Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
36 508 912€ 33 400 281€ 29 604 569€ 32 000 418€ 32 183 101€ 34 090 343€ 35 311 462€ 37 010 989€ 35 499 233€ 29 052 000€ 29 204 679€ 32 361 367€ 33 352 032€ 12 763 993€ 10 452 942€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
11 349 374€ 10 242 541€ 10 035 751€ 10 899 491€ 12 205 953€ 14 273 856€ 16 404 128€ 18 935 383€ 17 350 568€ 9 818 136€ 9 447 795€ 10 515 812€ 10 745 290€ 9 683 472€ 7 893 095€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
2 806 736€ 2 344 302€ 2 071 851€ 3 148 886€ 4 298 627€ 6 490 060€ 8 258 573€ 9 873 570€ 8 074 564€ 1 839 341€ 1 695 724€ 2 201 485€ 2 102 442€ 1 427 764€ 1 040 647€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 283 826€ 2 047 151€ 1 704 445€ 1 627 867€ 3 282 803€ 5 139 585€ 7 035 033€ 8 524 340€ 324 932€ 1 060 776€ 1 487 243€ 1 913 457€ 1 626 411€ 1 097 169€ 746 826€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
132 848€ 249 367€ 339 207€ 680 833€ 1 015 824€ 1 350 475€ 1 223 540€ 1 349 230€ 39 036€ 119 669€ 208 481€ 288 028€ 327 347€ 181 911€ 40 366€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 148 684€ 148 684€ 166 095€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
390 062€ 47 784€ 28 200€ 840 186€ 7 710 596€ 658 896€ 0€ 0€ 0€ 0€ 87 360€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
8 542 638€ 7 898 239€ 7 963 900€ 7 750 606€ 7 907 326€ 7 783 796€ 8 145 555€ 9 061 813€ 9 276 004€ 7 978 795€ 7 752 071€ 8 314 326€ 8 642 849€ 8 255 709€ 6 852 448€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
2 142 031€ 2 142 031€ 2 142 031€ 2 142 031€ 2 142 190€ 2 142 190€ 2 142 190€ 2 142 190€ 2 142 190€ 2 142 031€ 2 142 031€ 2 142 031€ 2 142 031€ 2 121 990€ 1 705 567€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
20 082€ 20 082€ 20 082€ 20 082€ 20 082€ 20 082€ 20 082€ 20 082€ 20 082€ 20 082€ 20 082€ 20 082€ 20 082€ 20 082€ 20 082€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
4 204 051€ 4 242 977€ 4 192 012€ 4 260 350€ 4 141 470€ 4 197 673€ 4 178 963€ 4 503 667€ 4 572 891€ 4 831 973€ 5 161 983€ 5 518 424€ 5 931 046€ 5 283 173€ 3 409 600€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 605 825€ 1 371 151€ 1 500 704€ 1 170 841€ 1 413 606€ 1 243 542€ 1 584 889€ 2 110 720€ 234 206€ 214 365€ 367 134€ 579 667€ 427 344€ 668 804€ 691 993€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
185 340€ 85 212€ 97 990€ 149 168€ 177 104€ 178 275€ 208 757€ 245 989€ 130 209€ 13 355€ 19 307€ 16 991€ 70 717€ 110 030€ 196 168€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
385 310€ 36 786€ 11 082€ 8 134€ 12 874€ 2 034€ 10 674€ 39 165€ 2 176 426€ 756 989€ 41 535€ 37 131€ 51 630€ 51 630€ 829 038€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
24 646 828€ 22 939 986€ 19 179 256€ 20 666 148€ 19 673 348€ 19 446 170€ 18 734 082€ 17 903 757€ 18 135 932€ 19 226 648€ 19 728 866€ 21 839 601€ 22 554 827€ 3 067 625€ 2 547 554€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
70 145€ 70 873€ 67 697€ 65 043€ 50 193€ 52 398€ 51 046€ 37 017€ 20 164€ 24 039€ 56 823€ 13 843€ 13 850€ 12 216€ 13 412€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
70 145€ 70 873€ 67 697€ 65 043€ 50 193€ 52 398€ 51 046€ 37 017€ 20 164€ 24 039€ 56 823€ 13 843€ 13 850€ 12 216€ 13 412€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
21 545 310€ 20 020 092€ 16 690 460€ 15 305 963€ 14 367 690€ 14 569 082€ 14 307 538€ 13 337 201€ 13 316 817€ 14 189 483€ 15 120 573€ 16 396 727€ 17 095 134€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
