Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101% spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101% spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  Poprad  058 01
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 150 z roku 2017 dňa 7.8.2017
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu 101% spol. s.r.o. v konkurze., so sídlom Námestie sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 s celkovou prihlásenou sumou: 1751,31 EUR, pričom prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V Prešove dňa 2.8.2017

JUDr. Slavomír Dubjel, správca