Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
8 914 896€ 9 244 025€ 9 424 073€ 9 364 994€ 9 260 544€ 9 465 455€ 10 280 957€ 9 577 024€ 10 254 598€ 8 473 719€ 8 017 440€ 6 421 904€ 6 624 505€ 6 731 116€ 5 495 960€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
6 153 640€ 6 141 892€ 6 288 254€ 6 397 571€ 6 567 540€ 7 047 837€ 8 020 119€ 7 480 731€ 8 513 157€ 6 868 791€ 6 637 732€ 5 888 546€ 6 072 700€ 5 967 816€ 5 309 040€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
97€ 159€ 221€ 1 184€ 2 640€ 4 096€ 5 552€ 7 008€ 3 856€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
97€ 159€ 221€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
1 184€ 2 640€ 4 096€ 5 552€ 7 008€ 3 856€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
5 645 643€ 5 633 832€ 5 780 133€ 5 889 671€ 6 058 455€ 6 537 296€ 7 508 123€ 6 967 278€ 7 998 248€ 6 344 791€ 6 115 596€ 5 361 763€ 5 545 917€ 5 441 033€ 4 794 501€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
509 354€ 509 354€ 505 269€ 506 224€ 509 247€ 451 801€ 414 455€ 400 177€ 386 946€ 224 206€ 184 169€ 46 752€ 44 146€ 41 663€ 41 454€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
9 277€ 9 277€ 9 277€ 9 277€ 9 907€ 4 407€ 1 407€ 1 407€ 1 407€ 1 407€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 614 947€ 3 869 742€ 4 166 849€ 4 321 143€ 4 572 003€ 5 072 937€ 4 727 681€ 4 138 915€ 3 950 627€ 2 597 871€ 1 995 012€ 1 349 287€ 1 544 912€ 1 636 749€ 1 582 399€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
78 047€ 97 102€ 145 080€ 125 449€ 84 242€ 66 956€ 79 229€ 54 612€ 3 157€ 4 782€ 2 423€ 12 986€ 2 875€ 1 363€ 576€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
108 084€ 20 949€ 32 565€ 44 699€ 1 763€ 3 008€ 4 979€ 1 602€ 2 478€ 3 500€ 0€ 462€ 1 170€ 1 925€ 3 709€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
1 910€ 3 239€ 3 163€ 2 518€ 699€ 1 049€ 74€ 254€ 434€ 614€ 0€ 88€ 400€ 712€ 1 131€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 324 024€ 1 124 169€ 917 930€ 880 362€ 880 593€ 937 139€ 2 280 297€ 2 370 311€ 3 653 199€ 3 512 410€ 3 933 993€ 3 952 188€ 3 952 414€ 3 758 621€ 3 165 232€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
507 900€ 507 900€ 507 900€ 507 900€ 507 900€ 507 900€ 507 900€ 507 900€ 507 900€ 520 144€ 522 136€ 526 783€ 526 783€ 526 783€ 514 539€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
507 900€ 507 900€ 507 900€ 507 900€ 507 900€ 507 900€ 507 900€ 507 900€ 507 900€ 520 144€ 522 136€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 526 783€ 526 783€ 526 783€ 514 539€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 755 235€ 3 095 996€ 3 130 135€ 2 961 553€ 2 688 524€ 2 413 533€ 2 256 984€ 2 093 579€ 1 734 113€ 1 598 702€ 1 373 975€ 528 503€ 548 175€ 758 116€ 179 146€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
22 855€ 25 500€ 24 775€ 28 263€ 36 536€ 15 535€ 2 455€ 6 798€ 1 451€ 2 703€ 1 479€ 2 590€ 3 854€ 3 111€ 1 207€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
22 855€ 25 500€ 24 775€ 28 263€ 36 536€ 15 535€ 2 455€ 6 798€ 1 451€ 2 703€ 1 479€ 2 590€ 3 854€ 3 111€ 1 207€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 155 109€ 1 239 458€ 1 251 301€ 1 311 617€ 1 352 784€ 1 027 134€ 1 046 950€ 1 065 867€ 1 112 977€ 986 740€ 1 066 377€ 341 386€ 380 458€ 567 150€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
2 227€ 1 640€ 2 942€ 2 838€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 155 109€ 1 237 231€ 1 249 661€ 1 308 674€ 1 349 946€ 1 027 134€ 1 046 950€ 1 065 867€ 1 112 977€ 986 740€ 1 066 377€ 341 386€ 380 458€ 567 150€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
