Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
64 310 187€ 44 751 066€ 32 611 572€ 31 433 241€ 19 857 394€ 9 525 261€ 22 666 316€ 22 700 727€ 17 443 791€ 12 324 984€ 21 202 166€ 18 700 156€ 19 083 718€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
49 858 299€ 36 958 774€ 25 187 798€ 17 674 629€ 11 628 066€ 8 709 653€ 15 151 778€ 15 152 384€ 12 780 487€ 11 291 110€ 11 716 035€ 12 068 966€ 12 435 032€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 121€ 2 710€ 25 315€ 52 861€ 233 973€ 370 810€ 425 704€ 567 209€ 67 800€ 111 925€ 124 494€ 125 052€ 81 031€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
341€ 20 810€ 50 293€ 207 482€ 370 810€ 425 704€ 535 649€ 36 240€ 80 365€ 124 494€ 72 689€ 38 509€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
1 121€ 2 369€ 4 505€ 2 568€ 3 720€ 0€ 0€ 0€ 863€ 1 728€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
22 770€ 31 560€ 31 560€ 31 560€ 0€ 51 500€ 40 794€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
49 857 179€ 36 956 063€ 25 162 483€ 17 621 768€ 11 394 093€ 8 338 843€ 14 726 074€ 14 585 175€ 12 712 687€ 11 179 186€ 11 591 542€ 11 943 914€ 12 354 001€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 680 333€ 1 680 333€ 1 680 333€ 1 677 776€ 1 677 776€ 1 677 776€ 1 677 776€ 1 677 776€ 1 677 776€ 1 677 776€ 1 677 776€ 1 677 776€ 1 677 776€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 070 255€ 1 116 347€ 1 162 439€ 1 208 531€ 1 254 623€ 1 306 884€ 8 258 937€ 8 395 849€ 7 387 232€ 7 734 922€ 8 082 621€ 8 353 365€ 8 699 218€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
4 457 278€ 74 839€ 90 019€ 210 507€ 538 947€ 997 877€ 1 480 684€ 1 253 126€ 846 544€ 220 684€ 303 273€ 370 466€ 240 989€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
8 747€ 12 407€ 19 121€ 36 377€ 37 586€ 68 162€ 55 184€ 48 200€ 0€ 330€ 2 207€ 8 826€ 25 753€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
721 065€ 824 466€ 935 589€ 986 715€ 631 288€ 1 168 155€ 14 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
41 919 501€ 33 247 673€ 21 274 982€ 13 501 862€ 7 253 874€ 3 119 989€ 3 239 054€ 3 210 224€ 2 801 134€ 1 545 474€ 1 525 665€ 1 533 482€ 1 710 265€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
14 438 976€ 7 780 253€ 7 414 446€ 13 746 438€ 8 142 240€ 714 073€ 7 409 198€ 7 501 846€ 4 615 562€ 1 015 242€ 9 367 236€ 6 562 693€ 6 622 983€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
169 003€ 156 859€ 136 164€ 96 267€ 73 062€ 60 367€ 92 577€ 358 690€ 354 439€ 318 143€ 427 637€ 363 780€ 350 443€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
159€ 203€ 297€ 227€ 255€ 313€ 224€ 291€ 429€ 1 645€ 3 197€ 4 636€ 3 784€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
264 110€ 264 110€ 221 729€ 235 004€ 193 951€ 177 575€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
299€ 299€ 299€ 299€ 299€ 299€ 299€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
168 844€ 156 656€ 135 868€ 96 040€ 72 807€ 60 054€ 92 055€ 93 991€ 89 602€ 94 470€ 189 138€ 164 894€ 168 785€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
164 205€ 332 849€ 14 603€ 31 527€ 202 896€ 299 861€ 321 542€ 264 523€ 246 868€ 115 967€ 54 049€ 74 780€ 29 995€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
4 847€ 7 722€ 6 662€ 16 475€ 43 275€ 117 780€ 166 752€ 150 892€ 167 777€ 84 320€ 31 358€ 60 781€ 20 070€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
300€ 336€ 463€ 26 304€ 122 842€ 111 527€ 33 941€ 4 403€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
153 094€ 316 453€ 705€ 148 412€ 148 268€ 31 250€ 0€ 0€ 0€ 4 006€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 1€ 3 000€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
1 086€ 1 818€ 1 817€ 24 169€ 5 212€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
288€ 288€ 282€ 1 334€ 1 690€ 2 525€ 2 456€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
5 964€ 8 339€ 7 941€ 14 346€ 9 660€ 5 691€ 411€ 20 700€ 20 697€ 18 000€ 7 469€ 7 469€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
14 105 768€ 7 290 545€ 7 263 678€ 13 618 644€ 7 866 282€ 353 845€ 6 995 078€ 6 878 633€ 4 014 255€ 581 132€ 8 885 550€ 6 124 134€ 6 242 545€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 939€ 82€ 543€ 1 406€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
8 841€ 2 730€ 1 890€ 4 143€ 3 174€ 4 728€ 3 622€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
14 105 768€ 7 290 545€ 7 263 678€ 13 618 644€ 7 866 282€ 353 845€ 6 986 237€ 6 872 964€ 4 012 282€ 576 446€ 8 880 970€ 6 119 406€ 6 238 922€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
12 911€ 12 039€ 9 328€ 12 174€ 87 088€ 101 536€ 105 340€ 46 496€ 47 742€ 18 632€ 118 895€ 68 497€ 25 702€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
