Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101% spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101% spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  Poprad  058 01
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 54 z roku 2017 dňa 17.3.2017
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu 101% spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Námestie sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov, spisová značka 2K/38/2013, týmto v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov a zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., vyhlasuje štvrté kolo ponukového konania na spoločný predaj súpisových zložiek majetku, súboru všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku SR číslo OV 31/2016 dňa 16.02.2016, (K003258) a súpisových zložiek č. 2 až 130 patriacich do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 31/2016 dňa 16.02.2016, (K003260).

Podmienky ponukového konania: Záväzná ponuka záujemcu o kúpu ponúkaného majetku (ďalej aj „časť podniku“) musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu kancelárie správcu majetku úpadcu 101% spol. s r.o. v konkurze,  JUDr. Slavomírovi Dubjelovi, správca so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov tak, aby do kancelárie správcu boli doručené najneskôr do 30 dní odo dňa vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.

Úspešným záujemcom na uzavretie zmluvy o predaju časti podniku bude ten záujemca, ktorý predloží najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za časť podniku.

Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:

a) Minimálna kúpna cena za časť podniku nie je určená. Kúpnou cenou bude najvyššia ponúknutá kúpna cena odsúhlasená príslušným orgánom;

b) Zloženie zábezpeky záujemcom vo výške 10% navrhovanej kúpnej ceny na správcovský účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050 6353 6702, SWIFT: GIBASKBX.

c) Okrem uvedenia ponuky na kúpu časť podniku aj vyhlásenie, že má záujem o kúpu  časti podniku tak, ako je uvedené v súpise všeobecnej podstaty, oznam zverejnený v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 31/2016 (K003258) dňa 16.02.2016 a ako je uvedené v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., oznam zverejnený v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 31/2016 (K0032600) dňa 16.02.2016.

d) Potvrdenie o zložení zábezpeky v požadovanej výške.

e) U právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR nie staršia ako 3 mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu.

f) Záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.

g)  Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná.

h)  Záväzná ponuka záujemcu musí smerovať na odkúpenie celého súboru hnuteľných  a nehnuteľných vecí. Nie je možný odpredaj jednotlivých súpisových zložiek majetku.

ch) Úspešný záujemca, s ktorým uzavrie správca majetku úpadcu kúpnu zmluvu, kupuje majetok tak ako „stojí a leží" a v stave v akom sa v súčasnosti nachádza.

Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých záväzných ponúk jedným záujemcom správca prihliada na záväznú ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti, a v ktorej bude ponúkaná kúpna cena za odkúpenie časti podniku najvyššia. Uzavretie zmluvy o predaji časti podniku s úspešným záujemcom podlieha schváleniu zo strany príslušného orgánu, ktorým je zástupca veriteľov a zabezpečený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s..

Správca umožní dve ohliadky speňažovanej časti podniku a to v Poprade na adrese Sobotské námestie, dňa 31.3.2017 o 16:00 hod. a 3.4.2017 o 13:00 hod., pričom za účelom ohliadky je nutné vopred kontaktovať správcu e-mailom na adrese: pravneporadenstvo@gmail.com.

V Prešove dňa 14.3.2017

JUDr. Slavomír Dubjel, správca