Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo PROGRES Selice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
618 590 € 596 389 € 704 944 € 847 340 € 1 596 230 € 1 680 131 € 1 758 734 € 1 916 388 € 2 076 059 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
370 939 € 378 573 € 451 684 € 506 156 € 964 428 € 1 127 518 € 1 210 008 € 1 281 145 € 1 361 755 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
370 773 € 378 407 € 451 518 € 505 990 € 483 822 € 546 523 € 629 014 € 700 150 € 780 760 €
012
A.II.1
Pozemky
352 344€ 354 356€ 354 356€ 354 356€ 260 806€ 260 806€ 260 806€ 260 806€ 260 806€
013
A.II.2
Stavby
17 204€ 22 826€ 95 007€ 125 212€ 222 087€ 284 788€ 360 279€ 436 748€ 519 025€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
930€ 929€ 929€ 929€ 929€ 929€ 929€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 225€ 1 225€ 1 225€ 25 493€ 7 000€ 1 667€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
166 € 166 € 166 € 166 € 480 606 € 580 995 € 580 994 € 580 995 € 580 995 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
480 175€ 580 563€ 580 563€ 580 563€ 580 563€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
166€ 166€ 166€ 166€ 431€ 432€ 431€ 432€ 432€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
247 523 € 217 802 € 253 174 € 333 778 € 631 755 € 482 955 € 514 628 € 633 904 € 713 193 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
112 300 € 144 042 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
112 300€ 144 042€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
30 € 2 590 € 11 625 € 28 503 € 115 266 € 145 026 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
30 € 48 € 27 € 844 € 21 883 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
30€ 48€ 27€ 844€ 21 883€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
75 829€ 75 829€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 542€ 11 598€ 28 503€ 38 593€ 47 314€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
245 692 € 215 562 € 252 515 € 333 524 € 628 731 € 470 978 € 484 692 € 402 579 € 409 616 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
231 995 € 203 600 € 242 478 € 323 527 € 368 961 € 460 981 € 474 695 € 392 582 € 409 269 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
231 995€ 203 600€ 242 478€ 323 527€ 368 961€ 460 981€ 474 695€ 392 582€ 409 269€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
1 723€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 974€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 000€ 11 962€ 10 037€ 9 997€ 259 770€ 9 997€ 9 997€ 9 997€ 347€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 831 € 2 240 € 659 € 224 € 434 € 352 € 1 433 € 3 759 € 14 509 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 663€ 1 015€ 86€ 5€ 22€ 115€ 103€ 744€ 54€
073
B.V.2.
Účty v bankách
168€ 1 225€ 573€ 219€ 412€ 237€ 1 330€ 3 015€ 14 455€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
128 € 14 € 86 € 7 406 € 47 € 69 658 € 34 098 € 1 339 € 1 111 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
52€ 52€ 47€ 200€ 439€ 549€ 319€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
128€ 14€ 34€ 2 463€ 162€ 790€ 792€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 354€ 66 995€ 33 497€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
618 590 € 596 389 € 704 944 € 847 340 € 1 596 230 € 1 680 131 € 1 758 734 € 1 916 388 € 2 076 059 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
598 235 € 561 960 € 657 966 € 777 390 € 1 535 179 € 1 615 126 € 1 701 820 € 1 874 685 € 1 996 824 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
401 111 € 421 380 € 421 380 € 421 380 € 421 380 € 421 380 € 421 380 € 421 380 € 421 380 €
082
A.I.1
Základné imanie
421 380€ 421 380€ 421 380€ 421 380€ 421 380€ 421 380€ 421 380€ 421 380€ 421 380€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
-20 269€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 337 417€ 1 332 013€ 1 342 821€ 1 608 620€ 1 597 516€ 1 597 516€ 1 597 516€ 1 747 516€ 1 747 516€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
308 191 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 506 719 € 506 719 € 506 719 € 506 719 € 506 719 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
308 191€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 506 719€ 506 719€ 506 719€ 506 719€ 506 719€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
7 314 € 8 370 € 8 545 € 8 820 € 42 696 € 40 353 € 71 134 € 29 950 € 61 725 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
3 570€ 3 570€ 3 570€ 3 570€ 3 570€
092
A.V.2
Ostatné fondy
7 314€ 8 370€ 8 545€ 8 820€ 39 126€ 36 783€ 67 564€ 26 380€ 58 155€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-625 804 € -625 803 € -625 804 € -625 804 € -625 804 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-625 804€ -625 803€ -625 804€ -625 804€ -625 804€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 499 803 € -1 414 780 € -1 295 631 € -265 799 € -325 039 € -269 126 € -205 076 € -114 712 € 2 940 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 940€ 2 940€ 2 940€ 2 940€ 2 940€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 499 803€ -1 414 780€ -1 295 631€ -265 799€ -327 979€ -272 066€ -208 016€ -117 652€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
44 005 € -85 023 € -119 149 € -1 295 631 € -82 289 € -55 913 € -64 049 € -90 364 € -117 652 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
20 355 € 34 429 € 46 978 € 69 950 € 61 051 € 65 005 € 56 914 € 41 703 € 79 235 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 911 € 8 161 € 8 511 € 9 107 € 2 584 € 3 001 € 3 159 € 3 346 € 3 597 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
408€ 658€ 1 008€ 1 581€ 2 584€ 3 001€ 3 159€ 3 346€ 3 597€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
7 503€ 7 503€ 7 503€ 7 526€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
12 444 € 26 268 € 33 029 € 55 600 € 49 707 € 56 447 € 48 756 € 34 227 € 64 026 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 572 € 18 336 € 3 622 € 22 280 € 25 395 € 31 286 € 30 142 € 24 029 € 42 904 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 572€ 18 336€ 3 622€ 22 280€ 25 395€ 31 286€ 30 142€ 24 029€ 42 904€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
812€ 4 174€ 3 165€ 3 413€ 3 573€ 6 154€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 923€ 4 161€ 8 513€ 7 954€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
445€ 1 152€ 1 211€ 5 902€ 753€ 5 504€ 3 201€ 2 308€ 6 010€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
504€ 2 619€ 19 459€ 18 005€ 14 902€ 16 492€ 12 000€ 4 317€ 8 958€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
224€ 647€ 4 483€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 438 € 5 243 € 8 760 € 5 557 € 4 999 € 4 130 € 11 612 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 438€ 5 243€ 3 840€ 5 557€ 4 999€ 4 130€ 11 612€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 920€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé