kuchyňa) - 4ks

2006

opotrebovaný

1/1

0,40 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

99

Strúhadlo (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

0,10 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

100

Sitko na múku (kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

0,10 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

101

Nerezový stôl pracovný - veľký (cukráreň)

2006

opotrebovaný

1/1

30,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

102

Nerezové umývadlo + batéria (cukráreň)

2006

opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

103

Kombinovaný drez s varičom/2-platnička/ (cukráreň)

2006

opotrebovaný

1/1

15,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

104

Hrniec smaltový - 2 l (cukráreň)

2006

opotrebovaný

1/1

3,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

105

Plech na pečenie (cukráreň)

2006

opotrebovaný

1/1

1,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

106

G-nádoba-plytká (cukráreň)

2006

opotrebovaný

1/1

1,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

107

Nerezové plato - okrúhle-malé (cukráreň) - 4ks

2006

opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

108

Nerezové plato-okrúhle-veľké (cukráreň) - 2ks

2006

opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

109

Drez nerezový + batéria (studená kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

10,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

110

Umývadielko nerezové + batéria (studená kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

5,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

111

Chladiaci pult - 3-dverový (studená kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

10,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

112

Robot Kenwood-šľahač/Kenwood/ (studená kuchyňa)

2002

opotrebovaný

1/1

10,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

113

Plastová doska (studená kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

0,10 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

114

PVC-blato-biele (studená kuchyňa) - 7ks

2006

opotrebovaný

1/1

0,70 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

115

PVC-plato-hnedé (studená kuchyňa) - 8ks

2006

opotrebovaný

1/1

0,80 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

116

PVC-nádoba-štvorhranné (studená kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

0,10 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

117

PVC-nádoba-okrúhla (studená kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

0,10 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

118

Panvica plechová veľká (studená kuchyňa)

2006

opotrebovaný

1/1

1,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

119

Mraznička - Whirlpool v sklade potravín

2006

opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nižšie uvedené súpisové zložky majetku pôvodne zaradené do súpisu všeobecnej podstaty ako 5. Súbor hnuteľných vecí -Školský bufet správca preradzuje do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.

 

120

Registračná pokladňa QU ORION CR21F - registračka

2011

opotrebovaný

1/1

50,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nižšie uvedené súpisové zložky majetku pôvodne zaradené do súpisu všeobecnej podstaty ako 6. Súbor hnuteľných vecí - Catering správca preradzuje do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.

 

121

Kávomat - zásobník na kávu

2009

opotrebovaný, nefunkčný

1/1

15,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

122

Stand-by stoly /nerez/-priemer 60, výška 110 - 8KS - banketové stoly

2002

opotrebovaný

1/1

160,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

123

Termo-konvice na kávu - Termoporty 4 KS

2008

opotrebovaný

1/1

8,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nižšie uvedené súpisové zložky majetku pôvodne zaradené do súpisu všeobecnej podstaty ako 7. Súbor hnuteľných vecí - Kancelária správca preradzuje do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.

 

124

Skrinka drevená dvojdverová + polička /140x78x38/ 1 KS - skrinka zavretá

1998

opotrebovaný

1/1

10,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

125

Skrinka - spodná časť dvojdverová + 4 poličky /180x60x38/ - skrinka presklená

1998

opotrebovaný

1/1

3,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

126

Drevená skrinka - otvorená /60x35x38/ - 2ks

1998

opotrebovaný

1/1

6,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

127

Skrinka drevená - 2+1 zásuvky /66x42x77/

1998

opotrebovaný

1/1

3,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

128

Pracovný stôl - drevená doska /70x135x78/

1998

opotrebovaný

1/1

15,00 EUR

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

129

Pracovný stôl - drevená doska /70x80x78/

1998

opotrebovaný

1/1

5

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

12.8.2014

 

Na vyššie uvedený majetok zaradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., súpisové zložky č. 10 až č. 129 sa vzťahujú nasledovné zabezpečovacie práva: Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo k hnuteľným veciam a súboru iných majetkových hodnôt podľa Rozhodnutia Daňového úradu Poprad č. 717/340/6911/06/Par zo dňa 09.02.2006 o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a iným majetkovým hodnotám na zabezpečenie daňového nedoplatku Opis zabezpečenej pohľadávky: právny dôvod vzniku pohľadávky: daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/542359 zo dňa 25.08.2005, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/542359 zo dňa 25.08.2005, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/548480 zo dňa 25.10.2005, platobný výmer č. 717/210/58122/00/Šva zo dňa 27.09.2000, platobný výmer 717/2100/85239/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer 717/2100/85200/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer č. 717/2100/85196/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer 717/230/67885/03/Ale zo dňa 07.11.2003, č. 717/230/67865/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/67857/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/67871/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/51886/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer 717/230/51890/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer 717/230/51882/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie č. 717/230/51850/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51878/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51875/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51870/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie č. 717/230/51809/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51780/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51769/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51794/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51841/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer č. 717/230/66006/05/Ale zo dňa 27.10.2003, rozhodnutie 717/230/11015/03/Ale zo dňa 27.02.2003, rozhodnutie 717/2100/1018/03/Ale zo dňa 13.01.2003, rozhodnutie č. 717/230/10988/03/Ale zo dňa 27.02.2003, rozhodnutie 717/2100/95225/02/Ale zo dňa 17.12.2002, rozhodnutie 717/230/69227/03/Ale zo dňa 19.11.2003, rozhodnutie č. 717/230/60216/04/Ale o uložení pokuty zo dňa 22.07.2004 Výška zabezpečenej pohľadávky: 77.207,79 € Zápis v zozname pohľadávok: 268 - 295, 402 Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne veriteľ: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov

 

130

Popis súpisovej zložky: Nebytový priestor č. 4 – reštaurácia so zázemím Obec: Poprad Štát: Slovenská republika Ulica: Sobotské námestie Orientačné číslo: 1744 Orientačné číslo vchodu: 0 Číslo poschodia: prízemie Podiel na spoločných častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 26671/95264 Názov katastrálneho územia: Spišská Sobota Číslo listu vlastníctva: 1835 Súpisné číslo: 1744 Parcela č.: 1120 a 1121 Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 Dátum zaradenia do súpisu: 20.01.2016 Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR Súpisová hodnota: 163.875,00 EUR Sporný zápis: - Dôvody sporného zápisu: - Osoba, v ktorej prospech boli pochybnosti sporného zápisu: -

 

Na majetok pod poradovým číslom 130, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. sa vzťahujú nasledovné zabezpečovacie práva: Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo k nehnuteľnostiam vo vlastníctve daňového dlžníka podľa Rozhodnutia Daňového úradu Poprad č. 717/340/48570/09/KUC – 812 zo dňa 10.08.2009 na zabezpečenie daňového nedoplatku v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Spôsob vzniku: Zápis v KN. Deň vzniku 28.08.2009. Poradie: prvé. Záložné právo k nehnuteľnostiam vo vlastníctve daňového dlžníka podľa Rozhodnutia Daňového úradu Poprad č. 717/340/48658/09/KUC – 812 zo dňa 10.08.2009 na zabezpečenie daňového nedoplatku v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Spôsob vzniku: Zápis v KN. Deň vzniku 28.08.2009. Poradie: druhé. Záložné právo k nehnuteľnostiam vo vlastníctve daňového dlžníka podľa Rozhodnutia Daňového úradu Poprad č. 717/340/53208/09/KUC - 812 zo dňa 08.09.2009 na zabezpečenie daňového nedoplatku v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Spôsob vzniku: Zápis v KN. Deň vzniku 28.09.2009. Poradie: tretie. Záložné právo k nehnuteľnostiam vo vlastníctve daňového dlžníka podľa Rozhodnutia Daňového úradu Poprad č. 717/340/43127/11/KUC – 812 zo dňa 21.06.2011 na zabezpečenie daňového nedoplatku v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Spôsob vzniku: Zápis v KN. Deň vzniku 22.07.2011. Poradie: štvrté. Záložné právo k nehnuteľnostiam vo vlastníctve daňového dlžníka podľa Rozhodnutia Daňového úradu Poprad č. 717/340/43120/11/KUC- 812 zo dňa 21.06.2011 na zabezpečenie daňového nedoplatku v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Spôsob vzniku: Zápis v KN. Deň vzniku 27.07.2011. Poradie: piate. Opis zabezpečenej pohľadávky: právny dôvod vzniku pohľadávky: prihlásená pohľadávka v sume 4 989,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/65359/08/Ale zo dňa 01.12.2008, prihlásená pohľadávka v sume 934,93 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/76058/06/Ale zo dňa 11.12.2006, prihlásená pohľadávka v sume 128,36 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel č. 717/2008/553421 zo dňa 30.04.2007, prihlásená pohľadávka v sume 371,77 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel č. 717/2009/505851 zo dňa 23.01.2009, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63576/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63572/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63557/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63574/08/Ale zo dňa 19.11.2008, Prihlásená pohľadávka v sume 19,61 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46715/05/Ale zo dňa 10.08.2005, prihlásená pohľadávka v sume 40,92 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67359/06/Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 847,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/65882/05/Ale zo dňa 12.12.2005, prihlásená pohľadávka v sume 2 195,84 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67650/05/Ale zo dňa 21.12.2005, prihlásená pohľadávka v sume 20,21 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67503/06/Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 34,48 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67493/06/Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 41,26 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67487/06/Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 42,42 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67491/06/Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 52,61 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67518/06/Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 54,73 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67495/06Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 59,41 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/67526/06/Ale zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 183,86 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/76955/06/Ale zo dňa 14.12.2006, prihlásená pohľadávka v sume 20,71 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46937/07/Ale zo dňa 03.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 22,83 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46941/07/Ale zo dňa 03.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 33,59 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46946/07/Ale zo dňa 03.08.2007,  prihlásená pohľadávka v sume 34,92 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46943/07/Ale zo dňa 03.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 39,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46948/07/Ale zo dňa 03.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 48,49 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46953/07/Ale zo dňa 03.08.2007,  prihlásená pohľadávka v sume 49,12 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46949/07/Ale zo dňa 03.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 71,73 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717230/46954/07/Ale zo dňa 03.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 78,83 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/46957/07Ale zo dňa 03.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 21,54 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50026/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 25,12 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50022/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 29,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50030/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 30,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50020/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 31,06 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50018/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 34,95 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50013/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 36,11 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50003/07Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 43,05 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50010/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 105,68 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/49987/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 124,24 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50047/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 140,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50046/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 145,15 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50042/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 147,64 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50052/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 273,88 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50045/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 379,87 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50072/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 398,49 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50071/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 466,07 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50061/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 491,23 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50037/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 492,00 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50041/07/Ale zo dňa 21.08.2007, prihlásená pohľadávka v sume 22,93 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55640/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 29,11 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55613/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 31,03 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55635/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 32,56 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55627/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 41,92 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55606/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 52,57 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55622/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 56,99 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55571/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 64,49 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55564/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 74,88 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55592/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 75,91 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55561/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 80,62 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55598/08/Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 89,72 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/55594/08Ale zo dňa 01.