Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
9 125 381 € 9 790 549 € 10 478 967 € 11 281 399 € 12 121 074 € 12 704 149 € 8 818 377 €
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
10 483 € 276 390 € 616 794 € 967 665 € 1 329 950 € 1 692 235 € 163 €
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
10 483 € 276 390 € 616 794 € 967 665 € 1 329 950 € 1 692 235 € 163 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
9 114 898 € 9 514 160 € 9 862 173 € 10 313 734 € 10 791 124 € 11 011 914 € 8 818 214 €
010
 
Pozemky
(031))
362 415 € 362 415 € 362 415 € 362 415 € 362 415 € 362 415 € 362 415 €
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
7 362 € 7 362 € 7 362 € 7 362 € 7 362 € 7 362 € 7 362 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
7 436 544 € 7 465 101 € 7 553 839 € 7 676 723 € 7 798 032 € 7 727 389 € 7 700 813 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
1 077 631 € 1 378 498 € 1 682 215 € 2 031 580 € 2 380 406 € 2 712 842 € 534 889 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
19 978 € 25 690 € 31 402 € 37 114 € 44 369 € 3 366 € 7 945 €
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 -
(085 + 092AÚ))
1 198 € 1 198 € 1 198 € 1 198 € 1 198 € 1 198 € 1 198 €
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 -
(088 + 092AÚ))
2 148 € 3 072 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
207 623 € 270 826 € 223 744 € 197 343 € 197 343 € 197 343 € 203 593 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 762 372 € 2 694 317 € 1 826 846 € 1 655 357 € 1 498 842 € 2 681 153 € 6 318 344 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
20 870 € 188 831 € 149 773 € 334 789 € 520 817 € 1 379 907 € 4 896 804 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
9 273 € 32 954 € 6 573 € 4 273 € 5 863 € 4 273 € 220 €
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
11 389 € 0 € 143 006 € 115 217 € 93 505 € 76 680 € 63 266 €
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
0 € 155 800 € 0 € 215 014 € 418 253 € 1 296 366 € 4 832 275 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
208 € 76 € 194 € 285 € 3 196 € 2 589 € 1 043 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 741 502 € 2 505 486 € 1 677 073 € 1 320 567 € 978 026 € 1 301 245 € 1 421 541 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 48 € 0 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
2 741 502 € 2 505 486 € 1 677 073 € 1 320 567 € 978 026 € 1 301 197 € 1 421 541 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
25 103 € 16 909 € 21 879 € 24 255 € 25 035 € 22 991 € 46 035 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
19 679 € 13 450 € 10 555 € 15 880 € 13 535 € 13 193 € 18 505 €
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
5 423 € 3 458 € 11 323 € 8 375 € 11 500 € 9 798 € 27 530 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
11 912 856 € 12 501 775 € 12 327 692 € 12 961 011 € 13 644 951 € 15 408 293 € 15 182 756 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
7 089 476 € 6 887 162 € 6 796 818 € 6 747 990 € 6 607 985 € 6 614 803 € 6 565 854 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 497 332 € 6 509 519 € 6 498 657 € 6 488 158 € 6 492 464 € 6 505 663 € 6 511 529 €
063
 
Základné imanie
(411))
5 639 287 € 5 695 930 € 5 768 188 € 5 860 049 € 5 956 388 € 5 968 923 € 5 836 243 €
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
28 601 € 40 788 € 29 926 € 19 427 € 23 733 € 36 932 € 42 798 €
065
 
Fond reprodukcie
(413))
829 444 € 772 801 € 700 543 € 608 682 € 512 343 € 499 808 € 632 488 €
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
400 467 € 288 134 € 241 512 € 109 010 € 106 072 € 48 418 € 46 641 €
069
 
Rezervný fond
(421))
360 777 € 271 267 € 214 618 € 77 856 € 68 407 € 7 685 € 0 €
071
 
Ostatné fondy
(427))
39 691 € 16 867 € 26 894 € 31 154 € 37 665 € 40 733 € 46 641 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
191 676 € 89 509 € 56 649 € 150 822 € 9 449 € 60 723 € 7 685 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
398 715 € 627 350 € 444 715 € 437 911 € 505 546 € 1 227 475 € 723 280 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
18 901 € 116 597 € 7 832 € 7 847 € 6 047 € 18 604 € 31 592 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
18 901 € 116 597 € 7 832 € 7 847 € 6 047 € 18 604 € 31 592 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
4 642 € 5 914 € 5 182 € 5 277 € 10 079 € 5 436 € 5 062 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
4 642 € 5 914 € 5 182 € 5 277 € 10 079 € 5 436 € 5 062 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
375 172 € 504 839 € 431 701 € 424 786 € 489 421 € 1 203 434 € 686 627 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
41 319 € 28 223 € 10 238 € 27 573 € 126 592 € 847 661 € 266 060 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
171 260 € 167 793 € 150 553 € 144 100 € 130 788 € 124 816 € 146 426 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
115 556 € 112 583 € 100 771 € 95 441 € 101 817 € 112 229 € 146 647 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
36 143 € 193 836 € 167 388 € 154 859 € 126 591 € 113 875 € 120 407 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
10 896 € 2 404 € 2 750 € 2 814 € 3 633 € 4 853 € 7 087 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
4 424 665 € 4 987 263 € 5 086 159 € 5 775 110 € 6 531 419 € 7 566 015 € 7 893 621 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
4 424 665 € 4 987 263 € 5 086 159 € 5 775 110 € 6 531 419 € 7 566 015 € 7 893 621 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
11 912 856 € 12 501 775 € 12 327 692 € 12 961 011 € 13 644 951 € 15 408 293 € 15 182 756 €