Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
27.3.2018
Poľnohospodárske podielnicke družstvo AGROSITNO "v konkurze"
00633381
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr., PhD. Andrea Balážiková Baďan Banskobystrický
2OdK/257/2017 2OdK/257/2017 S1307
13.11.2017
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD. Rimavská Sobota Banskobystrický
3OdK/151/2017 3OdK/151/2017 S1171
27.9.2017
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Peter Medveď Lenartovce Banskobystrický
4OdK/1107/2018 4OdK/1107/2018 S1823
20.12.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Peter Škrabák Divín Banskobystrický
2OdK/28/2018 2OdK/28/2018 S1716
6.2.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Lučenec Banskobystrický
2OdK/579/2018 2OdK/579/2018 S1614
16.11.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Lučenec Banskobystrický
4K/5/2017 4K/5/2017 S1201
9.3.2017
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr., Miloš Levrinc PhD. Cerovo Banskobystrický
4K/5/2017 4K/5/2017 S1201
9.3.2017
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr., Miloš Levrinc PhD. Cerovo Banskobystrický
4K/5/2017 4K/5/2017 S1201
20.4.2017
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr., PhD. Miloš Levrinc Cerovo Banskobystrický
4K/5/2017 4K/5/2017 S1201
27.4.2017
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr., PhD. Miloš Levrinc Cerovo Banskobystrický
4K/5/2017 4K/5/2017 S1201
31.5.2017
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Miloš Levrinc PhD. Cerovo Banskobystrický
4K/5/2017 4K/5/2017 S1201
31.5.2017
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Miloš Levrinc PhD. Cerovo Banskobystrický
4K/5/2017 4K/5/2017 S1201
15.6.2017
Fyzická osoba Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu JUDr., PhD. Miloš Levrinc Cerovo Banskobystrický
4K/5/2017 4K/5/2017 S1201
27.7.2017
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Miloš Levrinc PhD. Cerovo Banskobystrický
2K/6/2011 2K/6/2011 S1169
29.11.2017
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Brezno-Mazorníkovo Banskobystrický
24.10.2014
BRETOIL, s.r.o
36793329
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Lučenec Banskobystrický
24.10.2014
BRETOIL, s.r.o
36793329
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Lučenec Banskobystrický
10.11.2014
BRETOIL, s.r.o
36793329
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Lučenec Banskobystrický
27.11.2014
BRETOIL, s.r.o
36793329
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Lučenec Banskobystrický
1.12.2014
BRETOIL, s.r.o
36793329
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Lučenec Banskobystrický