Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 9K/319/2000

Konkurzný podvod, s.r.o.

 • Spisová značka č. 9K/319/2000
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 110 z roku 2018 dňa 8.6.2018
 • Úpadca Konkurzný podvod, s.r.o.
  IČO: 31632670
  Lehotská cesta 2
  971 80   Prievidza
  Typ zverejnenia: iné
 • Krajský súd Krajský súd v Bratislave
Text

                                                                                                      ECLI:SK:KSBA:2018:1000896813.3

 

                                                                                                      č.k. 9K/319/2000 - 1583

                                                                                                      IČS: 1000896813

 

 

                                                                  ROZVRHOVÉ  UZNESENIE

 

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Konkurzný podvod, s.r.o., Lehotská cesta 2, 971 80 Prievidza, IČO: 31 632 670, pôvodne: VESEC, s.r.o., s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: Ing. Emil Čerevka, Zámocká 20, 811 01 Bratislava, o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty, takto

 

                                                                                 rozhodol:

 

            Suma určená na vyplatenie vo výške 533.515,75 eur bude rozdelená takto:

 

 1. Pohľadávky proti podstate budú uspokojené v plnej výške:
 • nevyhnutné neuhradené záväzky úpadcu v celkovej výške 15.132,60 eur:
 • Faktúra č. 172016 vo výške 700,- €, Ing. Emil Čerevka, správca konkurznej podstaty, nájom kancelárskych priestorov za 12/2016
 • Faktúra č. 12017 vo výške 2.100,- €, Ing. Emil Čerevka, správca konkurznej podstaty, nájom kancelárskych priestorov za 01 - 03/2017
 • Faktúra č. 122017 vo výške 6.300,- €, Ing. Emil Čerevka, správca konkurznej podstaty, nájom kancelárskych priestorov za 04 - 12/2017
 • Faktúra č. 52018 vo výške 4.900,- €, Ing. Emil Čerevka, správca konkurznej podstaty, nájom kancelárskych priestorov za 01 - 07/2018
 • Faktúra č. 201623 vo výške 600,- €, p. Klára Špaňová - účtovníčka, účtovníctvo rok 2016
 • Faktúra č. 201734 vo výške 285,- €, p. Klára Špaňová - účtovníčka, účtovníctvo, účtovná závierka a vypracovanie DPPO za rok 2017
 • Faktúra č. 201826 vo výške 150,- €, p. Klára Špaňová - účtovníčka, účtovníctvo do ukončenia konkurzu, konečná účtovná závierka a vypracovanie DPPO ku dňu zrušenia konkurzu
 • Bankové poplatky za vedenie bankového účtu úpadcu do dňa zrušenia účtu po realizácii rozvrhového uznesenia: cca 97,60 € (01 - 08/2018)

   

 • Ing. Emil Čerevka, SKP – doplatok odmeny 14.455,55 eur

   

 • Mesto Prievidza, Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza – 20.662,49 €

   

 • Daňový úrad Trenčín - pobočka Prievidza, ul. Gustáva Švéniho č. 2727, 971 01 Prievidza (pohľadávky nepostúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s.) – 2.288,09 €

   

 • Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava (pôvodný veriteľ: Daňový úrad Prievidza) – 1.103,40 €

   

 • Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava (pôvodný veriteľ: Daňový úrad Prievidza) – 4.914,46 €

   

 • Mesto Brezno, Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno – 91,42 €

   

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Prievidza, Včelárska č. 1, 971 01 Prievidza – 138,85 €

   

 • SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka č. 10, 813 66 Bratislava – 1.172,87 € (Rozhodnutie 46Cbi/87/2002), 99,50 € (Rozhodnutie 9Cbi/28/2005), 331,50 € (VS: 1152042415)

   

 • súdny poplatok za konkurzné konanie – 1.991,50 €

   

   

  1. Oddelení veritelia - uspokojení budú v plnej výške

   

   

  Č. zv.

  Veriteľ

  Nárok v rámci 

  oddeleného

  uspokojenia

  Uspokojuje sa v rámci rozvrhu

   

   

  1.

  Slovenská konsolidačná, a.s.,

  Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava;

  pôvodný veriteľ:

  Daňový úrad Prievidza

  11.454,36 €

   

  11.454,36 €

   

  3.

  THORIN a.s.,

  Nejedlého č. 51, 841 02 Bratislava;

  pôvodný veriteľ:

  Poľnobanka a.s. Bratislava

  128.809,38 €

  0,- €

  celý nárok bol už

  vyplatený v roku 2010

  4.

  EXEDRA s.r.o.,

  P. Pázmaňa č. 49/3, 927 01 Šaľa;

  pôvodný veriteľ

  Poľnobanka a.s. Bratislava

  63.012,56 €

  63.012,56 €

  23.

  Union poisťovňa, a.s.,

  Bajkalská č. 29/A, 813 60 Bratislava;

  pôvodný veriteľ:

  UNION, poisťovacia a.s., Bratislava

  14.339,77 €

  14.339,77 €

   

  SPOLU

  -

  88.806,69 €

   

   

   

   

  III.    Veritelia 1. triedy - uspokojení budú v plnej výške

   

  Zv.

  č.

  Veriteľ

  Výška uznanej

  pohľadávky

  Uspokojuje sa

  v rámci rozvrhu

   

   

   

   

  1.

  Slovenská konsolidačná, a.s.,

  Cintorínska 21, 814 99

  Bratislava;

  pôvodný veriteľ:

  Daňový úrad Prievidza

  1.102.621,- Sk =

  36.600,31 €

   

  36.600,31 €

   

  2.

  INEXA LLC, so sídlom v USA:

  910 VT RT, 14N E. Montpelier,

  ZIP: 15651, štát VERMONT;

  pôvodný veriteľ:

  ACORD s.r.o. Bratislava

  38.654,20 Sk =

  1.283,08 €

   

  1.283,08 €

   

  3.

  THORIN a.s.,

  Nejedlého č. 51, 841 02 Bratislava;

  pôvodný veriteľ:

  Poľnobanka a.s. Bratislava

  5.532.871,87 Sk =

  183.657,70 €

  183.657,70 €

  4.

  EXEDRA s.r.o.,

  P. Pázmaňa č. 49/3, 927 01 Šaľa;

  pôvodný veriteľ

  Poľnobanka a.s. Bratislava

  2.808.350,24 Sk =

  93.220,15 €

  93.220,15 €

  5.

  Slovak Telekom a.s.,

  Bajkalská 28,

  817 62 Bratislava;

  pôvodný veriteľ:

  Slovenské telekomunikácie a.s.,

  Wolkerova 34, Banská Bystrica

  2.093,60 Sk =

  69,49 €

   

  69,49 €

   

  9.

  VESEC GROUP, s.r.o.,

  Svätoplukova 684/13,

  972 01 Bojnice;

  pôvodný veriteľ:

  Eduard Mikuš,

  Veterná 5, 972 17 Kanianka

  872,- Sk = 28,95 €

   

  28,95 €

   

  10.

  VESEC GROUP, s.r.o.,

  Svätoplukova 684/13,

  972 01 Bojnice;

  pôvodný veriteľ:

  Margaréta Saktorová st.,

  Horná Mičiná 54,

  974 01 Banská Bystrica

  23.225,- Sk =

  770,93 €

   

  770,93 €

   

  11.

  Slovenský plynárenský priemysel a.s., Závodská cesta 26,

  010 22 Žilina

   

   

   

   

  84.991,99 Sk =

  2.821,22 €

   

  2.821,22 €

   

  12.

  Slovenská konsolidačná a.s.,

  Cintorínska 21, 814 99

  Bratislava;

  pôvodný veriteľ:    

  Colný úrad Banská Bystrica

  1.500,- Sk =

  49,79 €

   

  49,79 €

   

  13.

  VESEC GROUP, s.r.o.,

  Svätoplukova 684/13,

  972 01 Bojnice;

  pôvodný veriteľ:

  Margaréta Saktorová ml.,

  Horná Mičiná 54,

  974 01 Banská Bystrica

  8.600,- Sk =

  285,47 €

   

  285,47 €

   

  16.

  JUDr. Miroslav Ištok, advokát,

  Francisciho 11,

  811 08 Bratislava

  131.000,- Sk =

  4.348,40 €

   

  4.348,40 €

   

  20.

  Stredoslovenská vodárenská

  spoločnosť a.s.,

  Partizánska cesta 5,

  974 01 Banská Bystrica;

  pôvodný veriteľ:

  Stredoslovenské vodárne

  a kanalizácie š.p. B. Bystrica

  226.896,70 Sk =

  7.531,59 €

   

  7.531,59 €

   

  21.

  Allianz poisťovňa a.s.,

  Lazaretská 12,

  813 73 Bratislava

  205.329,- Sk =

  6.815,67 €

   

  6.815,67 €

   

  24.

  Slovenská konsolidačná a.s.,

  Cintorínska 21, 814 99 Bratislava;

  pôvodný veriteľ:

  Chemická zdravotná poisťovňa Apollo Bratislava

  9.368,- Sk =

  310,96 €

   

  310,96 €

   

  25.

  INEXA LLC, so sídlom v USA:

  910 VT RT, 14N E. Montpelier,

  ZIP: 15651, štát VERMONT;

  pôvodný veriteľ:

  Mesto Brezno,

  Námestie  M.R. Štefánika 1,

  977 01 Brezno

  30.847,- Sk =

  1.023,93 €

   

  1.023,93 €

   

  26.

  Mesto Prievidza,

  Mestský úrad Prievidza,

  Námestie slobody 14,

  971 01 Prievidza

  75.971,- Sk =

  2.521,78 €

   

   

  2.521,78 €

   

   

  27.

  VESEC GROUP, s.r.o.,

  Svätoplukova 684/13,

  972 01 Bojnice;

  pôvodný veriteľ:

  GLOBÁL s.r.o.,

  Vápenická 195/,3

  971 01 Prievidza

   

   

   

   

   

  165.486,20 Sk =

  5.493,14 €

   

  5.493,14 €

   

  29.

  Slovenská konsolidačná a.s.,

  Cintorínska 21, 814 99

  Bratislava;

  pôvodný veriteľ:

  Sociálna poisťovňa,

  pobočka Prievidza

  320.570,- Sk =

  10 640,97 €

   

  10.640,97 €

   

  30.

  INEXA LLC, so sídlom v USA:

  910 VT RT, 14N E. Montpelier,

  ZIP: 15651, štát VERMONT;

  pôvodný veriteľ:

  Enviromentálny fond,

  Bukureštská 4,

  813 26 Bratislava

  20.000,- Sk =

  663,88 €

  663,88 €

  31.

  JUDr. Jozef Horváth, advokát,

  Francisciho 11,

  811 08 Bratislava

  119.000,- Sk =

  3.950,08 €

   

  3.950,08 €

   

  32.

  Všeobecná zdravotná poisťovňa, Mamateyova 17,

  850 05 Bratislava 55,

  pobočka Prievidza,

  Včelárska 1, 971 01 Prievidza

  138.417,- Sk =

  4.594,60 €

   

  4.594,60 €

   

  33.

  INEXA LLC, so sídlom v USA:

  910 VT RT, 14N E. Montpelier,

  ZIP: 15651, štát VERMONT;

  pôvodný veriteľ:

  Europlakat Interwerb s.r.o.,

  Jaroslavova 23, 852 99 Bratislava

  5.535,- Sk =

  183,73 €

   

  183,73 €

   

  35.

  INEXA LLC, so sídlom v USA:

  910 VT RT, 14N E. Montpelier,

  ZIP: 15651, štát VERMONT;

  pôvodný veriteľ:

  TEZAS spol. s r.o.,

  Garážová 1,  971 01 Prievidza

  3.298,- Sk =

  109,47 €

   

  109,47 €

   

  40.

  VESEC GROUP, s.r.o.,

  Svätoplukova 684/13,

  972 01 Bojnice;

  pôvodný veriteľ:

  Vanda Debnárová (rod. Levická),

  Lúčky 21/2,

  972 01 Bojnice

  1.746,87 €

   

  (Rozsudok

  KS BA zo dňa 21.04.2009, č.k.

  9Cbi/28/2005-185:

  uznaná časť pohľadávky)

  1.746,87 €

   

   

   

  SPOLU

  368.722,16 €

  368.722,16 €

   

  IV.       Veritelia 2. triedy budú uspokojení pomerne podľa výšky pohľadávky:

              na rozdelenie zostáva 13.604,66 €

   

  Zv. č.

   

  Veriteľ

  Výška uznanej

  pohľadávky

  Podiel na

  celkovej sume

  pohľadá-vok

  Bude vyplatená suma

   

   

  6.

  7.

   

   

   

   

   

   

   

  663,87 €

   

   

   

  Spoločná incidenčná žaloba -

  - Rozsudok

  KS BA zo dňa 31.10.2013, č.k.

  9Cbi 27/2005-609:

  časť pohľadávky uznaná v 2. triede

   

  0,004865

  66,18 €

  14.

  VESEC GROUP, s.r.o.,

  Svätoplukova 684/13,

  972 01 Bojnice

  124.324,25 €

  Rozsudky KS BA zo dňa 05.11.2008, č.k.

  9Cbi/32/2005-242

  a  zo dňa 11.02.2009, č.k. 9Cbi/32/2005-324:

  časť pohľadávky uznaná v 2. triede

  0,911003

  12.393,89 €

  26.

  Mesto Prievidza,

  Mestský úrad Prievidza,

  Námestie slobody 14,

  971 01 Prievidza

  303.087,- Sk =

  10.060,65 €

  0,073721

  1.002,95 €

  29.

  Slovenská konsolidačná a.s.,

  Cintorínska 21, 814 99

  Bratislava;

  pôvodný veriteľ:

  Sociálna poisťovňa,

  pobočka Prievidza

  42.803,- Sk =

  1.420,80 €

  0,010411

  141,64 €

   

  SPOLU

  136.469,57 €

  1,000000

  13.604,66 €

  V.       Správca je povinný zrealizovať rozvrh v lehote 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia a v lehote   15 dní po splnení rozvrhového uznesenia predložiť súdu doklady o vyplatení s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie jeho funkcie.

   

   

   

  Poučenie:          Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 30 dní odo dňa  zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.

   

   

   

  V Bratislave, dňa 30.05.2018           

   

   

                                                                                                            JUDr. Eugen Palášthy

                                                                                                                            sudca