Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
168 871€ 214 542€ 231 349€ 221 106€ 229 668€ 211 502€ 210 778€ 220 194€ 217 180€ 208 633€ 224 459€ 214 213€
02
501
Spotreba materiálu
75 836€ 123 411€ 128 106€ 122 824€ 115 929€ 105 154€ 101 167€ 105 309€ 107 955€ 109 854€ 117 225€ 114 830€
03
502
Spotreba energie
93 035€ 91 131€ 103 244€ 98 282€ 113 739€ 106 349€ 109 611€ 114 885€ 109 225€ 98 779€ 107 235€ 99 384€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
139 631€ 120 453€ 81 265€ 42 595€ 136 230€ 51 485€ 36 198€ 24 791€ 30 359€ 42 695€ 42 636€ 36 719€
07
511
Opravy a udržiavanie
37 372€ 35 425€ 27 078€ 3 384€ 3 539€ 22 726€ 15 894€ 4 735€ 855€ 5 907€ 20 031€ 12 696€
08
512
Cestovné
170€ 526€ 1 182€ 1 365€ 1 042€ 517€ 611€ 579€ 7 053€ 16 264€ 848€ 1 284€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
102 089€ 84 503€ 53 005€ 37 846€ 131 650€ 28 243€ 19 694€ 19 478€ 22 451€ 20 523€ 21 757€ 22 739€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
790 110€ 728 946€ 672 961€ 608 352€ 598 147€ 563 015€ 548 523€ 545 350€ 530 393€ 516 712€ 540 517€ 499 734€
12
521
Mzdové náklady
579 406€ 529 209€ 487 976€ 437 614€ 434 020€ 408 146€ 397 912€ 395 306€ 360 238€ 375 978€ 254 220€ 363 130€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
191 716€ 182 518€ 168 628€ 151 593€ 149 340€ 137 959€ 138 369€ 137 247€ 131 769€ 126 910€ 132 071€ 122 289€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
18 988€ 17 219€ 16 357€ 19 145€ 14 788€ 16 909€ 12 243€ 12 797€ 38 385€ 13 824€ 154 226€ 14 315€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 255€ 2 052€ 2 052€ 2 052€ 2 057€ 2 052€ 2 052€ 2 310€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 255€ 2 052€ 2 052€ 2 052€ 2 057€ 2 052€ 2 052€ 2 310€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 219€ 729€ 1 465€ 2 160€ 2 856€ 859€ 497€ 846€ 835€ 1 232€ 2 525€ 2 491€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 243€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
483€ 729€ 1 465€ 2 160€ 1 613€ 859€ 497€ 846€ 835€ 1 232€ 2 525€ 2 491€
28
549
Manká a škody
736€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
56 387€ 55 361€ 53 508€ 47 252€ 41 768€ 40 159€ 40 020€ 49 615€ 53 430€ 56 636€ 57 275€ 51 150€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
56 387€ 55 361€ 53 508€ 47 252€ 41 768€ 40 159€ 40 020€ 40 280€ 40 371€ 40 773€ 41 851€ 36 885€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
9 335€ 13 059€ 15 863€ 15 425€ 14 265€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 335€ 13 059€ 15 863€ 15 425€ 14 265€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3€ 5€ 75€ 16€ 11€ 6€ 239€ 454€ 573€ 396€ 334€ 335€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3€ 5€ 75€ 16€ 11€ 6€ 239€ 454€ 573€ 396€ 332€ 335€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
27 795€ 34 315€ 42 017€ 34 483€ 34 500€ 34 463€ 30 763€ 30 025€ 22 155€ 24 451€ 21 591€ 19 063€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
27 795€ 34 315€ 42 017€ 30 622€ 34 297€ 31 954€ 30 763€ 28 778€ 22 153€ 21 956€ 21 591€ 19 063€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
3 861€ 204€ 2 509€ 1 248€ 3€ 2 495€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 186 270€ 1 156 403€ 1 084 691€ 958 014€ 1 045 238€ 903 542€ 869 071€ 873 585€ 854 925€ 850 756€ 889 338€ 823 706€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
43 373€ 126 453€ 121 282€ 117 526€ 118 638€ 119 373€ 115 076€ 115 796€ 113 791€ 110 800€ 117 525€ 109 406€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
43 373€ 126 453€ 121 282€ 117 526€ 118 638€ 119 373€ 115 076€ 115 796€ 113 791€ 110 800€ 117 525€ 109 406€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
18 715€ 20 801€ 22 943€ 9 379€ 10 240€ 4 673€ 4 967€ 6 076€ 6 648€ 8 179€ 7 494€ 6 300€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
18 715€ 20 801€ 22 943€ 9 379€ 10 240€ 4 673€ 4 967€ 6 076€ 6 648€ 8 179€ 7 494€ 6 300€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
9 335€ 13 059€ 15 863€ 14 778€ 14 265€ 29 909€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
9 335€ 13 059€ 15 863€ 14 778€ 14 265€ 29 909€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 29 909€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 335€ 13 059€ 15 863€ 14 778€ 14 265€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3€ 3€ 3€ 37€ 222€ 199€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
3€ 3€ 3€ 37€ 221€ 199€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 124 349€ 1 007 837€ 938 563€ 824 153€ 914 769€ 777 954€ 738 941€ 737 375€ 715 314€ 710 888€ 742 332€ 669 547€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
299 649€ 264 386€ 228 954€ 216 498€ 300 894€ 216 158€ 202 731€ 194 293€ 130 876€ 129 138€ 159 033€ 127 299€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
52 661€ 51 635€ 49 783€ 43 526€ 38 042€ 36 434€ 36 294€ 36 554€ 36 645€ 36 972€ 36 324€ 32 362€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
768 313€ 687 631€ 654 400€ 556 288€ 571 407€ 521 436€ 496 191€ 502 488€ 537 075€ 523 393€ 541 449€ 500 669€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 726€ 3 726€ 3 726€ 3 726€ 3 726€ 3 726€ 3 726€ 3 726€ 3 726€ 3 726€ 4 224€ 4 224€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
459€ 1 701€ 4 116€ 700€ 200€ 315€ 6 993€ 17 585€ 0€ 4 694€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 75€ 1 303€ 299€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 186 437€ 1 155 091€ 1 082 789€ 951 059€ 1 043 647€ 901 999€ 868 323€ 872 308€ 851 619€ 844 682€ 881 839€ 815 361€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
167€ -1 312€ -1 903€ -6 955€ -1 591€ -1 542€ -748€ -1 277€ -3 307€ -6 074€ -7 499€ -8 344€
136
591
Splatná daň z príjmov
250€ 5€ 7€ 44€ 42€ 37€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
167€ -1 562€ -1 903€ -6 955€ -1 591€ -1 542€ -753€ -1 277€ -3 314€ -6 118€ -7 541€ -8 381€