Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
13 225 148€ 11 321 328€ 9 466 943€ 8 560 915€ 7 648 899€ 7 230 633€ 6 829 341€ 7 266 095€ 7 590 380€ 9 009 012€ 8 399 777€ 7 518 943€ 6 832 899€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 871 911€ 1 929 991€ 1 689 266€ 1 681 354€ 1 783 632€ 1 786 108€ 2 246 448€ 2 520 389€ 3 084 698€ 3 736 808€ 4 011 985€ 4 297 832€ 4 442 306€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
696€ 1 740€ 2 784€ 4 844€ 5 449€ 16 126€ 17 806€ 20 523€ 23 234€ 35 376€ 3 124€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
696€ 1 740€ 2 784€ 4 844€ 2 133€ 9 204€ 17 806€ 20 523€ 23 234€ 35 376€ 3 124€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
3 315€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
6 922€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 871 911€ 1 929 991€ 1 688 570€ 1 679 614€ 1 780 848€ 1 781 263€ 2 241 000€ 2 504 263€ 3 066 892€ 3 716 285€ 3 988 751€ 4 262 456€ 4 439 182€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 120 310€ 1 120 310€ 1 120 310€ 1 120 310€ 1 120 310€ 1 120 310€ 1 221 818€ 1 229 536€ 1 527 609€ 1 944 170€ 1 944 170€ 1 944 170€ 1 944 169€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
36 900€ 36 900€ 36 900€ 36 900€ 36 900€ 36 900€ 36 900€ 36 900€ 36 900€ 36 291€ 35 074€ 35 074€ 33 461€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
702 985€ 417 424€ 520 043€ 503 420€ 603 058€ 577 214€ 913 376€ 1 146 247€ 1 368 891€ 1 598 950€ 1 836 143€ 2 074 036€ 2 293 954€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
11 716€ 16 084€ 11 318€ 6 722€ 11 481€ 33 178€ 52 353€ 69 510€ 92 007€ 90 127€ 121 354€ 145 788€ 150 355€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
5 517€ 11 035€ 16 553€ 5 261€ 10 523€ 15 785€ 3 727€ 9 592€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 3 580€ 3 580€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
339 274€ 12 262€ 3 582€ 2 627€ 22 071€ 36 225€ 36 225€ 36 225€ 56 082€ 4 072€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 347 785€ 9 387 951€ 7 774 664€ 6 875 353€ 5 861 444€ 5 437 344€ 4 575 024€ 4 735 503€ 4 493 620€ 5 256 826€ 4 368 878€ 3 215 305€ 2 389 670€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 674€ 487€ 1 282€ 476€ 391€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 674€ 487€ 1 282€ 476€ 391€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 139 559€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 104 179€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 27€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 35 353€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
5 950 585€ 4 574 225€ 4 220 991€ 3 742 172€ 3 775 949€ 3 908 262€ 2 588 226€ 3 058 935€ 2 071 560€ 2 726 530€ 2 130 845€ 1 141 680€ 0€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
7 138€ 6 078€ 2 170€ 896€ 9 327€ 717€ 1 185€ 6 609€ 2 997€ 4 603€ 11 047€ 83 499€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
3 000€ 0€ 3 070€ 3 070€ 3 070€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
12 079€ 47 665€ 13 277€ 11 298€ 7 408€ 524€ 1 491€ 7 254€ 79 567€ 55 959€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
124€ 233€ 127€ 151€ 12€ 45€ 70€ 379€ 0€ 17€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
1 420€ 11 814€ 2 730€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
4 924€ 19 523€ 5 594€ 3 476€ 5 152€ 7 108€ 3 829€ 13 847€ 11 015€ 1 838€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
1 348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
5 923 320€ 4 519 062€ 4 193 497€ 3 706 250€ 3 753 469€ 3 903 545€ 2 580 386€ 3 037 919€ 1 985 097€ 2 648 672€ 2 055 374€ 1 053 256€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 50 339€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
5 394 526€ 4 813 239€ 3 552 391€ 3 132 705€ 2 085 496€ 1 529 082€ 1 986 798€ 1 676 178€ 2 422 060€ 2 530 296€ 2 238 034€ 2 073 626€ 2 250 111€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2€ 0€ 0€ 2€ 2€ 3€
087
2.
