Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 831 072€ 4 698 353€ 4 691 187€ 4 688 011€ 4 662 482€ 4 631 302€ 3 925 704€ 3 664 133€ 3 402 192€ 2 549 476€ 2 485 261€ 2 463 377€ 2 511 575€ 2 569 278€ 3 356 671€ 1 967 204€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 607 086€ 3 653 028€ 3 426 496€ 3 434 692€ 3 682 674€ 3 523 133€ 2 684 771€ 2 315 495€ 2 462 269€ 1 510 046€ 1 414 373€ 1 368 683€ 1 296 184€ 1 257 641€ 2 054 008€ 1 730 532€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1€ 15€ 6 459€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 997€ 8 371€ 12 744€ 17 628€ 21 510€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
6 459€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 997€ 8 371€ 12 744€ 17 117€ 21 510€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
1€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 511€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 311 268€ 3 387 196€ 3 160 679€ 3 168 875€ 3 410 398€ 3 257 317€ 2 418 954€ 2 049 678€ 2 196 452€ 1 244 229€ 1 148 557€ 1 098 869€ 1 021 996€ 979 080€ 1 770 562€ 1 452 533€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
226 488€ 226 474€ 226 505€ 226 505€ 221 594€ 216 149€ 215 931€ 215 928€ 219 548€ 68 800€ 68 800€ 68 800€ 68 800€ 68 800€ 68 800€ 57 260€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 583 893€ 2 727 570€ 2 722 113€ 2 830 262€ 3 000 145€ 1 557 911€ 1 603 042€ 1 701 043€ 1 838 158€ 1 024 515€ 947 247€ 997 009€ 889 885€ 841 826€ 874 682€ 1 304 189€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
161 463€ 116 396€ 23 561€ 31 406€ 96 666€ 47 489€ 29 451€ 35 687€ 41 997€ 45 573€ 51 795€ 4 434€ 5 953€ 2 244€ 3 989€ 7 402€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
74 671€ 102 321€ 32 790€ 53 246€ 73 702€ 94 258€ 115 014€ 2 982€ 4 066€ 6 398€ 9 149€ 4 582€ 10 443€ 19 295€ 28 256€ 32 464€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
2 945€ 5 033€ 7 121€ 9 209€ 11 297€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
261 609€ 209 202€ 148 389€ 18 047€ 6 795€ 1 341 310€ 455 316€ 93 838€ 92 483€ 98 743€ 71 566€ 24 044€ 46 915€ 46 915€ 794 835€ 51 218€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
295 817€ 265 817€ 265 817€ 265 817€ 265 817€ 265 817€ 265 817€ 265 817€ 265 817€ 265 817€ 265 817€ 265 817€ 265 817€ 265 817€ 265 818€ 256 489€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
46 303€ 16 303€ 16 303€ 16 303€ 16 303€ 16 303€ 16 303€ 16 303€ 16 303€ 16 303€ 16 303€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 16 303€ 16 303€ 16 303€ 16 303€ 6 971€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
249 514€ 249 514€ 249 514€ 249 514€ 249 514€ 249 514€ 249 514€ 249 514€ 249 514€ 249 514€ 249 514€ 249 514€ 249 514€ 249 514€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 249 515€ 249 518€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 217 261€ 1 038 110€ 1 258 225€ 1 248 230€ 975 230€ 1 101 957€ 1 235 520€ 1 344 610€ 935 293€ 1 035 542€ 1 067 018€ 1 090 615€ 1 210 729€ 1 308 124€ 1 299 403€ 233 486€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
26 890€ 10 783€ 3 717€ 1 832€ 4 110€ 2 740€ 5 297€ 3 233€ 2 671€ 1 837€ 681€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
26 890€ 10 783€ 3 717€ 1 832€ 4 110€ 2 740€ 5 297€ 3 233€ 2 671€ 1 837€ 681€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
618 621€ 658 917€ 706 458€ 757 937€ 702 847€ 707 846€ 741 049€ 776 999€ 817 490€ 857 635€ 932 794€ 998 856€ 1 069 170€ 1 154 544€ 1 174 445€ 75 118€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
