Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 029 333 € 3 234 559 € 3 000 295 € 3 058 296 € 3 236 922 € 3 205 601 € 3 244 867 € 3 036 149 € 2 765 153 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 453 250 € 1 015 345 € 1 042 880 € 1 208 465 € 1 375 367 € 1 524 761 € 1 510 070 € 1 432 804 € 1 126 590 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 923 € 9 037 € 21 121 € 33 205 € 45 279 € 837 € 1 675 € 2 512 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 923€ 9 037€ 21 121€ 33 205€ 45 279€ 837€ 1 675€ 2 512€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 245 813 € 1 015 345 € 1 033 843 € 1 187 344 € 1 342 162 € 1 479 482 € 1 509 233 € 1 431 129 € 1 124 078 €
012
A.II.1
Pozemky
96 922€ 556€ 556€ 556€ 556€ 556€ 556€ 2 237€ 2 237€
013
A.II.2
Stavby
434 719€ 335 434€ 443 123€ 556 997€ 632 492€ 740 603€ 859 923€ 806 727€ 873 596€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
632 597€ 397 571€ 523 379€ 566 406€ 696 614€ 738 323€ 648 754€ 449 896€ 93 002€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
81 575€ 281 784€ 66 785€ 63 385€ 12 500€ 0€ 172 269€ 155 243€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
202 514 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
202 514€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 560 652 € 2 205 465 € 1 851 890 € 1 734 561 € 1 853 202 € 1 671 524 € 1 730 200 € 1 596 839 € 1 631 731 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 068 918 € 865 086 € 895 139 € 1 182 046 € 872 326 € 886 357 € 812 696 € 757 233 € 668 623 €
035
B.I.1
Materiál
649 190€ 431 718€ 569 983€ 720 962€ 548 613€ 419 517€ 328 791€ 316 584€ 262 243€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
405 244€ 420 276€ 305 251€ 295 186€ 249 061€ 261 424€ 68 552€ 58 469€ 65 124€
037
B.I.3
Výrobky
14 484€ 13 092€ 19 905€ 165 898€ 74 652€ 205 416€ 415 353€ 382 180€ 341 256€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 1 909 € 1 909 € 1 909 € 22 886 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 1 909€ 1 909€ 1 909€ 22 886€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
260 618 € 440 856 € 398 744 € 354 295 € 425 530 € 278 571 € 432 904 € 223 092 € 427 688 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
202 812 € 379 068 € 349 779 € 278 374 € 370 676 € 210 581 € 234 057 € 143 424 € 200 511 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
234 057€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
202 812€ 379 068€ 349 779€ 278 374€ 370 676€ 210 581€ 143 424€ 200 511€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
55 806€ 59 288€ 45 761€ 71 679€ 50 854€ 63 490€ 193 847€ 78 624€ 52 384€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 000€ 2 500€ 3 204€ 4 242€ 4 000€ 4 500€ 5 000€ 1 044€ 174 793€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 231 116 € 899 523 € 558 007 € 196 311 € 553 437 € 504 687 € 461 714 € 616 514 € 535 420 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 588€ 1 313€ 1 095€ 6 787€ 3 364€ 6 440€ 5 262€ 7 693€ 8 937€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 229 528€ 898 210€ 556 912€ 189 524€ 550 073€ 498 247€ 456 452€ 608 821€ 526 483€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
15 431 € 13 749 € 105 525 € 115 270 € 8 353 € 9 316 € 4 597 € 6 506 € 6 832 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 431€ 13 749€ 105 525€ 110 350€ 8 308€ 9 150€ 4 597€ 6 506€ 5 051€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 920€ 45€ 166€ 1 781€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 029 333 € 3 234 559 € 3 000 295 € 3 058 296 € 3 236 922 € 3 205 601 € 3 244 867 € 3 036 149 € 2 765 153 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 573 774 € 2 499 835 € 2 537 192 € 2 532 062 € 2 527 579 € 2 473 316 € 2 466 228 € 2 457 897 € 2 430 786 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
96 956 € 92 956 € 97 960 € 99 617 € 101 278 € 97 798 € 118 628 € 164 916 € 179 403 €
082
A.I.1
Základné imanie
96 956€ 92 956€ 97 960€ 99 617€ 101 278€ 97 798€ 118 628€ 164 916€ 179 403€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
344 609 € 344 609 € 344 609 € 344 609 € 344 609 € 344 609 € 344 609 € 344 609 € 344 609 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
344 609€ 344 609€ 344 609€ 344 609€ 344 609€ 344 609€ 344 609€ 344 609€ 344 609€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
423 428 € 423 428 € 423 428 € 423 428 € 423 428 € 423 428 € 423 428 € 423 428 € 423 428 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
423 428€ 423 428€ 423 428€ 423 428€ 423 428€ 423 428€ 423 428€ 423 428€ 423 428€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 638 842 € 1 625 292 € 1 664 408 € 1 658 264 € 1 607 481 € 1 579 563 € 1 558 072 € 1 483 347 € 640 906 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 638 842€ 1 671 565€ 1 664 408€ 1 658 264€ 1 607 481€ 1 579 563€ 1 558 072€ 1 483 347€ 640 906€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-46 273€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
69 939 € 13 550 € 6 787 € 6 144 € 50 783 € 27 918 € 21 491 € 41 597 € 842 440 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 358 218 € 619 373 € 344 641 € 398 972 € 567 282 € 581 424 € 618 843 € 530 252 € 286 333 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
235 089 € 3 690 € 3 844 € 4 102 € 6 927 € 7 368 € 194 500 € 172 167 € 31 956 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
231 708€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 381€ 3 690€ 3 474€ 4 102€ 6 927€ 7 368€ 7 167€ 7 439€ 6 287€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
187 333€ 148 164€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
370€ 16 564€ 25 669€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
249 378€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
791 064 € 547 075 € 340 797 € 394 870 € 405 089 € 341 415 € 189 729 € 224 378 € 125 439 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
611 317 € 414 714 € 184 752 € 281 844 € 257 615 € 137 676 € 114 166 € 81 056 € 52 551 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
114 166€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
611 317€ 414 714€ 184 752€ 281 844€ 257 615€ 137 676€ 81 056€ 52 551€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
84 339€ 47 605€ 48 344€ 58 174€ 55 317€ 48 909€ 44 748€ 42 786€ 40 264€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
55 441€ 29 644€ 30 893€ 39 144€ 42 748€ 32 874€ 28 503€ 27 001€ 26 576€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
38 548€ 6 339€ 6 194€ 7 966€ 16 972€ 10 312€ 7 676€ 3 962€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 419€ 48 773€ 70 614€ 7 742€ 32 437€ 111 644€ 2 312€ 65 859€ 2 086€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
82 687 € 68 608 € 155 266 € 232 641 € 234 614 € 133 707 € 46 527 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
82 687€ 68 608€ 155 266€ 232 641€ 234 614€ 133 707€ 46 527€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
82 411€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
97 341 € 115 351 € 118 462 € 127 262 € 142 061 € 150 861 € 159 796 € 48 000 € 48 034 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
136€ 34€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
97 341€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
115 351€ 118 462€ 127 262€ 142 061€ 150 861€ 159 660€ 48 000€ 48 000€