Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka Z-2-2K/66/1993

ARTTEP a.s.

 • Spisová značka č. Z-2-2K/66/1993
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 177 z roku 2023 dňa 18.9.2023
 • Úpadca ARTTEP a.s.
  IČO: 00598321
  Hlavná 1062/30
  900 31  Stupava
  Typ zverejnenia: rozvrhové uznesenie
 • Krajský súd Krajský súd v Bratislave
Text

                                                                                          ECLI:SK:KSBA:2023:1093898333.8                               

 

                                                                                                      č. k. Z-2-2K/66/1993 - 3755

                                                                                                                 IČS:  1093898333 

                             

                                                    R o z v r h o v é   u z n e s e n i e

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: ARTTEP a.s., Hlavná 1062/30, 900 31 Stupava, IČO: 00 598 321, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty Ing. Miroslavom R. Šefčíkom, PhD., Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, o návrhu správcu na rozdelenie finančných prostriedkov z konkurznej podstaty vo výške 1 032 487,75 Eur, takto

 

                                                                    r o z h o d o l :

 

I.       Na doplatenie odmeny správcu prináleží čiastka 82 107,47 Eur.

 

II.      Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 1 991,50 Eur uhradí správca konkurznej podstaty na účet Krajského súdu v Bratislave po nadobudnutí právoplatnosti rozvrhového uznesenia podľa príkazu na úhradu, ktorý sa doručuje správcovi v prílohe tohto uznesenia.

 

III.    Rezerva na výdavky do ukončenia konkurzu predstavuje 85 901,03 Eur.

 

IV.    Pohľadávky proti podstate sa uspokoja sumou 339 578,81 Eur vo výške 100 % uznaného nároku:

 

Veriteľ

Suma na vyplatenie /Eur/

 

Mesto Topoľčany

127 976,30

Mesto Bánovce nad Bebravou

26 215,71

Slovenská konsolidačná od Sociálna poisťovňa - Bratislava

8 187,25

JUDr. Mikuláš Kákoš, advokátska kancelária, Topoľčany

5 241,52

Okresný úrad práce Topoľčany

4 090,42

JUDr. Jozef Dudzík - advokátska kancelária Šamorín

4 012,65

Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, spol. s r.o., Bratislava

3 550,95

JUDr. Alexander Škrinár - advokátska kancelária, Bratislava

3 530,17

Slovenská konsolidačná, a.s., od Istota zdravotná poisťovňa, Topoľčany

1 191,89

Fond zamestnanosti - Topoľčany

1 142,10

JUDr. Milan Klobušiak, Ružomberok

1 045,44

GENERIX, a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, pôvodne Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

960,57

JUDr. Miroslav Lindtner, AK Špitálska 20, 811 01 Bratislava

859,06

Zdravotná poisťovňa Ministerstva vnútra, Stupava

664,11

Zdravotná poisťovňa Istota - Stupava

473,48

Zdravotná poisťovňa Ministerstva vnútra – Krušovská, Topoľčany

238,43

Krajský súd v Bratislave - SR

133,17

Spoločná zdravotná poisťovňa – Zdravotná poisťovňa GARANT

120,53

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

99,58

JUDr. Alena Gregušová, Nitra

82,50

Katarína Plešková, rod. Klačanská,

956 17 Solčany, postúpené od Ing. Jozef Klačanský

73,03

Milan Somík, 036 01 Martin

71,81

JUDr. Anton Matuška, Žiar nad Hronom

41,16

JUDr. Pavol Holík, Bratislava

39,83

Kablo Bratislava, s.r.o., Továrenská 11, Bratislava

36,51

Krajský súd v Trenčíne

33,19

ZP – Vzájomná životná poisťovňa, Topoľčany

32,70

Interbau s.r.o., Jesenského 23, 955 01 Topoľčany

29,08

Marta Kužmová, Čadca

28,15

JUDr. Hana Řeháčková, Opava

20,71

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava

16,60

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

14,97

Všeobecná zdravotná poisťovňa, Topoľčany

6,64

Mesto Topoľčany (predtým: Kovopodnik, š.p. v likvid. – je aj vo zv. 226)

132 775,68

Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava

12 956,48

Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava, od DR SR Daňový úrad

1 998,61

Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava

1 141,07

Pieš M.+Piešová H.-VSO-P-združenie, Topoľčany

369,83

JUDr. Šupová Edita, Nitra

28,95

JUDr. Ferko Ján, Snina

47,98

 

V.      Pohľadávky proti podstate – bývalí zamestnanci úpadcu sa uspokoja sumou 109 114,67 Eur vo výške 100 % uznaného nároku:

 

zväzok číslo

Veriteľ

Sídlo

Suma  na vyplatenie /Eur/

 
 

235

Krcho Peter

957 01 Bánovce nad Bebravou

290,58

 

237

Godál Ladislav

956 02 Urmice

1 420,77

 

238

Jaduď Pavol

956 31 Krušovce

684,49

 

239

Bilik Štefan, Ing.

955 01 Topoľčany

702,68

 

242

Kakula Ján

955 01 Topoľčany

1 125,44

 

243

Šimun Jozef

956 22 Tvrdomestice

462,39

 

244

Hajn Jozef Ing.

957 01 Bánovce nad Bebravou

666,24

 

245

Meluš Pavol Ing.

955 01 Topoľčany

1 768,69

 

246

Hodál Ján

956 19 Krnča

508,20

 

247

Krajčík Milan

956 01 Bojná

638,75

 

248

Hodál Ladislav

955 01 Práznovce

983,47

 

249

Matejčík Ivan

955 01 Topoľčany

951,57

 

250

Šprinc Jaromír

956 15 Kovarce

832,04

 

251

Mihálik Peter

955 01 Topoľčany

785,47

 

252

Michalka Ladislav

956 21 Tesáre

594,60

 

253

Ábel Michal

955 01 Nemčice

796,96

 

254

Adamkovič Ľubomír

956 01 Veľké Dvorany

321,45

 

255

Babušíková Blanka

956 21 Jacovce

496,68

 

256

Bajzík Štefan

956 21 Jacovce

267,01

 

257

Baláž Jozef

956 22 Prašice

623,12

 

258

Belák Jozef

956 02 Urmice

495,22

 

259

Bielik Pavol

956 17 Soľčany

563,33

 

260

Bizoňová Mária

955 01 Topoľčany

191,00

 

261

Bobošík Ivan

956 21 Jacovce

442,64

 

262

Boldiš František

955 01 Topoľčany

547,37

 

263

Čerňan Milan

955 01 Topoľčany

404,80

 

264

Červený Ľudovít

955 01 Veľké Bedzany

566,82

 

265

Chrkavá Soňa

956 21 Tesáre

486,13

 

266

Chrkavý Peter

956 21 Tesáre

831,04

 

267

Chudý Gustáv

955 01 Topoľčany

976,64

 

268

Delič Pavol

955 01 Tovarníky

442,84

 

269

Erazmus František

955 01 Topoľčany

285,26

 

270

Fiala Jaroslav

956 05 Radošina

614,98

 

271

Gašparík Viliam

955 01 Topoľčany

596,73

 

272

Grác Ivan

956 15 Kovarce

282,48

 

273

Grman Stanislav

955 01 Topoľčany

318,80

 

274

Halo Zdenko

955 01 Topoľčany

597,23

 

275

Hrutka Dušan

955 01 Velušovce

513,48

 

276

Huba Jozef

955 01 Topoľčany

971,15

 

277

Ing. Huba Ladislav

956 11 Dvorany nad Nitrou

529,41

 

278

Jamrich Miroslav

956 12 Kamanová

320,76

 

279

Jančovič Gustáv

955 01 Nemčice

648,37

 

280

Jančovič Milan

956 15 Kovarce

589,39

 

281

Jančovič Viliam

956 08 Horné Obdokovce

502,03

 

282

Káčerik František

955 01 Topoľčany

448,85

 

283

Kačina Peter

955 01 Krnča

442,64

 

284

Kmeťko Dušan

955 01 Topoľčany

582,79

 

285

Kochan Juraj

955 01 Nemčice

301,86

 

286

Kohút Milan

955 01 Závada

685,09

 

287

Kollárová Janka

956 01 Bojná

498,58

 

288

Kováčiková D.