21 545 310€ 20 020 092€ 16 690 460€ 15 305 963€ 14 367 690€ 14 569 082€ 14 307 538€ 13 337 201€ 13 316 817€ 14 189 483€ 15 120 573€ 16 396 727€ 17 095 134€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
53 531€ 55 556€ 64 014€ 64 368€ 63 189€ 64 116€ 63 873€ 64 488€ 88 936€ 151 579€ 41 866€ 16 567€ 18 117€ 27 794€ 23 487€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
126€ 145€ 145€ 404€ 7 475€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
30 763€ 29 640€ 42 089€ 42 100€ 42 000€ 42 000€ 42 000€ 42 000€ 42 000€ 41 580€ 36 044€ 12 993€ 5 788€ 7 344€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
18 417€ 18 417€ 18 417€ 18 417€ 18 417€ 18 417€ 18 417€ 18 417€ 20 667€ 19 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
2 512€ 5 781€ 2 200€ 2 381€ 1 384€ 2 366€ 2 169€ 2 878€ 25 135€ 88 936€ 4 222€ 1 880€ 3 754€ 19 751€ 22 783€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 840€ 1 718€ 1 308€ 1 470€ 1 261€ 1 333€ 1 288€ 1 193€ 1 133€ 1 478€ 1 455€ 1 290€ 1 100€ 700€ 704€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 977 842€ 2 793 466€ 2 357 086€ 5 230 774€ 5 192 277€ 4 760 574€ 4 311 624€ 4 465 051€ 4 710 015€ 4 861 548€ 4 509 604€ 5 412 464€ 5 427 726€ 3 027 615€ 2 510 655€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
4 641€ 53€ 134€ 224€ 124€ 80€ 125€ 0€ 0€ 691€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 973 201€ 2 793 466€ 2 357 033€ 5 230 774€ 5 192 142€ 4 760 574€ 4 311 400€ 4 465 051€ 4 709 891€ 4 861 468€ 4 509 478€ 5 412 464€ 5 427 726€ 3 026 923€ 2 510 655€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
512 710€ 217 754€ 389 561€ 434 779€ 303 799€ 370 316€ 173 252€ 171 849€ 12 732€ 7 216€ 28 018€ 5 954€ 51 915€ 12 896€ 12 293€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
512 710€ 217 754€ 389 561€ 434 779€ 303 799€ 370 316€ 173 252€ 171 849€ 12 732€ 7 216€ 28 018€ 5 954€ 51 915€ 12 896€ 12 293€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
36 508 912€ 33 400 281€ 29 604 569€ 32 000 418€ 32 183 101€ 34 090 343€ 35 311 462€ 37 010 989€ 35 499 233€ 29 052 000€ 29 204 679€ 32 361 367€ 33 352 032€ 12 763 993€ 10 452 942€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-639 004€ -830 344€ -521 777€ -475 467€ -487 311€ -417 028€ -573 975€ -1 004 796€ -1 332 851€ -395 451€ 573 605€ 47 807€ 282 153€ 787 999€ 801 463€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-639 004€ -830 344€ -521 777€ -475 467€ -487 311€ -417 028€ -573 975€ -1 004 796€ -1 332 851€ -395 451€ 573 605€ 47 807€ 282 153€ 787 999€ 801 463€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-830 344€ -521 777€ -475 467€ -487 311€ -417 028€ -1 660 818€ -1 004 796€ -1 332 851€ -379 518€ -461 060€ 40 744€ 338 697€ 788 265€ 808 145€ 715 635€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
191 339€ -308 566€ -46 311€ 11 844€ -70 283€ 1 243 790€ 430 820€ 328 055€ -953 332€ 65 609€ 532 861€ -290 889€ -506 112€ -20 146€ 85 828€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
36 955 250€ 33 020 267€ 28 915 351€ 31 264 255€ 31 458 145€ 33 294 468€ 34 671 899€ 36 801 610€ 35 585 733€ 28 102 839€ 27 407 872€ 30 754 257€ 31 625 377€ 10 732 192€ 9 651 479€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
971 400€ 907 000€ 800 000€ 800 000€ 750 000€ 700 000€ 700 000€ 1 125 850€ 791 996€ 486 156€ 572 208€ 463 821€ 441 839€ 416 459€ 305 003€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
