Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 296 798€ 2 399 025€ 2 354 277€ 2 362 495€ 2 353 706€ 2 316 766€ 2 297 004€ 2 363 551€ 2 385 483€ 2 144 894€ 2 325 005€ 2 565 604€ 1 096 478€ 1 245 805€ 1 375 365€ 1 316 283€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 549 607€ 1 563 158€ 1 605 183€ 1 652 130€ 1 692 020€ 1 745 649€ 1 811 176€ 1 858 976€ 1 919 700€ 1 974 032€ 2 027 369€ 1 814 394€ 960 811€ 1 011 697€ 1 071 045€ 1 121 332€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
2 173€ 3 072€ 168€ 2 186€ 658€ 4 206€ 8 127€ 17 010€ 8 141€ 10 718€ 20 109€ 41 708€ 3 971€ 444€ 1 360€ 2 781€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 173€ 3 072€ 168€ 2 186€ 658€ 4 206€ 8 127€ 17 010€ 8 141€ 10 718€ 20 109€ 41 708€ 0€ 444€ 1 360€ 2 781€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 3 971€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 547 434€ 1 560 085€ 1 605 014€ 1 649 944€ 1 691 362€ 1 741 443€ 1 803 049€ 1 841 966€ 1 911 559€ 1 963 314€ 2 007 261€ 1 772 686€ 956 840€ 1 011 252€ 1 069 684€ 1 118 551€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
297 614€ 297 614€ 297 614€ 297 614€ 297 614€ 297 614€ 297 614€ 297 614€ 297 614€ 297 614€ 297 614€ 0€ 207 585€ 207 585€ 207 585€ 207 585€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 224 985€ 1 260 296€ 1 302 192€ 1 344 088€ 1 386 162€ 1 428 592€ 1 470 973€ 1 499 776€ 1 541 818€ 1 592 104€ 1 631 259€ 9 223€ 696 389€ 732 295€ 768 201€ 804 093€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
24 835€ 2 175€ 5 208€ 8 242€ 7 586€ 10 936€ 23 756€ 25 754€ 45 188€ 61 613€ 78 388€ 26 025€ 52 867€ 71 373€ 93 899€ 106 873€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
4 301€ 10 706€ 18 822€ 26 938€ 11 983€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 737 438€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
744 393€ 832 025€ 745 002€ 707 148€ 659 261€ 569 323€ 482 326€ 500 531€ 460 676€ 165 775€ 293 530€ 745 545€ 133 167€ 225 551€ 294 975€ 108 992€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
4 274€ 91€ 25€ 40€ 82€ 5 044€ 3 415€ 1 376€ 1 512€ 1 978€ 463€ 1 977€ 3 353€ 6 153€ 4 791€ 4 760€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
4 274€ 91€ 25€ 40€ 82€ 5 044€ 3 415€ 1 376€ 1 512€ 1 978€ 463€ 1 977€ 3 353€ 6 153€ 4 791€ 4 760€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 862€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 862€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
24 555€ 21 587€ 26 558€ 24 496€ 18 500€ 24 938€ 24 276€ 24 574€ 36 774€ 12 944€ 33 439€ 32 239€ 43 536€ 27 921€ 76 025€ 32 475€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
9 010€ 7 198€ 12 867€ 14 238€ 8 538€ 14 879€ 14 311€ 3 413€ 26 812€ 2 986€ 16 308€ 4 486€ 32 159€ 16 824€ 65 978€ 22 516€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
9 955€ 9 961€ 10 258€ 10 258€ 9 962€ 10 060€ 9 965€ 9 962€ 9 962€ 9 958€ 9 958€ 10 250€ 9 966€ 9 115€ 10 047€ 9 958€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
5 590€ 4 428€ 3 433€ 0€ 29€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
11 200€ 7 173€ 0€ 1 382€ 1 982€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
13 336€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
4 167€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
715 563€ 810 348€ 718 419€ 682 612€ 640 680€ 539 341€ 454 634€ 474 581€ 422 390€ 150 853€ 259 628€ 711 330€ 86 278€ 190 616€ 214 160€ 71 757€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
48€ 33€ 21€ 20€ 19€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
715 563€ 810 348€ 718 419€ 682 612€ 640 632€ 539 341€ 454 634€ 474 581€ 422 390€ 150 853€ 259 595€ 711 309€ 86 258€ 190 597€ 214 160€ 71 757€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 798€ 3 842€ 4 093€ 3 217€ 2 424€ 1 795€ 3 502€ 4 044€ 5 107€ 5 088€ 4 106€ 5 665€ 2 500€ 8 557€ 9 345€ 85 959€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 798€ 3 842€ 4 093€ 3 217€ 2 424€ 1 795€ 3 502€ 4 044€ 5 107€ 5 088€ 4 106€ 5 665€ 2 500€ 8 557€ 9 345€ 10 609€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 75 350€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 296 798€ 2 399 025€ 2 354 277€ 2 362 495€ 2 353 706€ 2 316 766€ 2 297 004€ 2 363 551€ 2 385 483€ 2 144 894€ 2 325 005€ 2 565 604€ 1 096 478€ 1 245 805€ 1 375 365€ 1 316 283€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 209 755€ 2 271 664€ 2 256 303€ 2 246 043€ 2 221 006€ 2 205 975€ 2 190 960€ 2 190 359€ 2 187 218€ 2 051 677€ 2 052 146€ 2 053 028€ 872 394€ 943 284€ 943 723€ 1 145 002€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
