Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
160 707 € 204 253 € 164 443 € 157 683 € 173 212 € 171 051 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
131 230 € 172 501 € 144 447 € 137 905 € 142 547 € 143 833 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
79 442 € 120 708 € 90 876 € 84 334 € 88 976 € 90 262 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
0 € 38 004 € 38 004 € 38 004 € 38 004 € 38 004 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
55 215 € 40 618 € 43 601 € 46 330 € 50 972 € 52 258 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
23 353 € 2 475 € 0 € 0 € 0 € 0 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
874 € 808 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0 € 38 803 € 9 271 € 0 € 0 € 0 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
51 787 € 51 793 € 53 571 € 53 571 € 53 571 € 53 571 €
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
210 € 210 € 1 988 € 1 988 € 1 988 € 1 988 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
51 577 € 51 583 € 51 583 € 51 583 € 51 583 € 51 583 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
18 214 € 31 752 € 19 996 € 19 778 € 30 665 € 26 908 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
16 947 € 27 886 € 16 425 € 14 742 € 2 364 € 3 689 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
13 718 € 26 615 € 973 € 1 714 € 554 € 1 951 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
3 229 € 1 271 € 15 452 € 11 552 € 1 810 € 1 738 €
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 1 383 € 0 € 0 €
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 93 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 267 € 3 866 € 3 571 € 5 036 € 28 301 € 23 219 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 199 € 2 239 € 1 488 € 58 € 119 € 60 €
087
2.
Ceniny
(213))
0 € 50 € 240 € 240 € 120 € 177 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
68 € 1 577 € 1 843 € 4 738 € 28 062 € 22 982 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
11 263 € 0 € 0 € 0 € 0 € 310 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 310 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
11 263 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
160 707 € 204 253 € 164 443 € 157 683 € 173 212 € 171 051 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
104 391 € 136 490 € 147 473 € 153 738 € 165 242 € 164 186 €
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
1 464 € 1 464 € 1 464 € 1 464 € 1 464 € 1 464 €
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
1 464 € 1 464 € 1 464 € 1 464 € 1 464 € 1 464 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
102 927 € 135 026 € 146 009 € 152 274 € 163 778 € 162 722 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
137 384 € 138 304 € 154 263 € 161 790 € 162 723 € 155 095 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-34 457 € -3 278 € -8 254 € -9 516 € 1 055 € 7 627 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
56 076 € 67 763 € 16 970 € 3 945 € 7 970 € 6 865 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 200 € 1 100 € 300 € 0 € 1 266 € 2 604 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 1 266 € 2 604 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 200 € 1 100 € 300 € 0 € 0 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 117 € 0 € 0 € 310 € 2 395 € 0 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
1 117 € 0 € 0 € 310 € 2 395 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
409 € 504 € 413 € 367 € 353 € 291 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
409 € 504 € 413 € 367 € 353 € 291 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
53 350 € 46 159 € 16 257 € 3 268 € 3 956 € 3 970 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
26 747 € 38 120 € 6 602 € 0 € 695 € 785 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
6 185 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0 € 34 € 34 € 34 € 34 € 54 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
6 518 € 4 672 € 3 767 € 3 234 € 1 730 € 1 544 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
9 793 € 2 417 € 2 334 € 0 € 1 125 € 1 290 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
4 074 € 916 € 3 520 € 0 € 372 € 297 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
33 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0 € 20 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0 € 20 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
240 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
240 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €