Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101% spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101% spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  Poprad  058 01
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 160 z roku 2016 dňa 18.8.2016
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

ZÁPISNICA O HLASOVANÍ ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, A.S.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca zverejňuje zápisnicu o hlasovaní zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 o uložení záväzného pokynu na uzavretie Dohody o urovnaní vzájomných práv a povinností medzi úpadcom 101% spol. s r.o. v konkurze a  obchodnou spoločnosťou NOBILIS SERVIS, s.r.o., IČO: 44 497 024. Hlasovanie príslušného orgánu o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu prebehlo „per rollam“.

 1. Zabezpečenému veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s. bola doručená žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu v zmysle ust. § 83 ods. 1 písm. b) ZKR. V rámci predmetnej žiadosti správca požiadal Slovenskú konsolidačnú, a.s. ako príslušný orgán o uloženie záväzného pokynu na uzavretie Dohody o urovnaní vzájomných práv a povinností s obchodnou spoločnosťou NOBILIS SERVIS, s.r.o., IČO: 44 497 024.
 2. Do sídla kancelárie správcu bolo doručené hlasovanie Slovenskej konsolidačnej, a.s. ako príslušného orgánu pre uloženie záväzného pokynu, pričom bolo prijaté nasledovné uznesenie:

„Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, ako príslušný orgán v postavení zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Slovenská konsolidačná, a.s. ukladá správcovi majetku úpadcu JUDr. Slavomírovi Dubjelovi, so sídlom kancelárie správcu Puškinova 18, 080 01 Prešov, značka správcu MSSR S1390, správca majetku úpadcu 101% spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Námestie sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 28.5.2014, sp.zn. 2K/38/2013, OV 104/14 zo dňa 3.6.2014, záväzný pokyn na uzavretie Dohody o urovnaní vzájomných práv a povinností s obchodnou spoločnosťou NOBILIS SERVIS, s.r.o., IČO: 44 497 024, ktorej kópia je prílohou žiadosti zo dňa 2.6.2016.“

ZA:

Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 002 (hlasujúci ako príslušný orgán v postavení zástupcu zabezpečeného veriteľa)

PROTI:

Nikto

ZDRŽALO SA:

Nikto

 

V Prešove dňa 15.8.2016

JUDr. Slavomír Dubjel, správca