Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
25 947 158€ 136 893 922€ 140 586 349€ 145 160 440€ 156 322 504€ 171 913 337€ 184 223 744€ 197 454 540€ 147 853 922€ 112 624 176€ 78 762 002€ 79 131 779€ 70 432 488€ 9 718 559€ 6 296 129€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
23 430 688€ 70 660 617€ 74 333 383€ 79 671 250€ 89 225 426€ 111 748 547€ 120 803 837€ 128 444 458€ 90 347 110€ 37 406 043€ 3 153 585€ 3 650 550€ 9 931 783€ 8 992 892€ 5 481 665€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
99 685€ 69 143€ 70 432€ 50 168€ 200 488€ 125 103€ 324 770€ 364 134€ 1 021 290€ 726 291€ 505 066€ 500 135€ 689 494€ 161 320€ 164 880€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
42 958€ 49 587€ 70 432€ 50 168€ 74 839€ 125 103€ 324 770€ 364 134€ 1 021 290€ 726 291€ 505 066€ 500 135€ 50 123€ 36 751€ 52 505€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
56 727€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
19 556€ 125 649€ 0€ 0€ 639 371€ 124 570€ 112 375€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
23 331 003€ 70 591 474€ 74 262 951€ 79 621 082€ 89 024 938€ 111 623 444€ 120 479 066€ 128 080 324€ 89 325 820€ 36 679 752€ 2 648 519€ 3 150 414€ 9 242 289€ 8 831 571€ 5 316 785€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
7 346 028€ 8 470 334€ 8 398 087€ 6 292 364€ 6 292 364€ 13 882 231€ 13 882 231€ 13 852 793€ 13 836 949€ 13 824 949€ 774 919€ 235 409€ 234 548€ 234 548€ 239 448€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
27 934€ 27 934€ 27 934€ 27 934€ 2 874€ 18 865€ 18 865€ 18 865€ 18 865€ 18 865€ 2 874€ 2 874€ 97 873€ 2 874€ 2 874€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
5 244 803€ 59 585 972€ 60 645 102€ 61 906 067€ 62 888 104€ 68 928 675€ 68 494 000€ 68 923 154€ 5 732 887€ 6 235 924€ 1 448 037€ 2 318 083€ 1 350 123€ 1 230 479€ 778 161€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
10 422 548€ 480 629€ 3 176 058€ 9 373 235€ 18 712 178€ 28 411 083€ 37 717 681€ 44 541 130€ 21 308 931€ 7 269 267€ 176 614€ 186 922€ 113 233€ 88 606€ 76 028€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
105 790€ 100 031€ 97 151€ 95 135€ 76 202€ 57 806€ 31 823€ 58 111€ 109 472€ 83 692€ 69 422€ 31 195€ 47 633€ 9 473€ 26 063€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
135 548€ 145 231€ 154 914€ 164 597€ 174 280€ 183 963€ 192 839€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
183 899€ 1 791 027€ 1 773 388€ 1 771 434€ 888 619€ 150 504€ 150 504€ 493 432€ 48 318 716€ 9 247 056€ 176 653€ 375 931€ 7 398 879€ 7 265 591€ 4 194 211€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 473 993€ 66 058 441€ 66 087 383€ 65 317 980€ 66 901 706€ 60 102 418€ 63 368 918€ 68 971 459€ 57 445 140€ 75 143 974€ 75 598 892€ 75 481 229€ 60 500 705€ 725 668€ 814 464€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
79 073€ 59 331€ 50 147€ 37 520€ 49 659€ 61 776€ 63 005€ 62 474€ 66 560€ 60 160€ 46 929€ 43 539€ 51 178€ 44 573€ 49 827€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
79 073€ 59 331€ 50 147€ 37 520€ 49 659€ 61 776€ 63 005€ 62 474€ 66 560€ 60 160€ 46 929€ 43 539€ 51 178€ 44 573€ 49 827€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
63 100 441€ 63 114 795€ 64 500 061€ 66 420 272€ 59 627 553€ 62 752 568€ 67 948 775€ 55 935 771€ 74 930 605€ 75 219 257€ 75 379 117€ 60 048 424€ 523 770€ 387 470€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
63 100 441€ 63 114 795€ 64 500 061€ 66 420 272€ 59 627 553€ 62 752 568€ 67 948 775€ 55 935 771€ 74 930 605€ 75 219 257€ 75 379 117€ 60 048 424€ 523 770€ 387 470€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 633€ 60 956€ 61 568€ 97 479€ 112 699€ 112 654€ 100 827€ 58 242€ 82 775€ 86 887€ 15€ 38€ 0€ 517€ 271€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
1 633€ 57 227€ 57 840€ 93 750€ 108 647€ 108 777€ 97 079€ 57 831€ 82 379€ 86 529€ 13€ 38€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
358€ 358€ 358€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 729€ 3 729€ 3 729€ 4 053€ 3 877€ 3 748€ 53€ 37€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 517€ 271€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 393 287€ 2 837 714€ 2 860 872€ 682 921€ 319 075€ 300 436€ 452 518€ 901 969€ 1 360 034€ 66 323€ 332 692€ 58 536€ 401 103€ 156 808€ 376 896€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
22€ 345€ 258€ 316€ 222€ 191€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 393 287€ 2 837 714€ 2 860 872€ 682 921€ 319 075€ 300 436€ 452 518€ 901 969€ 1 360 011€ 66 323€ 332 347€ 58 278€ 400 787€ 156 586€ 376 704€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
42 477€ 174 864€ 165 582€ 171 209€ 195 372€ 62 372€ 50 990€ 38 623€ 61 672€ 74 159€ 9 525€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
36 307€ 130 394€ 109 737€ 121 105€ 100 753€ 12 600€ 9 364€ 12 801€ 13 106€ 13 814€ 9 525€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
6 170€ 44 470€ 55 846€ 50 104€ 94 619€ 49 772€ 41 626€ 25 822€ 48 566€ 60 345€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
25 947 158€ 136 893 922€ 140 586 349€ 145 160 440€ 156 322 504€ 171 913 337€ 184 223 744€ 197 454 540€ 147 853 922€ 112 624 176€ 78 762 002€ 79 131 779€ 70 432 488€ 9 718 559€ 6 296 129€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-27 085€ 178 804€ 175 668€ 155 362€ 320 008€ 33 792€ 35 261€ -3 571€ 20 752€ -43 552€ -26 266€ -16 395€ -36 832€ -5 125€ -4 311€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-27 085€ 178 804€ 175 668€ 155 362€ 320 008€ 33 792€ 35 261€ -3 571€ 20 752€ -43 552€ -26 266€ -16 395€ -36 832€ -5 125€ -4 311€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
178 804€ 175 668€ 155 362€ 206 761€ 33 792€ 35 261€ 13 117€ 20 683€ 55 301€ 17 118€ -16 393€ -10 397€ -5 235€ -3 489€ 5 196€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-205 889€ 3 136€ 20 306€ -51 399€ 286 215€ -1 469€ 22 144€ -24 254€ -34 548€ -60 671€ -9 873€ -5 998€ -31 598€ -1 636€ -9 507€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
23 851 390€ 133 998 519€ 137 617 873€ 144 388 107€ 155 728 255€ 171 598 790€ 183 748 442€ 196 512 427€ 146 661 043€ 112 568 867€ 78 464 912€ 79 132 044€ 70 357 289€ 9 695 398€ 6 294 521€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
96 109€ 73 487€ 60 230€ 60 471€ 42 799€ 49 361€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 60 230€ 60 471€ 42 799€ 49 361€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
96 109€ 73 487€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
23 432 321€ 133 818 285€ 137 506 019€ 144 265 061€ 155 645 698€ 171 365 062€ 183 524 769€ 196 323 897€ 145 813 996€ 109 585 108€ 78 363 659€ 79 013 536€ 70 166 090€ 9 301 257€ 6 164 365€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 633€ 57 227€ 57 840€ 93 750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
23 430 688€ 133 761 058€ 137 448 179€ 144 171 311€ 155 645 698€ 171 365 062€ 183 524 769€ 196 323 897€ 145 813 996€ 109 585 108€ 78 363 659€ 79 013 536€ 69 868 424€ 9 243 097€ 5 869 406€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 297 665€ 58 160€ 294 958€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
44 217€ 51 342€ 50 517€ 45 726€ 41 075€ 36 631€ 34 076€ 27 833€ 26 624€ 21 917€ 19 712€ 23 688€ 6 107€ 20 657€ 20 372€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
44 217€ 51 342€ 50 517€ 45 726€ 41 075€ 36 631€ 34 076€ 27 833€ 26 624€ 21 917€ 19 712€ 23 688€ 6 107€ 20 657€ 18 853€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 519€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
374 852€ 128 891€ 61 338€ 77 319€ 41 482€ 197 097€ 189 597€ 160 697€ 820 422€ 2 865 733€ 8 054€ 34 589€ 124 621€ 330 684€ 60 423€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
149 624€ 24 849€ 8 513€ 32 592€ 1 110€ 15 536€ 0€ 0€ 0€ 629€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
29 761€ 57 694€ 39 232€ 38 551€ 40 335€ 194 634€ 170 597€ 158 693€ 624 434€ 2 863 730€ 8 054€ 0€ 0€ 257 627€ 4 150€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
184 000€ 600€ 6 000€ 6 000€ 2 448€ 3 464€ 2 004€ 195 988€ 2 004€ 0€ 34 589€ 974€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
0€ 0€ 57 371€ 55 106€ 56 273€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 0€ 19 737€ 17 322€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
105€ 3€ 143€ 177€ 37€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
11 362€ 45 746€ 7 450€ 0€ 0€ 46 538€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 122 853€ 2 716 600€ 2 792 808€ 616 971€ 274 241€ 280 755€ 440 041€ 945 684€ 1 172 127€ 98 862€ 323 355€ 16 130€ 112 031€ 28 286€ 5 919€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
146€ 686€ 1 855€ 7 259€ 6 537€ 4 200€ 3 007€ 4 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 122 853€ 2 716 600€ 2 792 662€ 616 285€ 272 386€ 273 496€ 433 504€ 941 483€ 1 169 120€ 93 902€ 323 355€ 16 130€ 112 031€ 28 286€ 5 919€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€