700 000€ 1 125 850€ 791 996€ 64 358€ 194 511€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 416 459€ 305 003€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
971 400€ 907 000€ 800 000€ 800 000€ 750 000€ 700 000€ 421 798€ 377 697€ 463 821€ 441 839€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
32 722 945€ 29 076 472€ 25 532 886€ 25 014 622€ 25 381 178€ 27 650 818€ 29 518 713€ 31 079 704€ 28 140 397€ 21 367 513€ 22 316 692€ 24 673 592€ 25 439 365€ 7 288 405€ 6 468 061€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
20 929€ 24 198€ 20 617€ 20 798€ 19 801€ 20 783€ 20 586€ 21 295€ 23 658€ 21 721€ 4 219€ 19 156€ 19 156€ 19 156€ 23 859€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
32 702 016€ 29 052 274€ 25 512 269€ 24 993 824€ 25 361 377€ 27 630 036€ 29 498 128€ 31 058 409€ 28 116 739€ 21 345 792€ 22 312 473€ 24 654 436€ 25 420 209€ 7 269 249€ 6 444 202€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 455 296€ 1 157 894€ 853 375€ 3 491 719€ 3 578 858€ 3 300 256€ 2 935 967€ 3 395 070€ 3 708 039€ 3 625 801€ 3 332 802€ 4 459 844€ 4 408 136€ 1 962 331€ 1 719 492€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
14 407€ 32 469€ 41 213€ 56 104€ 49 840€ 44 842€ 34 564€ 23 221€ 21 910€ 18 891€ 29 357€ 5 390€ 1 444€ 211€ 7 007€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 440 890€ 1 125 425€ 812 162€ 3 435 615€ 3 529 018€ 3 255 413€ 2 901 403€ 3 371 850€ 3 686 129€ 3 606 910€ 3 303 445€ 4 454 455€ 4 406 692€ 1 962 120€ 1 712 485€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 805 608€ 1 878 900€ 1 729 090€ 1 957 913€ 1 748 109€ 1 643 394€ 1 517 218€ 1 200 985€ 2 945 302€ 2 623 369€ 1 186 170€ 1 157 000€ 1 336 037€ 1 064 997€ 1 158 923€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
272 190€ 238 210€ 228 314€ 224 308€ 137 370€ 181 802€ 145 052€ 133 077€ 1 944 608€ 1 389 917€ 9 494€ 206 305€ 311 143€ 404€ 361 261€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
15 552€ 5 184€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
713 662€ 758 752€ 858 695€ 928 496€ 878 242€ 796 000€ 813 000€ 589 478€ 559 853€ 730 107€ 599 104€ 17 763€ 24 647€ 21 887€ 49 385€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2 453€ 3 009€ 74€ 130€ 1 620€ 444€ 125€ 261€ 0€ 549 766€ 542 412€ 494 244€ 456 571€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
458 737€ 455 704€ 457 924€ 573 822€ 523 136€ 473 835€ 368 633€ 352 813€ 325 249€ 365 097€ 292 494€ 273 530€ 217 621€ 190 950€ 193 902€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
154 134€ 158 041€ 184 157€ 231 214€ 209 230€ 189 574€ 189 506€ 125 492€ 115 330€ 130 887€ 116 364€ 109 635€ 116 748€ 104 442€ 97 804€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
563€ 583€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
188 880€ 260 000€ 7 362€ 168 714€ 0€ 123 467€ 253 071€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
192 667€ 1 210 359€ 1 210 995€ 1 211 631€ 1 212 267€ 1 212 903€ 1 213 539€ 1 214 175€ 1 246 350€ 1 344 612€ 1 223 202€ 1 559 303€ 1 444 502€ 1 243 802€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
45 230€ 1 971€ 78 245€ 86 911€ 15 816€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
192 667€ 1 210 359€ 1 210 995€ 1 211 631€ 1 212 267€ 1 212 903€ 1 213 539€ 1 214 175€ 1 246 350€ 1 299 382€ 1 221 231€ 1 481 058€ 1 357 591€ 1 227 987€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€