Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 409 749€ 5 914 889€ 8 995 529€ 13 435 046€ 17 104 403€ 21 229 916€ 25 471 484€ 4 070 885€ 6 265 756€ 6 949 147€ 2 622 984€ 2 629 667€ 2 292 244€ 2 492 106€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 474 118€ 4 142 118€ 7 899 013€ 12 182 012€ 16 463 568€ 20 457 064€ 24 857 265€ 3 409 532€ 5 439 248€ 5 918 185€ 2 269 572€ 2 261 838€ 2 005 960€ 2 096 696€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
14 197€ 31 192€ 48 186€ 65 180€ 82 441€ 102 709€ 6 815€ 11 121€ 2 171€ 3 312€ 189€ 28 609€ 35 496€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
14 197€ 31 192€ 48 186€ 65 180€ 82 441€ 102 709€ 6 815€ 11 121€ 2 171€ 3 312€ 189€ 23 213€ 32 974€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 5 396€ 2 522€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 474 118€ 4 127 920€ 7 867 822€ 12 133 827€ 16 398 388€ 20 374 623€ 24 754 556€ 3 402 716€ 5 428 127€ 5 916 014€ 2 266 261€ 2 261 649€ 1 977 352€ 2 061 201€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
217 642€ 217 642€ 217 642€ 217 642€ 240 795€ 240 795€ 240 795€ 240 795€ 309 007€ 309 007€ 309 007€ 309 007€ 309 007€ 284 854€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
773 023€ 799 122€ 825 221€ 1 060 580€ 1 036 557€ 698 167€ 737 324€ 776 727€ 1 083 743€ 1 232 216€ 1 297 426€ 1 239 449€ 1 328 167€ 1 455 537€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
466 866€ 3 086 154€ 6 801 311€ 10 828 335€ 15 069 675€ 19 382 154€ 23 720 784€ 2 372 680€ 4 018 571€ 4 374 791€ 659 828€ 629 527€ 320 454€ 285 457€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
16 587€ 20 025€ 23 647€ 27 270€ 8 401€ 10 547€ 12 693€ 12 514€ 16 805€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
4 977€ 42 960€ 42 960€ 42 960€ 0€ 0€ 83 666€ 19 724€ 35 353€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 929 672€ 1 766 760€ 1 082 964€ 1 237 962€ 625 687€ 752 583€ 601 495€ 654 810€ 820 906€ 1 024 036€ 350 861€ 367 540€ 286 283€ 381 023€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
21 214€ 16 770€ 14 397€ 13 106€ 14 706€ 15 050€ 14 525€ 13 861€ 14 753€ 13 242€ 13 186€ 11 793€ 11 655€ 13 252€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
21 214€ 16 770€ 14 397€ 13 106€ 14 706€ 15 050€ 14 525€ 13 861€ 14 753€ 13 242€ 13 186€ 11 793€ 11 655€ 13 252€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
66 982€ 7 209€ 553€ 47 613€ 39 383€ 1 236€ 19 916€ 7 959€ 96 049€ 79 304€ 81 896€ 92 323€ 74 632€ 109 610€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
59 195€ 7 209€ 513€ 47 613€ 39 383€ 1 227€ 19 916€ 7 692€ 96 049€ 69 530€ 62 171€ 92 315€ 70 267€ 80 044€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 25 236€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
268€ 9 773€ 19 679€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
7 787€ 40€ 9€ 0€ 47€ 8€ 4 365€ 4 330€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 841 476€ 1 742 781€ 1 068 014€ 1 177 243€ 571 598€ 736 296€ 567 054€ 632 989€ 710 103€ 931 491€ 255 779€ 263 424€ 199 996€ 258 160€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
999€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
25€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 841 476€ 1 741 782€ 1 068 014€ 1 177 243€ 571 598€ 736 296€ 567 029€ 632 989€ 710 103€ 931 491€ 255 779€ 263 422€ 199 996€ 258 160€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
5 958€ 6 011€ 13 551€ 15 071€ 15 149€ 20 269€ 12 724€ 6 543€ 5 601€ 6 926€ 2 551€ 289€ 0€ 14 388€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 958€ 6 011€ 5 797€ 8 857€ 15 003€ 20 269€ 12 724€ 6 543€ 5 601€ 6 926€ 2 551€ 289€ 0€ 14 388€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
