Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
48 687 373 € 46 811 741 € 41 584 767 € 36 217 838 € 38 467 320 € 36 649 649 € 33 941 773 € 32 750 909 € 34 244 964 € 31 571 549 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
35 897 599 € 35 391 025 € 31 470 041 € 26 961 878 € 25 611 325 € 20 902 678 € 20 434 143 € 19 926 134 € 19 706 343 € 19 426 123 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
10 000 € 2 851 € 10 925 € 21 643 € 8 991 € 4 854 € 10 131 € 15 408 € 0 € 13 324 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 2 851€ 10 925€ 21 643€ 8 991€ 439€ 5 716€ 10 993€ 13 324€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
10 000€ 0€ 4 415€ 4 415€ 4 415€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
31 414 689 € 29 852 064 € 25 493 306 € 22 371 225 € 21 585 324 € 20 580 814 € 20 107 002 € 19 593 716 € 19 389 333 € 19 095 789 €
012
A.II.1
Pozemky
4 191 995€ 4 192 283€ 2 503 792€ 3 088 066€ 3 065 227€ 1 870 716€ 1 829 683€ 1 751 738€ 1 718 330€ 1 677 677€
013
A.II.2
Stavby
20 604 792€ 20 259 421€ 16 786 156€ 15 338 506€ 14 884 597€ 15 272 496€ 15 192 801€ 15 298 576€ 15 037 201€ 14 973 198€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 187 900€ 3 855 629€ 3 551 029€ 3 353 471€ 2 885 396€ 2 763 608€ 2 416 109€ 2 271 714€ 2 303 475€ 2 299 848€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 637€ 4 637€ 4 637€ 4 637€ 4 637€ 4 638€ 4 637€ 4 637€ 4 637€ 4 638€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 018 878€ 1 359 967€ 2 493 864€ 292 505€ 453 378€ 601 154€ 567 546€ 147 051€ 325 690€ 107 095€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
406 487€ 180 127€ 153 828€ 294 040€ 292 089€ 68 202€ 96 226€ 120 000€ 33 333€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 472 910 € 5 536 110 € 5 965 810 € 4 569 010 € 4 017 010 € 317 010 € 317 010 € 317 010 € 317 010 € 317 010 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
21 835€ 21 835€ 21 835€ 21 835€ 21 835€ 21 835€ 21 835€ 21 835€ 21 835€ 21 835€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
295 175€ 295 175€ 295 175€ 295 175€ 295 175€ 295 175€ 295 175€ 295 175€ 295 175€ 295 175€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
705 900€ 1 511 100€ 184 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
4 155 900€ 4 513 200€ 4 137 700€ 4 068 000€ 3 700 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 335 593 € 11 252 808 € 9 918 114 € 9 014 791 € 12 633 853 € 15 372 256 € 13 114 896 € 12 660 102 € 14 452 460 € 12 046 475 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 335 821 € 6 520 804 € 6 151 093 € 4 926 942 € 4 320 492 € 4 501 486 € 4 299 912 € 4 293 591 € 5 421 620 € 4 577 952 €
035
B.I.1
Materiál
40 462€ 28 654€ 33 147€ 31 115€ 30 048€ 27 641€ 41 885€ 20 768€ 37 032€ 31 134€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
7 295 359€ 6 492 150€ 6 117 946€ 4 895 827€ 4 290 444€ 4 473 845€ 4 258 027€ 4 272 823€ 4 962 749€ 4 546 818€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 421 839€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
403 566 € 382 134 € 335 595 € 307 206 € 270 451 € 261 398 € 245 287 € 256 416 € 205 500 € 249 457 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
403 566€ 382 134€ 335 595€ 307 206€ 270 451€ 261 398€ 245 287€ 256 416€ 205 500€ 249 457€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 114 307 € 2 331 582 € 1 805 255 € 1 596 792 € 2 211 754 € 5 001 950 € 4 980 029 € 4 724 686 € 4 353 069 € 4 118 255 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 795 554 € 1 672 053 € 1 647 979 € 1 453 597 € 1 261 730 € 1 134 737 € 888 581 € 913 873 € 953 896 € 744 453 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
145 894€ 246 346€ 151 789€ 137 234€ 116 632€ 124 253€ 123 643€ 134 596€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 649 660€ 1 425 707€ 1 496 190€ 1 316 363€ 1 145 098€ 1 010 484€ 764 938€ 779 277€ 953 896€ 744 453€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
11 466€ 15 712€ 15 669€ 15 712€ 15 712€ 3 213 589€ 3 213 589€ 3 213 589€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 124€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
307 287€ 635 693€ 141 607€ 127 483€ 934 312€ 653 624€ 877 859€ 597 224€ 3 399 173€ 3 373 802€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 481 899 € 2 018 288 € 1 626 171 € 2 183 851 € 5 831 156 € 5 607 422 € 3 589 668 € 3 385 409 € 4 472 271 € 3 100 811 €
072
B.V.1.