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 18,95 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/56173/08/Ale zo dňa 06.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 73,45 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/56185/08/Ale zo dňa 06.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 85,50 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/56135/08/Ale zo dňa 06.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 92,84 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/56197/08/Ale zo dňa 06.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 796,18 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/56093/08/Ale zo dňa 06.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 704,10 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/44295/08/Ale zo dňa 17.07.2007,  prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/74077/06/Ale zo dňa 31.11.2006, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/50839/06/Ale zo dňa 04.09.2008, prihlásená pohľadávka v sume 2143,21 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2008/547666 zo dňa 28.04.2008, prihlásená pohľadávka v sume 2044,85 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2008/543896 zo dňa 30.07.2008, prihlásená pohľadávka v sume 2177,30 EUR sa zakladá na Prehľade č717/2008/552204 zo dňa 30.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 2132,05 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2009/510232 zo dňa 27.01.2009, prihlásená pohľadávka v sume 2907,66 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2008/509534 zo dňa 28.01.2008, prihlásená pohľadávka v sume 2014,41 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2007/537107 zo dňa 30.04.2007, prihlásená pohľadávka v sume 2457,21 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2007/552198 zo dňa 30.10.2007, prihlásená pohľadávka v sume 2712,05 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2007/542387 zo dňa 30.07.2007, prihlásená pohľadávka v sume 465,01 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2005/542001 zo dňa 28.07.2005, prihlásená pohľadávka v sume 2367,31 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2006/506414 zo dňa 27.01.2006, prihlásená pohľadávka v sume 904,63 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2006/506732 zo dňa 07.02.2006, prihlásená pohľadávka v sume 698,10 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2007/503035 zo dňa 26.01.2007, prihlásená pohľadávka v sume 1286,00 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2010/546692 zo dňa 29.03.2010, prihlásená pohľadávka v sume 1139,12 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2009/555139 zo dňa 24.07.2009, prihlásená pohľadávka v sume 289,85 EUR sa zakladá na Oznámení platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou č. 12797/07 zo dňa 31.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 373,19 EUR sa zakladá na Oznámení platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou č. 12796/07 zo dňa 28.09.2006, prihlásená pohľadávka v sume 287,39 EUR sa zakladá na Oznámení platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou č. 12795/07 zo dňa 16.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 122,35 EUR sa zakladá na Oznámení platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou č. 12793/07 zo dňa 30.11.2006, prihlásená pohľadávka v sume 368,95 EUR sa zakladá na Oznámení platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou č. 12792/07 zo dňa 30.11.2006, prihlásená pohľadávka v sume 228,67 EUR sa zakladá na Oznámení platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou č. 12791/07 zo dňa 26.01.2007. ___________________________________________________________________ Prihlásená pohľadávka v sume 790,23 EUR sa zakladá na vykonateľnom Výkaze daňových nedoplatkov č. 9712301/5/3189478/2014 zo dňa 01.07.2014. ____________________________________________________________________ Prihlásená pohľadávka v sume  2 237,89 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2006/541018 zo dňa 25.07.2006, prihlásená pohľadávka v sume 1 259,17 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2006/539973 zo dňa 24.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 39,40 EUR sa zakladá na Dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2006/539970 zo dňa 24.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 1 182,76 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2006/545181 zo dňa 25.09.2006, prihlásená pohľadávka v sume 2 608,97 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní z pridanej hodnoty č. 717/2006/550040 zo dňa 25.10.2006, prihlásená pohľadávka v sume 4 771,55 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2006/547347 zo dňa 24.11.2006, prihlásená pohľadávka v sume 3 368,68 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2006/547985 zo dňa 22.12.2006, prihlásená pohľadávka v sume 1 075,51 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2007/540403 zo dňa 25.05.2007, prihlásená pohľadávka v sume 5 963,75 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2007/551214 zo dňa 25.10.2007, prihlásená pohľadávka v sume 3 215,66 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2007/552778 zo dňa 25.11.2007, prihlásená pohľadávka v sume 9 439,35 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2007/553338 zo dňa 23.12.2007, prihlásená pohľadávka v sume 3 733,77 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2008/508991 zo dňa 24.01.2008, prihlásená pohľadávka v sume 3 090,85 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2008/544211 zo dňa 24.07.2008, prihlásená pohľadávka v sume 5 168,79 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2008/548048 zo dňa 22.08.2008, prihlásená pohľadávka v sume 3 277,96 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2008/548261 zo dňa 22.09.2008, prihlásená pohľadávka v sume 4 225,15 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2008/551560 zo dňa 23.10.2008, prihlásená pohľadávka v sume 618,30 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2008/554777 zo dňa 24.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 1 387,43 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2008/555113 zo dňa 22.12.2008, prihlásená pohľadávka v sume 1 017,26 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2009/504845 zo dňa 20.01.2009, prihlásená pohľadávka v sume 1 128,00 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2009/538785 zo dňa 23.04.2009,  prihlásená pohľadávka v sume 1 898,32 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2009/555090 zo dňa 24.07.2009, prihlásená pohľadávka v sume 48,82 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/51486/06/Ale zo dňa 04.08.2006,  prihlásená pohľadávka v sume 93,10 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/51475/06/Ale zo dňa 04.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 134,30 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/51478/06/Ale zo dňa 04.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 188,64 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/51472/06/Ale zo dňa 04.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 231,39 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/51466/06/Ale zo dňa 04.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 483,73 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/51456/06/Ale zo dňa 04.08.2006, prihlásená pohľadávka v sume 40,72 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69422/06/Ale zo dňa 06.11.2006, prihlásená pohľadávka v sume 62,93 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69413/06/Ale zo dňa 06.11.2006,  prihlásená pohľadávka v sume 426,04 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69408/06/Ale zo dňa 06.11.2006, prihlásená pohľadávka v sume 233,08 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/4562/07/Ale zo dňa 24.01.2007, prihlásená pohľadávka v sume 108,07 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/45134/07Ale zo dňa 23.07.2007, prihlásená pohľadávka v sume 671,61 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/45476/07/Ale zo dňa 25.07.2007, prihlásená pohľadávka v sume 5 510,62 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/65455/07/Ale zo dňa 21.11.2007, prihlásená pohľadávka v sume 387,93 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/27791/08/Ale zo dňa 23.05.2008, prihlásená pohľadávka v sume 590,98 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/27795/08/Ale zo dňa 23.05.2008, prihlásená pohľadávka v sume 99,64 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/61706/08/Ale zo dňa 06.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 234,28 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/61698/08/Ale zo dňa 06.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 408,15 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/61702/08/Ale zo dňa 06.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 63,03 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/5393/08/Ale zo dňa 31.01.2008. _______________________________________________________ Prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63576/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63572/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63557/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63574/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 315,33 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel č. 717/2010/511/043 zo dňa 29.01.2010, prihlásená pohľadávka v sume 315,32 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel č. 717/2011/504248 zo dňa 28.01.2011 a predstavuje neuhradenú daň z motorových vozidiel za rok 2010, prihlásená pohľadávka v sume 303,70 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/59020/09/Ale zo dňa 08.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 240,50 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/66525/10/Ale zo dňa 25.10.2010. ____________________________________________________________________ Prihlásená pohľadávka v sume 3 913,17 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2009/547103 zo dňa  23.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 6 046,83 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2010/555201 zo dňa 26.07.2010 za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2010, prihlásená pohľadávka v sume 2 436,13 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2010/559856 zo dňa 25.10.2010, prihlásená pohľadávka v sume 4 927,54 EUR sa zakladá na Daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty č. 717/2011/507932 zo dňa 25.01.2011, prihlásená pohľadávka v sume 122,20 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/49103/09/Ale zo dňa 12.08.2009, prihlásená pohľadávka v sume 777,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/49088/09/Ale zo dňa 12.08.2009, prihlásená pohľadávka v sume 5 283,10 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/49085/09/Ale zo dňa 12.08.2009, prihlásená pohľadávka v sume 2 155,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/52576/09/Ale zo dňa 04.09.2009, prihlásená pohľadávka v sume 110,00 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/62187/09/Ale zo dňa 27.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 28,30 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63417/10/Ale zo dňa 06.10.2010, prihlásená pohľadávka v sume 851,50 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63411/10/Ale zo dňa 06.10.2010, prihlásená pohľadávka v sume 906,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63407/10Ale zo dňa 06.10.2010, prihlásená pohľadávka v sume 2 096,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63399/10Ale zo dňa 06.10.2010, prihlásená pohľadávka v sume 1 982,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69256/10/Ale zo dňa 09.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 3 626,30 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/74681/10/Ale zo dňa 13.12.2010, prihlásená pohľadávka v sume 2 560,10 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/13861/11/Ale zo dňa 11.03.2011, prihlásená pohľadávka v sume 144,66 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/60647/10/Ale zo dňa 23.09.2010, prihlásená pohľadávka v sume 66,38 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/63574/08/Ale zo dňa 19.11.2008, prihlásená pohľadávka v sume 17,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58536/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 30,00 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58530/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 36,70 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58533/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 37,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58526/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 39,50 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58492/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 51,40 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58457/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 52,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58514/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 54,00 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58464/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 58,90 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58473/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 70,40 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/58443/09/Ale zo dňa 06.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 4170,80 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/60178/09/Ale zo dňa 14.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 23,30 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69622/10/Ale zo dňa 10.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 31,20 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69620/10/Ale zo dňa 10.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 48,70 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69623/10/Ale zo dňa 10.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 218,40 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/696913/10/Ale zo dňa 10.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 257,70 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/696903/10/Ale zo dňa 10.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 268,60 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/696910/10/Ale zo dňa 10.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 4800,90 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/69591/10/Ale zo dňa 10.11.2010, prihlásená pohľadávka v sume 92,90 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/75232/10/Ale zo dňa 16.12.2010, prihlásená pohľadávka v sume 280,40 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/75234/10/Ale zo dňa 16.12.2010, prihlásená pohľadávka v sume 173,70 EUR sa zakladá na Rozhodnutí č. 717/230/31555/11/Ale zo dňa 19.01.2011, prihlásená pohľadávka v sume 1139,12 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2009/555139 zo dňa 24.07.2009, prihlásená pohľadávka v sume 1059,43 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2009/554379 zo dňa 29.10.2009, prihlásená pohľadávka v sume 1533,56 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2010/511038 zo dňa 29.01.2010, prihlásená pohľadávka v sume 848,05 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2010/549505 zo dňa 23.04.2010, prihlásená pohľadávka v sume 1044,04 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2010/555750 zo dňa 30.07.2010, prihlásená pohľadávka v sume 1192,80 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2010/548637 zo dňa 07.10.2010, prihlásená pohľadávka v sume 998,54 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2010/503476 zo dňa 06.01.2011, prihlásená pohľadávka v sume 85,92 EUR sa zakladá na Prehľade č. 717/2011/543525 zo dňa 30.04.2011. Výška zabezpečenej pohľadávky: 172.014,68 EUR Zápis v zozname pohľadávok: 197 až 267, 296 až 401, 403 Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005 (pôvodne veriteľ: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

V Prešove dňa 5.2.2016

JUDr. Slavomír Dubjel, správca