637€ 637€ 637€ 637€ 637€ 637€ 637€ 637€ 637€ 637€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
637€ 637€ 637€ 637€ 637€ 637€ 637€ 637€ 637€ 637€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
129 271€ 87 990€ 92 433€ 74 455€ 76 887€ 81 011€ 146 865€ 195 748€ 229 706€ 66 712€ 42 566€ 21 525€ 10 744€ 12 212€ 6 165€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 111€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
8 910€ 1 331€ 6 733€ 1 297€ 8 948€ 3 113€ 9 230€ 9 332€ 9 993€ 1 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
11 326€ 11 244€ 19 160€ 11 842€ 11 112€ 9 439€ 11 169€ 13 738€ 19 422€ 17 778€ 10 734€ 1 548€ 1 337€ 2 187€ 3 451€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
22 862€ 20 564€ 9 333€ 9 757€ 8 100€ 18 888€ 35 968€ 43 768€ 34 585€ 33 055€ 26 374€ 19 888€ 8 296€ 5 525€ 2 714€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
144€ 97€ 19€ 78€ 41€ 137€ 116€ 0€ 0€ 116€ 0€ 89€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
86 029€ 54 754€ 57 187€ 51 481€ 48 686€ 49 434€ 90 383€ 128 909€ 163 864€ 14 586€ 5 459€ 0€ 0€ 4 500€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 1 841€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 448 000€ 1 742 412€ 1 760 990€ 1 546 582€ 1 221 681€ 1 289 215€ 1 060 077€ 824 530€ 389 342€ 541 910€ 262 915€ 162 980€ 153 119€ 175 643€ 171 774€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
4 662€ 5 930€ 4 202€ 5 506€ 3 380€ 978€ 724€ 532€ 228€ 1 051€ 1 665€ 552€ 0€ 98€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
153€ 288€ 288€ 0€ 100€ 14€ 438€ 24€ 8€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 443 338€ 1 736 482€ 1 756 788€ 1 541 076€ 1 218 300€ 1 288 237€ 1 059 200€ 823 710€ 388 826€ 540 859€ 261 151€ 162 414€ 152 681€ 175 521€ 171 766€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
6 021€ 6 137€ 5 684€ 5 869€ 4 481€ 4 085€ 3 854€ 2 714€ 7 328€ 6 226€ 5 733€ 4 855€ 3 630€ 5 184€ 7 774€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
6 021€ 6 137€ 5 684€ 5 869€ 4 481€ 4 085€ 3 854€ 2 714€ 7 328€ 6 226€ 5 733€ 4 855€ 3 630€ 5 184€ 7 774€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
8 914 896€ 9 244 025€ 9 424 073€ 9 364 994€ 9 260 544€ 9 465 455€ 10 280 957€ 9 577 024€ 10 254 598€ 8 473 719€ 8 017 440€ 6 421 904€ 6 624 505€ 6 731 116€ 5 495 960€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 153 375€ 4 186 154€ 4 114 601€ 3 898 596€ 3 719 849€ 3 647 349€ 4 483 422€ 4 335 624€ 4 789 868€ 4 501 256€ 4 280 686€ 4 043 272€ 4 105 474€ 4 309 052€ 3 684 165€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 12 244€ 12 244€ 12 244€ 12 244€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 12 244€ 12 244€ 12 244€ 12 244€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
4 153 375€ 4 186 154€ 4 114 601€ 3 898 596€ 3 719 849€ 3 647 349€ 4 483 422€ 4 335 624€ 4 789 868€ 4 501 256€ 4 268 442€ 4 031 028€ 4 093 230€ 4 296 808€ 3 684 165€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
4 186 856€ 4 114 721€ 3 898 009€ 3 717 179€ 3 659 307€ 3 407 602€ 4 334 008€ 4 791 468€ 4 489 012€ 4 318 103€ 4 170 085€ 4 048 568€ 4 160 945€ 4 278 486€ 3 642 113€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-33 481€ 71 433€ 216 591€ 181 417€ 60 542€ 239 747€ 149 414€ -455 845€ 300 856€ 183 153€ 98 357€ -17 540€ -67 715€ 18 322€ 42 052€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 738 939€ 2 928 986€ 3 073 466€ 3 167 101€ 3 160 395€ 3 329 294€ 3 464 124€ 3 088 383€ 3 230 443€ 2 340 003€ 2 222 041€ 969 228€ 1 041 127€ 1 072 037€ 1 034 382€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
