Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
8 691 414€ 9 125 381€ 9 790 549€ 10 478 967€ 11 281 399€ 12 121 074€ 12 704 149€ 8 818 377€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
11 147€ 10 483€ 276 390€ 616 794€ 967 665€ 1 329 950€ 1 692 235€ 163€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
11 147€ 10 483€ 276 390€ 616 794€ 967 665€ 1 329 950€ 1 692 235€ 163€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
8 680 267€ 9 114 898€ 9 514 160€ 9 862 173€ 10 313 734€ 10 791 124€ 11 011 914€ 8 818 214€
010
 
Pozemky
(031))
362 415€ 362 415€ 362 415€ 362 415€ 362 415€ 362 415€ 362 415€ 362 415€
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
7 362€ 7 362€ 7 362€ 7 362€ 7 362€ 7 362€ 7 362€ 7 362€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
7 294 337€ 7 436 544€ 7 465 101€ 7 553 839€ 7 676 723€ 7 798 032€ 7 727 389€ 7 700 813€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
789 923€ 1 077 631€ 1 378 498€ 1 682 215€ 2 031 580€ 2 380 406€ 2 712 842€ 534 889€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
14 266€ 19 978€ 25 690€ 31 402€ 37 114€ 44 369€ 3 366€ 7 945€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 -
(085 + 092AÚ))
1 198€ 1 198€ 1 198€ 1 198€ 1 198€ 1 198€ 1 198€ 1 198€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 -
(088 + 092AÚ))
1 224€ 2 148€ 3 072€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
209 543€ 207 623€ 270 826€ 223 744€ 197 343€ 197 343€ 197 343€ 203 593€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 784 488€ 2 762 372€ 2 694 317€ 1 826 846€ 1 655 357€ 1 498 842€ 2 681 153€ 6 318 344€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
6 198€ 20 870€ 188 831€ 149 773€ 334 789€ 520 817€ 1 379 907€ 4 896 804€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
5 273€ 9 273€ 32 954€ 6 573€ 4 273€ 5 863€ 4 273€ 220€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0€ 11 389€ 0€ 143 006€ 115 217€ 93 505€ 76 680€ 63 266€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
0€ 0€ 155 800€ 0€ 215 014€ 418 253€ 1 296 366€ 4 832 275€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
925€ 208€ 76€ 194€ 285€ 3 196€ 2 589€ 1 043€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 778 290€ 2 741 502€ 2 505 486€ 1 677 073€ 1 320 567€ 978 026€ 1 301 245€ 1 421 541€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
2 778 290€ 2 741 502€ 2 505 486€ 1 677 073€ 1 320 567€ 978 026€ 1 301 197€ 1 421 541€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
13 918€ 25 103€ 16 909€ 21 879€ 24 255€ 25 035€ 22 991€ 46 035€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
13 918€ 19 679€ 13 450€ 10 555€ 15 880€ 13 535€ 13 193€ 18 505€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 5 423€ 3 458€ 11 323€ 8 375€ 11 500€ 9 798€ 27 530€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
11 489 820€ 11 912 856€ 12 501 775€ 12 327 692€ 12 961 011€ 13 644 951€ 15 408 293€ 15 182 756€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
6 896 273€ 7 089 476€ 6 887 162€ 6 796 818€ 6 747 990€ 6 607 985€ 6 614 803€ 6 565 854€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 496 522€ 6 497 332€ 6 509 519€ 6 498 657€ 6 488 158€ 6 492 464€ 6 505 663€ 6 511 529€
063
 
Základné imanie
(411))
5 557 598€ 5 639 287€ 5 695 930€ 5 768 188€ 5 860 049€ 5 956 388€ 5 968 923€ 5 836 243€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
27 791€ 28 601€ 40 788€ 29 926€ 19 427€ 23 733€ 36 932€ 42 798€
065
 
Fond reprodukcie
(413))
911 133€ 829 444€ 772 801€ 700 543€ 608 682€ 512 343€ 499 808€ 632 488€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
357 240€ 400 467€ 288 134€ 241 512€ 109 010€ 106 072€ 48 418€ 46 641€
069
 
Rezervný fond
(421))
307 521€ 360 777€ 271 267€ 214 618€ 77 856€ 68 407€ 7 685€ 0€
071
 
Ostatné fondy
(427))
49 719€ 39 691€ 16 867€ 26 894€ 31 154€ 37 665€ 40 733€ 46 641€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
42 511€ 191 676€ 89 509€ 56 649€ 150 822€ 9 449€ 60 723€ 7 685€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
401 544€ 398 715€ 627 350€ 444 715€ 437 911€ 505 546€ 1 227 475€ 723 280€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
11 868€ 18 901€ 116 597€ 7 832€ 7 847€ 6 047€ 18 604€ 31 592€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
11 868€ 18 901€ 116 597€ 7 832€ 7 847€ 6 047€ 18 604€ 31 592€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
15 250€ 4 642€ 5 914€ 5 182€ 5 277€ 10 079€ 5 436€ 5 062€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
15 250€ 4 642€ 5 914€ 5 182€ 5 277€ 10 079€ 5 436€ 5 062€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
374 426€ 375 172€ 504 839€ 431 701€ 424 786€ 489 421€ 1 203 434€ 686 627€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
3 614€ 41 319€ 28 223€ 10 238€ 27 573€ 126 592€ 847 661€ 266 060€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
193 512€ 171 260€ 167 793€ 150 553€ 144 100€ 130 788€ 124 816€ 146 426€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
129 387€ 115 556€ 112 583€ 100 771€ 95 441€ 101 817€ 112 229€ 146 647€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
43 864€ 36 143€ 193 836€ 167 388€ 154 859€ 126 591€ 113 875€ 120 407€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
4 050€ 10 896€ 2 404€ 2 750€ 2 814€ 3 633€ 4 853€ 7 087€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
4 192 003€ 4 424 665€ 4 987 263€ 5 086 159€ 5 775 110€ 6 531 419€ 7 566 015€ 7 893 621€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
4 192 003€ 4 424 665€ 4 987 263€ 5 086 159€ 5 775 110€ 6 531 419€ 7 566 015€ 7 893 621€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
11 489 820€ 11 912 856€ 12 501 775€ 12 327 692€ 12 961 011€ 13 644 951€ 15 408 293€ 15 182 756€