955 01 Topoľčany

743,08

 

289

Kúdela Ján

955 01 Topoľčany

1 209,98

 

290

Kuldan Ľubomír

955 01 Topoľčany

668,43

 

291

Lacika Ján

956 21 Jacovce

684,59

 

292

Lištiak Ján

956 32 Nadlice

702,55

 

293

Lukáč Rudolf

956 11 Ludanice

281,65

 

294

Lukačovič Vojtech

956 01 Bojná

265,39

 

295

Macko Ernest

956 22 Prašice

303,86

 

296

Macko Jozef

956 11 Dvorany nad Nitrou

285,17

 

297

Malcho Marian

955 01 Topoľčany

697,83

 

298

Manduch Miroslav

955 01 Obsolovce

1 231,53

 

299

Martinčeková E.

956 22 Prašice

540,66

 

300

Martinčeková V.

955 01 Tovarníky

387,18

 

301

Matejovič P. St.

955 01 Topoľčany

137,29

 

302

Matejovič P. Ml.

955 01 Topoľčany

265,71

 

303

Medo Vladimír

955 01 Topoľčany

276,90

 

304

Michalička Milan

955 01 Topoľčany

624,21

 

305

Michalka Anton

955 01 Topoľčany

1 362,91

 

306

Miškolci Miroslav

956 13 Koniarovce

799,25

 

307

Nemec Pavol

956 21 Kuzmice

131,32

 

308

Novotný Daniel

955 01 Velušovce

791,94

 

309

Okšová Oľga

956 22 Prašice

536,54

 

310

Petrík Marian

956 16 Čeľadince

797,45

 

311

Petrovič Ľubomír

955 01 Topoľčany

604,76

 

312

Plaštiak Ondrej

955 01 Tovarníky

591,51

 

313

Pokus Július

956 22 Prašice

438,45

 

314

Poličeková Zdenka

955 01 Tovarníky

136,29

 

315

Poluch Ján

955 01 Topoľčany

1 039,57

 

316

Récký Ľudovít

955 01 Tovarníky

630,51

 

317

Repík Zdenko

956 11 Ludanice

412,07

 

318

Rybanová Iveta

956 16 Nitrianska Streda

520,02

 

319

Rybanský Jozef

956 01 Veľké Dvorany

438,95

 

320

Sarkisov Garrij

955 01 Topoľčany

298,81

 

321

Sedlárová Helena

955 01 Topoľčany

529,80

 

322

Šiška František

956 11 Belince

700,75

 

323

Šiška Jarolím

956 12 Preseľany

260,07

 

324

Slážik Bohumil

956 11 Dvorany nad Nitrou

299,64

 

325

Švecová Janka

955 01 Topoľčany

399,92

 

326

Uhlár Milan

956 22 Tvrdomestice

443,50

 

327

Uhrík Zdenko

955 01 Topoľčany

607,35

 

328

Václaviak Marian

956 21 Jacovce

296,92

 

329

Vančo Jozef ml.

955 01 Velušovce

593,31

 

330

Varhol Jozef

956 14 Súlovce

545,78

 

331

Vitan Radoslav

956 17 Soľčany

301,97

 

332

Záň Štefan

013 13 Rajecké Teplice

606,25

 

333

Ing. Záprt Milan

955 01 Topoľčany

574,65

 

334

Žitnik Jozef

956 01 Bojná

530,70

 

335

Ing. Cagalová Bibiana

956 21 Jacovce

741,79

 

336

Balajková Helena

956 02 Urmice

497,48

 

337

Prochádzka Vladimír

956 22 Prašice

288,95

 

338

Biháry Miroslav

955 01 Topoľčany

10,29

 

406

Grolmus Vladimír

956 07 Veľké Ripňany

0,82

 

339

Grolmus Vladimír

956 07 Veľké Ripňany

404,30

 

340

Kochan Anton

956 01 Bojná

3,98

 

341

Kopček Dušan

955 01 Topoľčany

182,17

 

342

Košťál Marian

956 07 Lužany

5,65

 

405

Petrík Ivan

951 03 Čeladince

465,78

 

 343

Petrík Marian

951 03 Čeladince

1 064,33

 

344

Vančo Jozef

955 01 Velušovce

479,85

 

345

Suchárová Vlasta

955 01 Topoľčany

687,25

 

347

Švec Augustín

955 01 Topoľčany

1 082,82

 

348

Šnegoň František

956 07 Veľké Ripňany

899,03

 

349

Hlocký Ján

956 52 Timoradza

898,96

 

350

Šimun Peter

955 01 Topoľčany

1 081,42

 

351

Šimun František

955 01 Topoľčany

445,03

 

352

Píšťanský Vladimír

956 17 Soľčany

729,24

 

355

Petráš Ladislav

955 01 Tovarníky

882,42

 

356

Kohútová Marta

955 01 Topoľčany

437,00

 

357

Fiantoková Darina

956 21 Tesáre

224,89

 

358

Jakubík Alojz

958 44 Klátova Nová Ves

741,82

 

359

Čimbora Jozef

956 21 Jacovce

965,05

 

360

Jánošíková Gabriela

955 01 Topoľčany

819,65

 

361

Halo Vladimír

955 01 Topoľčany

860,55

 

362

Neuman Jozef

955 01 Topoľčany

716,13

 

363

Mrázik Jozef

955 01 Topoľčany

965,51

 

364

Mihálik Jozef

955 01 Topoľčany

232,29

 

365

Križan Jozef

956 15 Kovarce

950,84

 

366

Krajčík Miroslav

955 01 Topoľčany

457,15

 

367

Cibrín Anton

958 54 Hradište

335,49

 

369

Novotný Peter

955 01 Topoľčany

465,51

 

371

Fico Milan

956 12 Kamanová

1 184,20

 

373

Habala Ivan

955 01 Práznovce

1 040,50

 

376

Gális Ladislav

956 31 Krušovce

353,21

 

378

Remeň Aladár

955 01 Topoľčany

389,40

 

379

Babinec Vladimír

956 31 Krušovce

695,65

 

380

Foltán Anton

958 41 Veľké Uherce

526,95

 

381

Takáč Ján

955 01 Topoľčany

654,62

 

383

Zaťko Ľubomír

956 31 Krušovce

72,50

 

384

Jedlička Erich

955 01 Topoľčany

1 035,32

 

385

Ducký Ivan

956 36 Pečeňany

46,47

 

386

Holan Martin

955 01 Topoľčany

5,38

 

387

Stríženec Ján

957 01 Bánovce nad Bebravou

33,79

 

388

Ing. Bezáková D.

955 01 Topoľčany

949,54

 

389

Ondruš Jozef

955 01 Topoľčany

260,70

 

390

Bujna Ladislav

956 32 Nadlice

16,60

 

391

Stískal Anton

956 05 Radošina

30,47

 

392

Oravcová Eva

955 01 Topoľčany

16,60

 

393

Zigo Pavol

955 01 Velušovce

849,40

 

394

Ing. Kleman Alojz

955 01 Nemčice

209,62

 

395

Bosák Libor

955 01 Práznovce

666,47

 

396

Paluš Ladislav

956 22 Prašice

478,76

 

397

Paluš Peter

956 22 Prašice

930,07

 

398

Mikuláš Ivan

955 01 Topoľčany

4 533,32

 

399

Krajčík Ľuboš

956 01 Bojná

396,21

 

400

Belan Štefan

955 01 Veľké Bedzany

1 104,62

 

401

Dedík Libor

955 01 Topoľčany

873,47

 

402

Mikuláš Ivan ml.