7 373€ 15 140€ 3 306€ 5 860€ 9 400€ 16 750€ 3 800€ 1 300€ 1 300€ 11 736€ 10 544€ 17 085€ 19 062€ 16 030€ 13 496€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
7 373€ 15 140€ 3 306€ 5 860€ 9 400€ 16 750€ 3 800€ 1 300€ 1 300€ 11 736€ 10 544€ 17 085€ 19 062€ 16 030€ 13 496€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
19 021€ 113 179€ 98 716€ 137 249€ 1 659€ 142€ 3 266€ 1 534€ 8 320€ 108 340€ 20 569€ 325€ 5 992€ 41 170€ 6 823€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 1 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
19 021€ 113 179€ 98 716€ 137 249€ 1 659€ 142€ 3 266€ 414€ 8 320€ 108 340€ 20 569€ 325€ 5 992€ 41 170€ 6 823€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 365 312€ 2 478 589€ 2 590 494€ 2 701 117€ 2 809 537€ 2 914 093€ 3 018 488€ 2 608 762€ 2 693 417€ 1 742 645€ 1 735 162€ 647 291€ 664 244€ 650 487€ 666 485€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 364 709€ 2 477 975€ 2 589 874€ 2 700 530€ 2 809 015€ 2 913 575€ 3 018 116€ 2 608 476€ 2 693 085€ 1 742 393€ 1 735 043€ 646 794€ 663 936€ 650 395€ 666 076€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
604€ 614€ 620€ 587€ 523€ 518€ 372€ 286€ 332€ 252€ 119€ 497€ 308€ 92€ 409€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
299 233€ 253 823€ 282 297€ 241 827€ 228 355€ 230 999€ 216 191€ 199 505€ 200 221€ 134 663€ 67 541€ 68 819€ 76 835€ 95 113€ 77 014€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
58 548€ 30 350€ 51 593€ 16 000€ 12 901€ 17 909€ 10 154€ 10 696€ 16 319€ 37 319€ 30 946€ 9 189€ 1 769€ 1 085€ 2 765€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 307€ 2 031€ 2 302€ 2 451€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
114 029€ 111 900€ 109 840€ 107 837€ 106 025€ 103 764€ 102 175€ 85 922€ 84 463€ 53 320€ 3 328€ 8 320€ 0€ 21€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 441€ 8 438€ 9 120€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
77 609€ 78 662€ 79 514€ 80 245€ 79 750€ 80 387€ 74 655€ 74 851€ 66 501€ 18 253€ 8 100€ 9 296€ 12 076€ 48 776€ 62 678€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
29 278€ 19 195€ 23 629€ 21 369€ 16 820€ 16 441€ 16 487€ 15 521€ 19 998€ 14 333€ 15 382€ 23 909€ 36 279€ 20 951€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
13 551€ 10 823€ 13 686€ 12 644€ 10 166€ 9 911€ 10 146€ 9 823€ 8 974€ 9 223€ 7 159€ 12 324€ 11 560€ 11 135€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
6 218€ 2 893€ 4 036€ 3 733€ 2 692€ 2 587€ 2 575€ 2 692€ 3 966€ 2 215€ 2 626€ 3 474€ 5 679€ 2 405€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
48 000€ 68 256€ 98 652€ 81 048€ 111 444€ 167 310€ 222 378€ 277 282€ 327 186€ 342 620€ 388 225€ 235 708€ 274 994€ 269 237€ 270 564€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
20 256€ 50 652€ 81 048€ 111 444€ 167 474€ 227 378€ 277 282€ 292 720€ 388 225€ 235 708€ 274 994€ 269 237€ 270 564€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
20 256€ 30 396€ 30 396€ 30 396€ 55 866€ 54 904€ 49 904€ 49 904€ 49 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
48 000€ 48 000€ 48 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 022 582€ 2 128 885€ 2 236 006€ 2 299 297€ 2 380 300€ 2 488 811€ 2 333 411€ 2 153 017€ 2 234 286€ 1 632 460€ 1 514 713€ 1 409 404€ 1 477 904€ 1 350 027€ 777 413€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 478€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 777 413€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 022 582€ 2 127 407€ 2 236 006€ 2 299 297€ 2 380 300€ 2 488 811€ 2 333 411€ 2 153 017€ 2 234 286€ 1 632 460€ 1 514 713€ 1 409 404€ 1 477 904€ 1 350 027€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€