Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101% spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101% spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  Poprad  058 01
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 120 z roku 2017 dňa 23.6.2017
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

JUDr. Slavomír Dubjel, správca v súlade s ustanovením § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR") zverejňuje zápisnicu o hlasovaní zástupcu veriteľov a zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 o uložení záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu 101% spol. s r.o. v konkurze.

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR sa konalo hlasovanie zástupcu veriteľov „per rollam".

Zástupcovi veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s., ktorý je zároveň zabezpečeným veriteľom bola v zmysle ust. § 37 ods. 6 ZKR doručená žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu v zmysle ust. § 83 ods. 1 písm. c) ZKR. V rámci predmetnej žiadosti správca požiadal Slovenskú konsolidačnú, a.s. ako príslušný orgán na uloženie záväzného pokynu na spoločné speňaženie všetkých súpisových zložiek patriacich ku dňu 28.4.2016 do súpisu všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v OV 31/2016 dňa 16.2.2016, K003258) a speňaženie súpisových zložiek č. 2 až 130 patriacich do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. (súpis zverejnený v OV 31/2016 dňa 16.2.2016, K003260) spolu ako časti podniku v prospech záujemcu ZAPPING ERES, s.r.o., so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 47 249 790 za kúpnu cenu za časť podniku vo výške 43.100,00 EUR.

 Do sídla kancelárie správcu bolo doručené hlasovanie Slovenskej konsolidačnej, a.s. ako príslušného orgánu pre uloženie záväzného pokynu, pričom bolo prijaté nasledovné uznesenie:

„Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, ako príslušný orgán v postavení zástupcu veriteľov a v postavení zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Slovenská konsolidačná, a.s. ukladá správcovi majetku úpadcu JUDr. Slavomírovi Dubjelovi, so sídlom kancelárie správcu Puškinova 18, 080 01 Prešov, značka správcu MSSR S1390, správca majetku úpadcu 101% spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Námestie sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 28.5.2014, sp.zn. 2K/38/2013, OV 104/14 zo dňa 3.6.2014, záväzný pokyn na spoločné speňaženie všetkých súpisových zložiek patriacich ku dňu 28.4.2016 do súpisu všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v OV 31/2016 dňa 16.2.2016, K003258) a speňaženie súpisových zložiek č. 2 až 130 patriacich do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. (súpis zverejnený v OV 31/2016 dňa 16.2.2016, K003260) spolu ako časti podniku, a to uzavretím zmluvy o predaji časti podniku so záujemcom, obchodnou spoločnosťou ZAPPING ERES, s.r.o., so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 47 249 790 za kúpnu cenu za časť podniku vo výške 43.100,00 EUR.

ZA:

Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 002 (hlasujúci ako príslušný orgán v postavení zástupcu veriteľov a zároveň zabezpečeného veriteľa, keďže ide o spoločné speňaženie majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty a súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.)

PROTI: Nikto

ZDRŽALO SA: Nikto

V Prešove dňa 16.6.2017

JUDr. Slavomír Dubjel, správca