Peniaze
476 996€ 345 765€ 303 984€ 294 174€ 274 274€ 471 143€ 351 510€ 227 635€ 217 946€ 2 724€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 004 903€ 1 672 523€ 1 322 187€ 1 889 677€ 5 556 882€ 5 136 279€ 3 238 158€ 3 157 774€ 4 254 325€ 3 098 087€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
454 181 € 167 908 € 196 612 € 241 169 € 222 142 € 374 715 € 392 734 € 164 673 € 86 161 € 98 951 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
196 649€ 141 000€ 178 282€ 195 642€ 165 224€ 106 250€ 114 524€ 108 993€ 75 767€ 78 013€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
257 532€ 26 908€ 18 330€ 45 527€ 56 918€ 268 465€ 278 210€ 55 680€ 10 394€ 20 938€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
48 687 373 € 46 811 741 € 41 584 767 € 36 217 838 € 38 467 320 € 36 649 649 € 33 941 773 € 32 750 909 € 34 244 964 € 31 571 549 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
30 626 171 € 27 815 289 € 25 814 871 € 23 631 965 € 22 600 531 € 21 165 800 € 19 368 713 € 17 592 674 € 16 898 970 € 15 798 170 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
379 243 € 380 543 € 380 593 € 381 143 € 262 414 € 264 367 € 266 041 € 267 722 € 269 075 € 270 432 €
082
A.I.1
Základné imanie
379 243€ 380 543€ 380 593€ 381 143€ 262 414€ 264 367€ 266 041€ 267 722€ 269 075€ 270 432€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
194 919€ 194 919€ 194 919€ 194 919€ 194 919€ 194 919€ 194 919€ 194 919€ 194 919€ 194 919€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
9 600 192 € 9 600 192 € 9 600 192 € 9 600 192 € 9 599 321 € 8 698 168 € 7 697 144 € 7 019 289 € 7 018 336 € 7 017 380 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
9 600 192€ 9 600 192€ 9 600 192€ 9 600 192€ 9 599 321€ 8 698 168€ 7 697 144€ 7 019 289€ 7 018 336€ 7 017 380€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
2 199 031 € 2 680 953 € 2 101 077 € 2 193 612 € 1 669 109 € 1 842 699 € 1 044 084 € 1 050 287 € 1 188 560 € 678 084 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
2 135 445€ 2 609 547€ 2 033 016€ 2 131 009€ 1 600 601€ 1 780 270€ 983 905€ 976 278€ 1 115 524€ 605 048€
092
A.V.2
Ostatné fondy
63 586€ 71 406€ 68 061€ 62 603€ 68 508€ 62 429€ 60 179€ 74 009€ 73 036€ 73 036€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
28 447 € 28 447 € 28 447 € 28 447 € 28 447 € 28 447 € 28 447 € 28 447 € 28 447 € 28 447 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
28 447€ 28 447€ 28 447€ 28 447€ 28 447€ 28 447€ 28 447€ 28 447€ 28 447€ 28 447€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
14 312 639 € 11 912 639 € 10 709 711 € 9 709 711 € 8 839 977 € 7 839 977 € 7 858 167 € 7 858 167 € 6 658 167 € 6 130 908 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 312 639€ 11 912 639€ 10 709 711€ 9 709 711€ 8 839 977€ 7 839 977€ 7 858 167€ 7 858 167€ 6 658 167€ 6 130 908€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 911 700 € 3 017 596 € 2 799 932 € 1 523 941 € 2 006 344 € 2 297 223 € 2 279 911 € 1 173 843 € 1 541 466 € 1 478 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 035 569 € 18 936 528 € 15 678 628 € 12 563 549 € 15 856 508 € 15 388 370 € 14 279 997 € 14 889 952 € 17 337 383 € 15 752 724 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 