Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka Z-2-1K/236/1994

Kovomont a.s.

 • Spisová značka č. Z-2-1K/236/1994
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 25 z roku 2016 dňa 8.2.2016
 • Úpadca Kovomont a.s.
  IČO: 31412424
  SNP 53
  93601   Šahy
  Typ zverejnenia: iné
 • Krajský súd Krajský súd v Bratislave
Text

                                                                                                          č.k. Z-2-1K/236/1994-1247

                                                                                                          IČS: 1094897590

 

 

                                                                                UZNESENIE

 

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Kovomont a.s., SNP 53, 936 01 Šahy, IČO: 31 412 424, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: Ing. Róbert Baran, Kvačalova 10, 821 08 Bratislava, o schválenie konečnej správy o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu, takto

 

                                                                                 rozhodol:

 

            Súd konečnú správu o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovanie odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty   schvaľuje   tak, ako ju predložil správca konkurznej podstaty Ing. Róbert Baran dňa 16.12.2015.

Poučenie:          Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ustanovený správca konkurznej podstaty, úpadca a veritelia, ktorí podali námietky v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).

 

 

V Bratislave, dňa 02.02.2016                                                                       JUDr. Eugen Palášthy

                                                                                                                                            sudca