Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 091 285€ 2 114 090€ 2 179 365€ 2 094 835€ 1 997 514€ 1 890 931€ 1 836 603€ 1 928 574€ 1 986 258€ 1 957 512€ 2 032 044€ 2 143 703€ 1 796 234€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 872 580€ 1 912 504€ 1 941 685€ 1 896 266€ 1 804 727€ 1 704 755€ 1 675 697€ 1 708 980€ 1 741 798€ 1 761 411€ 1 794 276€ 1 819 251€ 1 510 904€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 821€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 821€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 872 580€ 1 912 504€ 1 941 685€ 1 896 266€ 1 804 727€ 1 704 755€ 1 675 697€ 1 708 980€ 1 741 798€ 1 761 411€ 1 794 276€ 1 819 251€ 1 510 083€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
214 607€ 214 607€ 214 607€ 214 607€ 214 607€ 214 607€ 214 607€ 214 607€ 214 607€ 214 607€ 214 607€ 214 607€ 214 607€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 624 164€ 1 656 104€ 1 688 044€ 1 640 059€ 1 557 870€ 1 467 931€ 1 448 177€ 1 475 650€ 1 503 122€ 1 530 615€ 1 558 144€ 1 585 780€ 1 153 080€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
33 809€ 41 793€ 39 035€ 41 163€ 29 188€ 16 531€ 4 601€ 7 787€ 11 380€ 16 189€ 21 526€ 17 768€ 4 767€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
437€ 3 062€ 5 687€ 8 312€ 10 937€ 0€ 0€ 0€ 1 096€ 3 857€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
12 689€ 0€ 0€ 0€ 133 771€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
216 956€ 200 109€ 236 288€ 197 214€ 191 382€ 184 950€ 159 242€ 217 255€ 242 418€ 194 188€ 235 720€ 321 260€ 280 863€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
9 335€ 8 790€ 9 981€ 8 949€ 9 111€ 11 419€ 8 818€ 8 901€ 10 279€ 11 380€ 18 790€ 26 869€ 33 945€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
8 554€ 7 778€ 8 986€ 7 926€ 7 928€ 10 180€ 7 980€ 7 734€ 8 749€ 9 737€ 14 981€ 25 018€ 31 170€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
782€ 1 012€ 994€ 1 022€ 1 183€ 1 239€ 838€ 1 167€ 1 531€ 1 643€ 3 809€ 1 851€ 2 775€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
50 865€ 56 894€ 47 506€ 48 350€ 91 675€ 81 044€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
50 865€ 56 894€ 47 506€ 48 350€ 91 675€ 81 044€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
4 714€ 3 415€ 3 922€ 2 811€ 3 549€ 7 547€ 6 578€ 10 715€ 8 045€ 10 006€ 14 865€ 15 331€ 11 244€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
3 587€ 3 388€ 3 893€ 2 750€ 3 549€ 4 601€ 1 661€ 1 102€ 3 105€ 4 651€ 9 411€ 9 257€ 6 432€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
4 696€ 3€ 79€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
24€ 19€ 29€ 36€ 19€ 359€ 238€ 1 538€ 996€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 13€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 103€ 9€ 26€ 2 945€ 4 917€ 4 917€ 4 917€ 4 917€ 5 216€ 4 536€ 3 803€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
202 906€ 187 905€ 222 386€ 185 454€ 178 722€ 165 985€ 143 845€ 146 774€ 167 200€ 125 297€ 153 714€ 187 385€ 154 631€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
92€ 40€ 155€ 162€ 76€ 55€ 11€ 241€ 293€ 32€ 307€ 62€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
217€ 485€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
202 597€ 187 380€ 222 231€ 185 292€ 178 646€ 165 929€ 143 835€ 146 533€ 166 907€ 125 265€ 153 408€ 187 323€ 154 631€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 749€ 1 477€ 1 392€ 1 355€ 1 405€ 1 227€ 1 664€ 2 339€ 2 041€ 1 913€ 2 048€ 3 192€ 4 467€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 749€ 1 477€ 1 392€ 1 355€ 1 405€ 1 017€ 1 455€ 2 169€ 1 926€ 1 773€ 1 975€ 3 192€ 4 369€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
210€ 210€ 170€ 116€ 140€ 73€ 0€ 98€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 091 285€ 2 114 090€ 2 179 365€ 2 094 835€ 1 997 514€ 1 890 931€ 1 836 603€ 1 928 574€ 1 986 258€ 1 957 512€ 2 032 044€ 2 143 703€ 1 796 234€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
28 625€ 61 654€ 93 325€ 69 971€ 43 014€ 42 589€ 33 399€ 25 491€ 47 995€ -4 244€ 36 028€ 76 832€ 104 816€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
23 354€ 0€ 0€ 0€ 21 035€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
23 354€ 0€ 0€ 0€ 21 035€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
28 625€ 38 300€ 93 325€ 69 971€ 43 014€ 42 589€ 33 399€ 25 491€ 47 995€ -4 244€ 36 028€ 55 798€ 104 816€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
61 654€ 69 971€ 69 971€ 43 014€ 39 418€ 29 761€ 23 062€ 47 995€ -4 244€ 36 028€ 76 029€ 83 781€ 83 781€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-33 029€ -31 672€ 23 354€ 26 957€ 3 596€ 12 828€ 10 338€ -22 504€ 52 238€ -40 271€ -40 001€ -27 984€ 21 035€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 060 984€ 2 051 218€ 2 085 560€ 2 024 342€ 1 953 850€ 1 847 738€ 1 799 077€ 1 899 070€ 1 937 418€ 1 957 666€ 1 990 012€ 2 051 567€ 1 684 902€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
3 988€ 4 488€ 5 488€ 3 488€ 5 988€ 7 754€ 5 754€ 56 999€ 61 060€ 59 726€ 53 204€ 92 228€ 84 496€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
2 488€ 2 488€ 2 488€ 2 488€ 2 488€ 2 488€ 2 488€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 500€ 2 000€ 3 000€ 1 000€ 3 500€ 5 266€ 3 266€ 56 999€ 61 060€ 59 726€ 53 204€ 92 228€ 84 496€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 861 366€ 1 889 798€ 1 915 264€ 1 869 361€ 1 776 613€ 1 675 836€ 1 645 286€ 1 675 590€ 1 705 472€ 1 720 571€ 1 748 393€ 1 777 041€ 1 475 920€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 852 038€ 1 887 696€ 1 915 264€ 1 869 361€ 1 776 613€ 1 675 836€ 1 645 286€ 1 675 590€ 1 705 472€ 1 720 571€ 1 748 393€ 1 777 041€ 1 475 920€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
9 328€ 2 102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
6 454€ 3 922€ 4 748€ 2 780€ 3 401€ 3 008€ 2 123€ 1 580€ 1 651€ 2 588€ 3 173€ 2 369€ 3 884€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 454€ 3 922€ 4 748€ 2 780€ 3 401€ 3 008€ 2 123€ 1 580€ 1 651€ 2 588€ 3 173€ 2 369€ 3 884€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
189 176€ 153 010€ 160 060€ 148 714€ 167 848€ 161 140€ 145 914€ 164 901€ 169 235€ 174 781€ 185 241€ 179 930€ 120 602€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
3 022€ 5 059€ 6 960€ 6 984€ 7 653€ 8 664€ 11 880€ 25 044€ 19 817€ 49 514€ 34 442€ 5 661€ 5 490€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
3 397€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
372€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
1 651€ 0€ 17€ 0€ 463€ 130€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
4 072€ 3 044€ 3 132€ 2 992€ 4 431€ 4 943€ 4 465€ 5 806€ 5 028€ 5 643€ 353€ 1 005€ 144€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
94 987€ 77 982€ 80 233€ 75 449€ 83 166€ 78 354€ 68 723€ 63 066€ 70 787€ 67 063€ 79 230€ 85 715€ 66 621€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 2€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
66 030€ 52 640€ 54 627€ 49 994€ 57 942€ 55 273€ 47 441€ 44 744€ 47 895€ 44 266€ 48 807€ 50 890€ 41 643€
166
15.
Daň z príjmov (341)
471€ 954€ 910€ 968€ 552€ 900€ 1 149€ 589€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
16 497€ 13 331€ 14 198€ 12 328€ 14 104€ 13 007€ 9 739€ 8 383€ 10 279€ 8 279€ 9 007€ 9 267€ 6 573€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
2 145€ 15 618€ 15 429€ 0€ 13 400€ 26 928€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 676€ 1 218€ 479€ 521€ 650€ 604€ 4 127€ 4 013€ 845€ 4 090€ 6 005€ 15 304€ 6 516€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
17€ 47€ 1 734€ 2 401€ 3 059€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 676€ 1 218€ 479€ 521€ 650€ 604€ 4 127€ 3 995€ 798€ 2 356€ 3 603€ 12 245€ 6 516€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€