7 755€ 6 215€ 146€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 409 749€ 5 914 889€ 8 995 529€ 13 435 046€ 17 104 403€ 21 229 916€ 25 471 484€ 4 070 885€ 6 265 756€ 6 949 147€ 2 622 984€ 2 629 667€ 2 292 244€ 2 492 106€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
441 045€ 437 205€ 422 322€ 361 133€ 278 564€ 232 686€ 214 285€ 92 180€ 27 927€ 72 310€ 70 727€ 23 304€ 12 245€ 11 221€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
337 684€ 276 495€ 193 927€ 148 073€ 129 673€ 39 818€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
337 684€ 276 495€ 193 927€ 148 073€ 129 673€ 39 818€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
441 045€ 99 521€ 145 826€ 167 205€ 130 491€ 103 013€ 174 467€ 92 180€ 27 927€ 72 310€ 70 727€ 23 304€ 12 245€ 11 221€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
437 205€ 84 637€ 84 637€ 84 637€ 84 637€ 84 613€ 84 613€ 52 362€ 72 310€ 69 951€ 11 124€ 12 245€ 10 334€ 35 336€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
3 840€ 14 884€ 61 189€ 82 568€ 45 854€ 18 400€ 89 854€ 39 818€ -44 383€ 2 359€ 59 603€ 11 059€ 1 912€ -24 115€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 595 115€ 5 209 868€ 8 163 838€ 12 600 940€ 16 115 724€ 19 923 395€ 23 912 223€ 3 099 929€ 5 039 559€ 6 470 752€ 1 862 041€ 2 041 587€ 2 007 947€ 2 279 139€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
28 478€ 116 731€ 103 531€ 108 180€ 104 410€ 103 241€ 127 575€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 108 180€ 104 410€ 103 241€ 127 575€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
28 478€ 116 731€ 103 531€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 132 522€ 4 703 382€ 7 550 409€ 11 754 011€ 15 764 312€ 19 497 260€ 23 629 642€ 2 629 840€ 4 344 025€ 5 549 517€ 1 529 990€ 1 634 323€ 1 699 901€ 1 835 663€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
2 132 522€ 4 681 705€ 7 550 409€ 11 743 861€ 15 764 312€ 19 497 260€ 23 629 642€ 2 629 840€ 4 209 749€ 5 479 680€ 1 516 636€ 1 626 942€ 1 685 809€ 1 833 292€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
21 677€ 10 150€ 134 276€ 69 837€ 13 354€ 7 381€ 14 091€ 2 371€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
14 934€ 10 137€ 5 316€ 4 326€ 2 994€ 2 578€ 2 399€ 3 201€ 878€ 1 560€ 2 472€ 606€ 4 338€ 5 753€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
14 934€ 10 137€ 5 316€ 4 326€ 2 994€ 2 578€ 2 399€ 3 179€ 878€ 1 560€ 2 472€ 606€ 4 338€ 5 753€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
447 659€ 496 349€ 608 113€ 842 602€ 348 419€ 423 556€ 280 181€ 438 410€ 577 926€ 816 144€ 221 399€ 302 248€ 200 467€ 310 148€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 123€ 10 595€ 4 798€ 1 149€ 3 907€ 4 396€ 1 740€ 1 662€ 112 995€ 7 854€ 37 773€ 59 076€ 4 334€ 185€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
69 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
21€ 441€ 8€ 134€ 634€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
365€ 365€ 382€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 309 963€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
376 515€ 485 313€ 603 307€ 841 454€ 344 013€ 418 161€ 278 060€ 436 748€ 464 930€ 805 790€ 183 626€ 243 172€ 196 133€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
373 588€ 267 816€ 409 370€ 472 974€ 710 114€ 1 073 835€ 1 344 976€ 878 775€ 1 198 270€ 406 085€ 690 215€ 564 777€ 272 052€ 201 747€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
4 063€ 3 714€ 4 288€ 6 112€ 2 862€ 13 046€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
373 588€ 267 816€ 409 370€ 468 911€ 706 401€ 1 069 547€ 1 338 864€ 875 913€ 1 185 224€ 406 085€ 690 215€ 564 777€ 272 052€ 201 747€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€