Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

2023 2022 2021 2019
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
3 078 407 € 3 085 213 € 3 012 409 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 531 633 € 2 531 633 € 2 531 633 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
1 380€ 1 380€ 1 380€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
2 383 370 € 2 383 370 € 2 383 370 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
2 249 102€ 2 249 102€ 2 249 102€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
82 610€ 82 610€ 82 610€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
51 658€ 51 658€ 51 658€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
146 883 € 146 883 € 146 883 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
146 883€ 146 883€ 146 883€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
546 774 € 553 580 € 480 776 €
015
B.I.
Zásoby
-34 922€ -34 922€ -34 922€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
266 062 € 266 157 € 266 279 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
190 327€ 190 374€ 190 497€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
75 735€ 75 783€ 75 782€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
315 634 € 322 345 € 249 419 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
315 634€ 322 345€ 249 419€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
3 078 407 € 3 085 213 € 3 012 409 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-1 344 307 € -1 344 688 € -1 417 070 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
-1 371 080 € -1 371 080 € -1 371 080 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
-1 371 080€ -1 371 080€ -1 371 080€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
26 392€ -45 990€ -77 573€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
381 € 72 382 € 31 583 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
4 422 714 € 4 429 901 € 4 429 479 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 230 670€ 1 230 670€ 1 230 670€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
332 564€ 332 564€ 332 564€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 342 064 € 1 349 248 € 1 348 829 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 025 985€ 1 033 140€ 1 032 721€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
18 272€ 18 272€ 18 272€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
282 152€ 282 181€ 282 181€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
15 655€ 15 655€ 15 655€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 517 416€ 1 517 419€ 1 517 416€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci