Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 462 518 € 12 045 611 € 10 777 493 € 10 589 767 € 10 801 216 € 10 527 834 € 10 503 519 € 10 550 342 € 11 210 227 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 667 186 € 9 452 364 € 8 624 340 € 8 347 819 € 8 355 878 € 8 105 566 € 8 113 001 € 8 116 825 € 8 365 382 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 786 € 5 516 € 1 225 € 2 453 € 3 680 € 34 275 € 70 206 € 106 240 € 8 499 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 786€ 5 516€ 1 225€ 2 453€ 3 680€ 34 275€ 70 206€ 106 240€ 8 499€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 842 623 € 8 629 072 € 7 805 339 € 7 608 606 € 7 615 438 € 7 503 731 € 7 475 235 € 7 443 025 € 7 789 323 €
012
A.II.1
Pozemky
624 428€ 597 537€ 232 434€ 233 007€ 227 579€ 225 838€ 216 195€ 202 161€ 201 208€
013
A.II.2
Stavby
7 092 334€ 6 885 534€ 6 841 461€ 6 532 621€ 6 546 518€ 6 761 147€ 6 793 020€ 6 856 103€ 7 101 420€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 077 253€ 941 809€ 704 630€ 649 761€ 606 215€ 485 092€ 359 438€ 341 439€ 458 429€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
7 563€ 7 984€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
216€ 216€ 215€ 216€ 216€ 216€ 216€ 216€ 216€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
40 831€ 195 992€ 26 599€ 193 001€ 234 910€ 31 438€ 106 366€ 43 106€ 28 050€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
817 776 € 817 776 € 817 776 € 736 760 € 736 760 € 567 560 € 567 560 € 567 560 € 567 560 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
384 120€ 384 120€ 384 120€ 303 104€ 303 104€ 133 904€ 133 904€ 133 904€ 133 904€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
433 656€ 433 656€ 433 656€ 433 656€ 433 656€ 433 656€ 433 656€ 433 656€ 433 656€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 788 821 € 2 564 407 € 2 123 290 € 2 207 516 € 2 418 404 € 2 396 075 € 2 355 950 € 2 409 096 € 2 810 652 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 028 983 € 1 851 932 € 1 555 347 € 1 638 088 € 1 740 604 € 1 700 558 € 1 737 554 € 1 745 114 € 1 877 394 €
035
B.I.1
Materiál
65 768€ 71 856€ 64 947€ 64 310€ 49 677€ 51 976€ 62 665€ 43 593€ 31 312€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 960 095€ 1 776 956€ 1 487 280€ 1 570 658€ 1 687 807€ 1 645 462€ 1 671 769€ 1 698 401€ 1 842 962€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 120€ 3 120€ 3 120€ 3 120€ 3 120€ 3 120€ 3 120€ 3 120€ 3 120€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
150 777 € 126 218 € 69 838 € 51 007 € 36 949 € 16 104 € 14 678 € 13 175 € 12 262 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
150 777€ 126 218€ 69 838€ 51 007€ 36 949€ 16 104€ 14 678€ 13 175€ 12 262€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
252 464 € 264 959 € 212 357 € 293 586 € 256 770 € 328 857 € 360 482 € 418 264 € 674 767 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
192 176 € 215 856 € 154 658 € 180 240 € 138 382 € 187 774 € 207 090 € 281 245 € 474 086 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
192 176€ 215 856€ 154 658€ 180 240€ 138 382€ 187 774€ 207 090€ 281 245€ 474 086€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
33 614€ 5 568€ 27 705€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
26 674€ 49 103€ 57 699€ 113 346€ 118 388€ 135 515€ 125 687€ 137 019€ 200 681€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
356 597 € 321 298 € 285 748 € 224 835 € 384 081 € 350 556 € 243 236 € 232 543 € 246 229 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 947€ 6 519€ 10 494€ 2 646€ 5 350€ 8 249€ 4 968€ 6 696€ 9 239€
073
B.V.2.
Účty v bankách
342 650€ 314 779€ 275 254€ 222 189€ 378 731€ 342 307€ 238 268€ 225 847€ 236 990€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 510 € 28 840 € 29 863 € 34 432 € 26 934 € 26 193 € 34 568 € 24 421 € 34 193 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
24 421€ 34 193€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 510€ 28 840€ 29 863€ 34 432€ 26 934€ 26 193€ 25 183€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
9 385€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 462 517 € 12 045 611 € 10 777 493 € 10 589 767 € 10 801 216 € 10 527 834 € 10 503 519 € 10 550 342 € 11 210 227 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 226 729 € 4 301 938 € 4 177 809 € 4 110 304 € 4 122 862 € 4 136 609 € 4 219 108 € 4 193 352 € 4 190 866 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
951 763 € 966 381 € 977 644 € 992 349 € 1 043 751 € 1 180 283 € 1 444 764 € 1 444 324 € 1 457 275 €
082
A.I.1
Základné imanie
951 763€ 966 381€ 977 644€ 992 349€ 1 043 751€ 1 180 283€ 1 444 764€ 1 444 324€ 1 457 275€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
694 753€ 686 850€ 679 070€ 670 241€ 638 834€ 545 850€ 365 300€ 342 751€ 334 009€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 479 604 € 2 436 056 € 2 417 561 € 2 410 929 € 2 636 465 € 2 631 336 € 2 633 801 € 2 628 252 € 2 628 796 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 479 604€ 2 436 056€ 2 417 561€ 2 410 929€ 2 636 465€ 2 631 336€ 2 633 801€ 2 628 252€ 2 628 796€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
35 069 € 31 047 € 26 727 € 23 922 € 22 998 € 22 067 € 19 628 € 17 571 € 16 266 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
35 069€ 31 047€ 26 727€ 23 922€ 22 998€ 22 067€ 19 628€ 17 571€ 16 266€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-254 360 € -254 360 € -257 890 € -257 890 € -257 890 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-254 360€ -254 360€ -257 890€ -257 890€ -257 890€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
65 540 € 181 604 € 76 807 € 12 863 € 35 174 € 11 433 € 13 505 € 18 344 € 12 410 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 223 042 € 7 710 613 € 6 560 000 € 6 459 732 € 6 660 334 € 6 249 964 € 6 119 861 € 6 147 760 € 6 895 976 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 126 881 € 786 134 € 917 648 € 797 332 € 516 244 € 482 762 € 400 871 € 328 737 € 281 190 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
437 382€ 201 944€ 377 372€ 300 655€ 5 496€ 19 449€ 33 003€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
19 685€ 1 742€ 3 728€ 3 606€ 1 048€ 6 082€ 95€ 3 336€ 1 762€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
79 517€ 61 672€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
669 814€ 582 448€ 536 548€ 493 071€ 430 183€ 395 559€ 367 773€ 325 401€ 279 428€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
842 830€ 478 790€ 398 070€ 145 750€ 229 150€ 35 605€ 246 113€ 507 988€ 296 641€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 375 682 € 4 346 675 € 3 490 632 € 3 546 311 € 3 649 195 € 3 825 613 € 3 253 618 € 3 226 228 € 3 892 543 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 354 750 € 3 567 378 € 2 830 040 € 2 871 644 € 3 002 305 € 3 258 373 € 2 689 783 € 2 623 762 € 3 301 933 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 881 640€ 1 765 307€ 1 702 871€ 1 552 378€ 1 598 450€ 1 831 927€ 1 763 666€ 1 580 704€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 473 110€ 1 802 071€ 1 127 169€ 1 319 266€ 1 403 855€ 1 426 446€ 926 117€ 1 043 058€ 3 301 933€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
343 545€ 301 697€ 254 653€ 264 622€ 249 464€ 234 846€ 242 794€ 233 203€ 254 500€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
255 088€ 218 975€ 184 822€ 192 786€ 183 024€ 162 403€ 171 029€ 166 395€ 168 343€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
276 705€ 258 625€ 221 099€ 217 259€ 214 402€ 169 991€ 150 012€ 202 868€ 167 767€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
145 596€ 18€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
292 512 € 464 636 € 245 586 € 105 381 € 208 514 € 39 426 € 78 216 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
180 957€ 203 982€ 161 945€ 45 070€ 118 204€ 39 426€ 78 216€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
111 555€ 260 654€ 83 641€ 60 311€ 90 310€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
548 351€ 682 379€ 639 559€ 1 092 371€ 1 192 576€ 1 038 430€ 1 199 922€ 1 105 297€ 1 530 582€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 036 785€ 951 999€ 868 505€ 772 587€ 864 655€ 828 128€ 941 121€ 979 510€ 895 020€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
12 746 € 33 060 € 39 684 € 19 731 € 18 020 € 141 261 € 164 550 € 209 230 € 123 385 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
10 119€ 209 230€ 123 385€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
26 997€ 32 971€ 8 153€ 8 337€ 127 622€ 161 266€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 627€ 6 063€ 6 713€ 11 578€ 9 683€ 13 639€ 3 284€