Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 6K/264/1998

Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze

Text

                                                                                                    ECLI:SK:KSBA:2020:1098896603.2

                                                                                                    č.k. 6K/264/1998 - 1752

                                                                                                    IČS: 1098896603

 

                                                                                UZNESENIE

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurze úpadcu: Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze, Továrenská ul., 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 001 708, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. Vojtech Agner, Špitálska 10, P.O.BOX 4, 811 08 Bratislava, o zrušenie konkurzu, takto

 

                                                                                   rozhodol:

 

 1. Súd   zrušuje   konkurz vyhlásený na úpadcu Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze, Továrenská ul., 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 001 708 v zmysle § 44 ods. 1 písm. a/ zákona FZ ČaSFR č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
   
 2. JUDr. Vojtecha Agnera   zbavuje   funkcie správcu konkurznej podstaty.
   
   
   
  Poučenie:          Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
                                      Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14 ZKV, platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).
                                      Na základe zoznamu prihlášok možno po právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu viesť pre zistenú pohľadávku výkon rozhodnutia alebo exekúciu na majetok úpadcu (§ 45 ods. 2 ZKV).
   
   
  V Bratislave dňa 12.06.2020
   
   
   
   
                                                                                                            JUDr. Boris Tóth
                                                                                                                        sudca