618 621€ 658 917€ 706 458€ 757 937€ 702 847€ 707 846€ 741 049€ 776 823€ 812 981€ 850 147€ 926 019€ 995 716€ 1 066 343€ 1 154 544€ 475 769€ 75 118€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
176€ 4 509€ 4 757€ 4 394€ 0€ 114€ 0€ 698 676€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 2 730€ 2 382€ 3 140€ 2 713€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
3 441€ 3 239€ 994€ 959€ 468€ 2 011€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 441€ 3 239€ 994€ 959€ 468€ 2 011€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
31 913€ 20 949€ 21 110€ 10 731€ 13 699€ 14 570€ 23 467€ 12 542€ 9 599€ 6 726€ 16 677€ 10 312€ 8 999€ 8 396€ 6 364€ 5 842€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
16 176€ 8 877€ 6 898€ 2 955€ 4 565€ 2 825€ 9 401€ 2 061€ 614€ 1 704€ 4 639€ 1 024€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
7 683€ 3 968€ 6 563€ 1 330€ 3 363€ 6 603€ 9 525€ 6 901€ 5 423€ 4 200€ 11 722€ 8 724€ 8 633€ 7 779€ 3 269€ 3 153€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
733€ 1 489€ 459€ 430€ 642€ 498€ 857€ 1 208€ 962€ 822€ 316€ 564€ 366€ 204€ 91€ 266€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 162€ 33€ 507€ 118€ 647€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
53€ 941€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 387€ 2 655€ 2 423€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
6 106€ 6 581€ 6 684€ 6 017€ 5 012€ 3 997€ 2 743€ 2 373€ 2 601€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 349€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
536 395€ 347 461€ 523 700€ 476 735€ 253 615€ 376 333€ 465 707€ 549 825€ 105 532€ 169 344€ 116 862€ 81 447€ 132 560€ 145 184€ 118 594€ 152 526€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 189€ 3 461€ 1 764€ 4 146€ 1 752€ 969€ 1 521€ 869€ 592€ 387€ 89€ 936€ 21€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
129€ 65€ 359€ 465€ 86€ 1 657€ 20€ 0€ 116€ 449€ 316€ 264€ 231€ 219€ 450€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
535 078€ 343 935€ 521 577€ 472 124€ 251 777€ 373 708€ 464 166€ 548 956€ 104 824€ 168 508€ 116 457€ 80 247€ 132 308€ 144 965€ 118 144€ 152 526€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
6 725€ 7 215€ 6 466€ 5 090€ 4 577€ 6 212€ 5 414€ 4 029€ 4 630€ 3 888€ 3 869€ 4 080€ 4 662€ 3 513€ 3 260€ 3 186€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
6 725€ 7 215€ 6 466€ 5 090€ 4 577€ 6 212€ 5 414€ 4 029€ 4 630€ 3 888€ 3 869€ 4 080€ 4 641€ 3 513€ 3 260€ 2 921€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 0€ 0€ 265€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 831 072€ 4 698 353€ 4 691 187€ 4 688 011€ 4 662 482€ 4 631 302€ 3 925 704€ 3 664 133€ 3 402 192€ 2 549 476€ 2 485 261€ 2 463 377€ 2 511 575€ 2 569 278€ 3 356 671€ 1 967 204€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 588 804€ 3 282 608€ 3 148 878€ 2 981 465€ 2 799 688€ 2 652 903€ 2 424 238€ 2 204 300€ 2 101 705€ 1 769 242€ 1 640 858€ 1 544 737€ 1 532 964€ 1 493 469€ 1 487 296€ 1 453 727€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
3 588 804€ 3 282 608€ 3 148 878€ 2 981 465€ 2 799 688€ 2 652 903€ 2 424 238€ 2 204 300€ 2 101 705€ 1 769 242€ 1 640 858€ 1 544 737€ 1 532 964€ 1 493 469€ 1 487 296€ 1 453 727€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
3 297 153€ 3 148 878€ 2 981 465€ 2 799 722€ 2 658 065€ 2 424 238€ 2 204 300€ 2 052 236€ 1 943 742€ 1 640 858€ 1 544 737€ 1 532 961€ 1 484 939€ 1 487 293€ 1 453 650€ 1 286 961€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