2 221 006€ 2 205 975€ 2 190 960€ 2 190 359€ 2 187 218€ 2 051 642€ 2 051 642€ 1 178 323€ 0€ 163€ 0€ 0€ 79 857€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
2 221 006€ 2 205 975€ 2 190 960€ 2 190 359€ 2 187 218€ 2 051 642€ 2 051 642€ 1 178 323€ 0€ 163€ 0€ 0€ 79 857€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 209 755€ 2 271 664€ 2 256 303€ 25 038€ 15 031€ 15 015€ 601€ 3 141€ 135 576€ 35€ 873 823€ 2 053 028€ 872 231€ 943 284€ 943 723€ 1 065 145€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 271 664€ 2 256 303€ 2 246 549€ 35€ 872 396€ 874 705€ 942 923€ 943 121€ 1 132 961€ 1 297 955€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-61 909€ 15 361€ 9 754€ 25 038€ 15 031€ 15 015€ 601€ 3 141€ 135 542€ 35€ 1 428€ 1 178 323€ -70 692€ 163€ -189 238€ -232 810€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
86 792€ 127 065€ 97 974€ 116 452€ 132 700€ 110 792€ 105 842€ 173 042€ 198 155€ 93 218€ 272 727€ 511 121€ 216 588€ 288 497€ 323 439€ 170 776€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 090€ 33 284€ 109 113€ 47 945€ 8 396€ 29 702€ 31 905€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
44 683€ 44 683€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 29 702€ 31 905€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 090€ 33 284€ 64 430€ 3 262€ 8 396€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
19 920€ 14 000€ 22 000€ 42 680€ 30 000€ 10 000€ 30 000€ 40 000€ 0€ 0€ 1 933€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
19 920€ 14 000€ 22 000€ 42 680€ 30 000€ 10 000€ 30 000€ 40 000€ 0€ 0€ 1 933€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 179€ 2 276€ 1 786€ 1 126€ 780€ 235€ 204€ 373€ 396€ 303€ 1 688€ 998€ 757€ 825€ 299€ 2 503€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 179€ 2 276€ 1 786€ 1 126€ 780€ 235€ 204€ 373€ 396€ 303€ 1 688€ 998€ 757€ 825€ 299€ 2 503€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
85 613€ 104 869€ 96 188€ 115 325€ 117 921€ 110 556€ 83 638€ 129 989€ 167 758€ 80 825€ 207 755€ 361 010€ 167 886€ 279 276€ 291 506€ 136 369€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
4 248€ 5 832€ 3 430€ 3 100€ 4 397€ 2 825€ 4 321€ 4 784€ 7 966€ 5 351€ 18 151€ 124 386€ 26 320€ 29 484€ 94 849€ 20 674€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
350€ 1 017€ 1 197€ 1€ 17€ 8 142€ 17€ 17€ 58€ 0€ 12€ 0€ 77€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
251€ 253€ 0€ 196€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
20€ 2 200€ 17€ 103 032€ 77 467€ 61 419€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
43 656€ 53 580€ 37 285€ 61 981€ 61 226€ 36 591€ 41 999€ 66 831€ 78 173€ 40 240€ 94 579€ 67 046€ 69 787€ 1 017€ 970€ 1 408€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
4€ 0€ 0€ 0€ 47€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
26 593€ 26 923€ 24 139€ 34 880€ 35 750€ 22 953€ 26 302€ 42 754€ 43 739€ 24 189€ 49 671€ 28 006€ 35 715€ 44 481€ 49 198€ 40 349€
166
15.
Daň z príjmov (341)
11 200€ 127 022€ 0€ 0€ 0€ 1 274€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
7 115€ 11 464€ 6 783€ 14 535€ 13 426€ 6 393€ 7 169€ 12 876€ 16 042€ 7 270€ 21 482€ 12 288€ 12 450€ 18 471€ 12 510€ 11 121€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
3 981€ 6 720€ 23 282€ 577€ 1 925€ 5 826€ 3 846€ 2 728€ 2 495€ 3 758€ 7 091€ 0€ 1 625€ 1 281€ 56 513€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
35 968€ 16 764€ 0€ 21 775€ 81 499€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
252€ 296€ 201€ 150€ 110€ 131€ 1 456€ 7 496€ 14 024€ 108 203€ 505€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
252€ 296€ 201€ 150€ 110€ 131€ 109€ 241€ 434€ 258€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 347€ 7 255€ 13 589€ 107 945€ 505€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€