12 911€ 12 039€ 9 328€ 12 174€ 87 088€ 101 536€ 105 340€ 46 496€ 44 256€ 12 986€ 115 941€ 68 497€ 25 702€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
3 486€ 5 646€ 2 953€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
64 310 187€ 44 751 066€ 32 611 572€ 31 433 241€ 19 857 394€ 9 525 261€ 22 666 316€ 22 700 727€ 17 443 791€ 12 324 984€ 21 202 166€ 18 700 156€ 19 083 718€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-171 030€ -189 650€ -78 752€ -116 125€ 54 698€ 569 154€ 3 265 329€ 2 682 720€ 2 372 541€ 599 477€ 645 955€ 360 142€ 343 122€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
25 092€ 200 785€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
25 092€ 200 785€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-171 030€ -189 650€ -78 752€ -141 218€ -146 087€ 569 154€ 3 265 329€ 2 682 720€ 2 372 541€ 599 477€ 645 955€ 360 142€ 343 122€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-189 650€ -78 752€ -116 125€ -50 387€ 29 605€ 368 368€ 3 125 764€ 2 489 207€ 599 477€ 645 955€ 366 530€ 343 122€ 416 908€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
18 621€ -110 898€ 37 373€ -90 831€ -175 693€ 200 785€ 139 565€ 193 513€ 1 773 064€ -46 478€ 279 425€ 17 021€ -73 787€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
64 327 779€ 44 625 234€ 32 690 324€ 31 549 366€ 19 802 696€ 8 598 787€ 16 458 671€ 19 388 088€ 15 056 400€ 11 715 067€ 20 554 283€ 18 340 014€ 18 740 596€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
51 427€ 54 836€ 52 258€ 100 292€ 81 480€ 63 899€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
51 427€ 54 836€ 52 258€ 100 292€ 81 480€ 63 899€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
58 411 217€ 38 366 176€ 27 736 673€ 29 407 673€ 17 600 686€ 8 294 109€ 15 546 420€ 18 379 326€ 14 311 831€ 11 346 265€ 19 973 862€ 18 061 432€ 18 493 238€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
58 411 217€ 38 366 176€ 27 736 673€ 29 407 673€ 17 571 489€ 8 294 109€ 15 546 420€ 18 379 326€ 14 311 831€ 11 346 265€ 19 973 862€ 18 061 432€ 18 493 238€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
29 197€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 053 811€ 2 530 176€ 1 548 999€ 954 692€ 151 020€ 125 915€ 87 135€ 122 875€ 19 597€ 23 431€ 17 036€ 15 701€ 14 960€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
3 034 318€ 2 347 158€ 1 372 932€ 772 003€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
19 493€ 18 999€ 30 502€ 31 839€ 24 721€ 24 211€ 17 979€ 18 669€ 19 597€ 17 795€ 17 036€ 15 701€ 14 960€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
164 019€ 145 565€ 150 851€ 126 299€ 101 704€ 69 156€ 104 206€ 0€ 5 636€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
2 862 750€ 3 728 882€ 3 404 652€ 1 187 001€ 2 050 990€ 178 763€ 825 115€ 834 460€ 670 135€ 293 113€ 463 094€ 181 401€ 168 500€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 114 365€ 2 864 070€ 2 785 012€ 839 330€ 1 691 000€ 19 730€ 377 901€ 475 042€ 318 181€ 93 161€ 37 489€ 19 824€ 20 898€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
879€ 6 000€ 44 300€ 38 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 784€ 259€ 474€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
9 878€ 2 220€ 4 141€ 441€ 56 574€ 177 195€ 61 872€ 0€ 0€ 921€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
166 913€ 3 583€ 0€ 6 928€ 5 056€ 4 869€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
136 645€ 136 563€ 123 335€ 90 731€ 212 975€ 85 140€ 78 888€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
95 336€ 92 666€ 81 256€ 80 475€ 72 819€ 60 520€ 75 748€ 87 188€ 70 870€ 73 094€ 122 754€ 51 557€ 47 332€
166
15.
Daň z príjmov (341)
1 501€ 772€ 552€ 629€ 326€ 0€ 0€ 5 817€ 1 352€ 1 089€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
20 925€ 20 406€ 17 534€ 18 871€ 14 814€ 11 943€ 12 258€ 21 132€ 18 244€ 20 713€ 41 907€ 10 259€ 10 475€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
420 835€ 578 060€ 503 073€ 174 987€ 244 565€ 23 995€ 743€ 2 764€ 124 324€ 3 814€ 5 738€ 7 603€ 726€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
36 656€ 135 622€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
5 340€ 27 406€ 15 005€ 68 568€ 27 351€ 11 599€ 11 599€ 11 599€ 27 781€ 352€ 3 749€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
153 438€ 315 482€ 357 321€ 2 942 316€ 629 919€ 14 851€ 10 440€ 1 928€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 257€ 1 257€ 14 851€ 10 440€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
153 438€ 315 482€ 357 321€ 2 941 059€ 628 662€ 0€ 0€ 1 928€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€