291 651€ 133 730€ 167 412€ 181 743€ 141 622€ 228 665€ 219 939€ 152 064€ 157 963€ 128 384€ 96 121€ 11 776€ 48 025€ 6 176€ 33 646€ 166 766€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
78 176€ 176 171€ 367 649€ 422 810€ 464 399€ 552 381€ 29 134€ 21 568€ 33 954€ 54 608€ 63 357€ 81 807€ 85 723€ 117 217€ 1 217 706€ 129 224€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 458€ 1 140€ 1 140€ 2 160€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 7 369€ 7 618€ 8 341€ 7 114€ 7 756€ 6 904€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
1 080€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
4 458€ 1 140€ 1 140€ 2 160€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 7 369€ 7 618€ 8 341€ 7 114€ 7 756€ 6 904€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
29 344€ 4 419€ 88 491€ 29 990€ 33 499€ 6 736€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 194€ 698 676€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
26 055€ 2 202€ 28 641€ 29 990€ 33 499€ 6 736€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 194€ 698 676€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
3 290€ 2 217€ 59 850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
156€ 442€ 1 194€ 1 967€ 2 022€ 1 601€ 1 392€ 1 054€ 438€ 98€ 115€ 123€ 41€ 582€ 222€ 299€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
156€ 442€ 1 194€ 1 967€ 2 022€ 1 601€ 1 392€ 1 054€ 438€ 98€ 115€ 123€ 41€ 582€ 222€ 299€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
44 217€ 28 601€ 35 247€ 47 107€ 27 806€ 42 963€ 26 662€ 19 434€ 18 865€ 24 801€ 12 188€ 15 324€ 3 542€ 3 472€ 407 139€ 3 054€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
11 154€ 8 715€ 10 519€ 12 725€ 7 972€ 21 795€ 8 222€ 5 028€ 4 757€ 8 976€ 2 849€ 4 942€ 3 533€ 3 472€ 406 790€ 3 054€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
194€ 177€ 338€ 330€ 346€ 10 360€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
6 062€ 549€ 60€ 12 054€ 148€ 2 145€ 2 145€ 254€ 100€ 110€ 125€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
15 311€ 10 865€ 12 882€ 11 494€ 11 040€ 10 539€ 8 488€ 7 070€ 7 349€ 8 219€ 1 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
10 148€ 7 223€ 9 523€ 8 815€ 7 153€ 7 029€ 6 344€ 5 691€ 5 313€ 6 142€ 5 862€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 543€ 1 249€ 2 263€ 2 020€ 1 494€ 1 456€ 1 269€ 1 214€ 1 008€ 1 024€ 1 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 349€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
141 569€ 241 577€ 341 585€ 399 992€ 500 000€ 0€ 13 572€ 28 628€ 43 685€ 58 742€ 73 799€ 88 855€ 103 913€ 118 967€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
99 968€ 199 976€ 299 984€ 400 000€ 0€ 13 572€ 13 572€ 28 628€ 58 742€ 73 799€ 88 855€ 103 913€ 118 967€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
99 968€ 100 008€ 100 008€ 100 008€ 100 000€ 0€ 0€ 15 057€ 15 057€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
41 601€ 41 601€ 41 601€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 164 092€ 1 239 575€ 1 174 661€ 1 283 736€ 1 398 395€ 1 426 018€ 1 472 332€ 1 438 265€ 1 266 533€ 725 626€ 781 046€ 836 834€ 892 888€ 958 592€ 651 669€ 384 253€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
148€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 164 092€ 1 239 575€ 1 174 661€ 1 283 736€ 1 398 395€ 1 426 018€ 1 472 184€ 1 438 265€ 1 266 533€ 725 626€ 781 046€ 836 834€ 892 888€ 958 592€ 651 669€ 383 755€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€