955 01 Práznovce

818,46

 

403

Moravčík Ivan

956 18 Bošany

712,74

 
 

404

Halaj Peter

955 01 Topoľčany

335,86

 

407

Katarína Plešková, postúpené od Ing. Klačanský Jozef

956 17 Solčany

5 735,22

 

408

Krajčík Peter

955 01 Topoľčany

448,85

 

409

Lauko Ján

956 18 Bošany

765,58

 

410

Langer Marian

955 01 Topoľčany

15,87

 

411

Bezáková Silvia

956 33 Chynorany

282,32

 

412

Krajčík Jozef st.

956 01 Bojná

624,41

 
 

413

Krajčík Jozef ml.

956 01 Bojná

725,05

 

415

Mrázik Michal

955 01 Topoľčany

83,68

 

416

Králiková Katarína

955 01 Topoľčany

340,24

 

417

Šiška Anton

956 12 Preseľany

428,86

 

418

Biely Jozef

956 17 Solčany

468,53

 

419

Januška Miroslav

957 01 Bánovce nad Bebravou

780,89

 

421

Sečanský Ján

956 41 Závada pod Čiernym Vrchom

698,10

 

422

Ing. Kmeťko Jozef

955 01 Topoľčany

2 318,57

 

425

Kováč Ján

956 17 Solčany

337,91

 

428

Švajlen Peter

955 01 Topoľčany

654,82

 

429

Želiezka Augustín

957 01 Bánovce nad Bebravou

36,15

 

 

VI.    Pohľadávky veriteľov prvej triedy budú uspokojené sumou 2 338,30 Eur vo výške 100%  uznaného nároku nasledovne:

 

zväzok číslo

Veriteľ

Suma na vyplatenie /Eur/

245

Meluš Pavol Ing., Topoľčany

322,64

389

Ondruš Jozef, Topoľčany

111,13

390

Bujna Ladislav, Rajčany, pošta Nadlice

100,91

392

Oravcová Eva, Topoľčany

99,58

398

Mikuláš Ivan st.,  Práznovce

322,64

412

Krajčík Jozef st., Bojná

116,18

420

ZO OZ Stavba Arttep-stav a.s., Topoľčany

 1. 265,22

 

VII.   Pohľadávky veriteľov druhej triedy budú uspokojené sumou 411 449,97 Eur, vo výške 9,56 % uznaného nároku nasledovne:

 

zväzok číslo

Veriteľ

Suma na vyplatenie /Eur/

86,148,149,193,

215,450,452,453,454

Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava

362 652,42

104, 451

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava, pobočka Topoľčany

35 838,01

226

Mesto Topoľčany

4 809,05

169

Slovenská konsolidačná – od DR SR 

Daňový úrad Topoľčany, prac. Nitra

3 427,35

172

DR SR - Daňový úrad Malacky

1 438,45

88

Mesto Bánovce nad Bebravou

713,40

426

Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava, od Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.

521,22

218

Mesto Stupava

487,57

122

Mesto Partizánske, príspev. organ.

446,54

154

ZH Kredit s.r.o. Žiar nad Hronom

400,85

367

Okresný súd v Topoľčanoch

286,27

435

Kooperatíva poisťovňa, a.s., Trenčín

141,40

447

Krajský súd v Bratislave - SR

84,59

114

Zdravotná poisťovňa - VŽP Bratislava

58,48

212

Okresný súd Bratislava III, rozp. organizácia

52,83

76

Okresný úrad Topoľčany

33,00

72

Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava,

od ISTOTA obč. zdrav. poisť.

28,33

62

Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava,

od Chemická zdrav. poisťovňa APOLLO

18,09

372

Okresný súd Bánovce nad Bebravou

12,12

 

VIII.   Pohľadávky veriteľov tretej triedy nebudú uspokojené pre nedostatok finančných  prostriedkov.

 

IX.      Správca konkurznej podstaty zrealizuje rozvrhové uznesenie po nadobudnutí  jeho právoplatnosti a podá súdu odpočet spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu.

 

P o u č e n i e :  Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa uverejnenia

 v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.

                        

V Bratislave dňa 13.09.2023

                                                                                                               JUDr. Elena Kúšová

                                                                                                                            sudkyňa