Ceniny (213)
3 932€ 680€ 7 852€ 3 573€ 2 678€ 4 032€ 1 697€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
5 390 594€ 4 813 239€ 3 552 391€ 3 132 705€ 2 085 496€ 1 529 082€ 1 986 798€ 1 675 496€ 2 414 208€ 2 526 724€ 2 235 354€ 2 069 591€ 2 248 411€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
5 452€ 3 386€ 3 013€ 4 207€ 3 823€ 7 181€ 7 869€ 10 203€ 12 062€ 15 378€ 18 914€ 5 805€ 923€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 452€ 3 386€ 3 013€ 3 607€ 3 823€ 7 180€ 7 854€ 10 157€ 12 047€ 15 378€ 18 528€ 5 805€ 923€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
600€ 0€ 15€ 45€ 15€ 0€ 386€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
13 225 148€ 11 321 328€ 9 466 943€ 8 560 915€ 7 648 899€ 7 230 633€ 6 829 341€ 7 266 095€ 7 590 380€ 9 009 012€ 8 399 777€ 7 518 943€ 6 832 899€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-77 821€ -67 636€ -76 919€ 294 101€ -123 842€ -309 393€ -238 767€ 37 806€ 47 934€ 32 090€ 187 798€ 62 370€ 124 995€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
488 942€ 473 997€ 639 035€ 194 203€ 462€ 0€ 0€ 0€ 29 865€ 29 865€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
488 942€ 473 997€ 639 035€ 194 203€ 462€ 0€ 0€ 0€ 29 865€ 29 865€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-566 763€ -541 632€ -715 954€ 99 898€ -124 304€ -309 393€ -238 767€ 37 806€ 47 934€ 32 090€ 187 798€ 32 505€ 95 130€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-625 725€ -556 578€ -550 916€ -344 933€ -318 045€ -309 855€ 35 306€ 43 367€ 111 960€ 32 001€ 187 269€ 95 130€ 95 031€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
58 962€ 14 946€ -165 038€ 444 832€ 193 741€ 462€ -274 073€ -5 561€ -64 027€ 89€ 529€ -62 625€ 99€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
13 286 392€ 11 363 273€ 9 543 862€ 8 266 813€ 7 772 741€ 7 540 026€ 7 068 108€ 7 228 288€ 7 542 447€ 8 496 030€ 7 259 573€ 6 283 851€ 5 517 003€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
47 305€ 54 033€ 24 649€ 37 833€ 7 050€ 6 340€ 33 086€ 32 453€ 43 196€ 22 716€ 12 792€ 9 085€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
7 050€ 33 086€ 32 453€ 43 196€ 22 716€ 12 792€ 9 085€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
47 305€ 54 033€ 24 649€ 37 833€ 6 340€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 319 501€ 2 465 572€ 1 873 363€ 2 050 913€ 2 110 274€ 1 906 650€ 2 569 377€ 2 955 346€ 3 149 570€ 4 112 475€ 4 034 011€ 4 335 985€ 4 408 278€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
2 319 501€ 2 465 572€ 1 873 363€ 2 050 913€ 2 110 274€ 1 906 650€ 2 569 377€ 2 955 346€ 3 149 570€ 4 112 475€ 4 034 011€ 4 335 985€ 4 408 278€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
8 710€ 5 384€ 1 900€ 150 276€ 171 415€ 154 730€ 113 302€ 327 191€ 1 559 935€ 4 090 672€ 3 060 059€ 1 814 736€ 981 614€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
8 710€ 5 384€ 1 900€ 1 824€ 7 080€ 2 994€ 1 216€ 2 531€ 707€ 1 065€ 899€ 385€ 1 023€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
148 452€ 164 335€ 151 735€ 112 087€ 324 660€ 1 559 228€ 4 089 607€ 3 059 160€ 1 814 350€ 980 591€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
10 910 876€ 8 838 285€ 7 643 950€ 6 027 791€ 5 484 003€ 5 478 645€ 4 379 089€ 3 912 665€ 2 800 488€ 249 686€ 142 787€ 120 338€ 118 026€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
36 202€ 5 937€ 35 711€ 46 523€ 170 099€ 111 530€ 61 092€ 21 628€ 457€ 45 442€ 697€ 9 252€ 26 099€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
35 000€ 7 216€ 3 416€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
63€ 70€ 0€ 0€ 0€ 36€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
11 799€ 11 219€ 10 213€ 21 376€ 4 613€ 13 457€ 41 901€ 71 208€ 24 685€ 48 311€ 45 255€ 27 675€ 26 756€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
222 909€ 146 660€ 146 690€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
90 087€ 72 877€ 86 316€ 64 334€ 43 853€ 45 842€ 100 687€ 117 591€ 87 300€ 88 179€ 47 819€ 53 082€ 40 857€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2€ 1 187€ 47€ 2 957€ 1 612€ 200€ 0€ 0€ 800€ 558€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
61 098€ 47 375€ 56 263€ 42 744€ 27 406€ 33 362€ 72 721€ 76 302€ 35 741€ 33 052€ 21 734€ 19 803€ 16 392€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
28 002€ 13 441€ 16 664€ 12 028€ 7 799€ 8 711€ 18 824€ 20 400€ 16 726€ 17 480€ 8 606€ 9 726€ 7 309€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
44 114€ 5 527€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
454€ 665€ 680€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
10 460 324€ 8 494 809€ 7 285 840€ 5 837 830€ 5 228 623€ 5 265 744€ 4 083 801€ 3 605 538€ 2 597 751€ 2 903€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
2 542€ 7 102€ 15 261€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
16 577€ 25 690€ 0€ 480 892€ 952 406€ 1 172 722€ 1 190 901€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
2 769€ 490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
13 808€ 25 200€ 0€ 480 892€ 952 406€ 1 172 722€ 1 190 901€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€