174 839 € 4 354 987 € 4 006 178 € 3 452 637 € 3 452 436 € 3 177 723 € 3 037 398 € 2 704 665 € 2 974 049 € 2 844 818 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 061 654€ 1 058 480€ 860 303€ 709 452€ 727 236€ 722 240€ 673 106€ 562 509€ 436 976€ 267 859€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 190 626€ 2 060 325€ 1 670 086€ 1 642 781€ 1 415 088€ 1 414 217€ 1 229 661€ 1 702 134€ 1 815 010€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 113 185€ 1 105 881€ 1 085 550€ 1 073 099€ 1 082 419€ 1 040 395€ 950 075€ 912 495€ 834 939€ 761 949€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
318 283 € 280 461 € 269 027 € 221 649 € 169 532 € 123 810 € 85 895 € 95 606 € 91 009 € 104 801 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
318 283€ 280 461€ 269 027€ 221 649€ 169 532€ 123 810€ 85 895€ 95 606€ 91 009€ 104 801€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 124 074€ 2 414 390€ 1 231 776€ 1 862 160€ 2 172 480€ 2 482 800€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 700 128 € 9 253 850 € 7 898 598 € 6 984 842 € 10 459 798 € 10 430 775 € 8 760 217 € 8 428 528 € 10 255 346 € 8 556 638 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 947 945 € 6 816 570 € 5 528 579 € 5 207 976 € 8 878 075 € 8 849 925 € 7 115 673 € 7 310 700 € 8 951 426 € 7 320 748 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
5 677 985€ 4 673 528€ 3 499 427€ 3 209 824€ 6 420 904€ 6 483 487€ 5 206 619€ 5 366 371€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 269 960€ 2 143 042€ 2 029 152€ 1 998 152€ 2 457 171€ 2 366 438€ 1 909 054€ 1 944 329€ 8 951 426€ 7 320 748€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 396€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
990 345€ 898 906€ 784 385€ 776 003€ 617 019€ 563 009€ 502 322€ 531 693€ 524 266€ 484 598€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
596 111€ 556 222€ 540 848€ 524 963€ 425 078€ 402 149€ 370 607€ 368 559€ 359 455€ 326 092€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 076 788€ 908 814€ 966 511€ 400 064€ 462 814€ 540 357€ 698 917€ 144 901€ 204 794€ 236 382€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
75 543€ 71 338€ 76 275€ 73 836€ 74 812€ 73 335€ 70 698€ 70 675€ 213 405€ 186 818€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 427 929 € 2 342 524 € 2 031 085 € 1 904 421 € 1 774 742 € 1 656 062 € 1 569 867 € 1 488 673 € 1 534 179 € 1 453 347 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
865 880€ 842 266€ 748 624€ 697 894€ 617 482€ 555 597€ 512 853€ 459 552€ 436 985€ 423 953€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 562 049€ 1 500 258€ 1 282 461€ 1 206 527€ 1 157 260€ 1 100 465€ 1 057 014€ 1 029 121€ 1 097 194€ 1 029 394€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
290 316€ 290 316€ 241 964€ 826 620€ 310 320€ 310 320€ 310 320€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
25 633 € 59 924 € 91 268 € 22 324 € 10 281 € 95 479 € 293 063 € 268 283 € 8 611 € 20 655 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 265 783€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
25 633€ 34 924€ 91 268€ 22 324€ 10 281€ 95 479€ 293 063€ 8 611€ 20 655€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
25 000€ 2 500€