Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
485 385 512€ 493 134 361€ 490 978 736€ 484 651 844€ 482 467 233€ 477 527 940€ 475 426 393€ 482 305 702€ 462 172 545€ 515 355 814€ 514 613 405€ 465 434 858€ 489 502 217€ 445 381 586€ 327 747 130€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
471 825 238€ 475 781 350€ 472 962 563€ 472 128 813€ 466 970 997€ 464 223 152€ 461 630 912€ 458 375 718€ 439 333 765€ 489 068 565€ 488 499 413€ 457 949 302€ 481 998 287€ 430 365 099€ 307 895 799€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
593 640€ 910 592€ 1 283 940€ 1 586 372€ 1 445 984€ 1 681 951€ 1 938 121€ 2 219 316€ 380 218€ 359 225€ 385 847€ 451 946€ 356 600€ 283 868€ 234 234€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
528 477€ 803 350€ 1 126 950€ 1 458 518€ 1 289 296€ 1 532 449€ 1 771 162€ 2 050 110€ 250 542€ 255 133€ 314 902€ 374 130€ 356 600€ 283 868€ 233 713€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
984€ 3 268€ 6 720€ 10 807€ 14 894€ 18 981€ 23 068€ 27 155€ 12 359€ 13 009€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
64 180€ 103 974€ 150 270€ 117 048€ 141 794€ 130 521€ 143 890€ 142 052€ 117 317€ 91 083€ 70 945€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77 816€ 0€ 0€ 521€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
320 998 660€ 324 632 820€ 321 450 686€ 320 289 503€ 315 481 353€ 303 522 657€ 300 690 718€ 300 275 936€ 288 550 073€ 292 825 352€ 290 533 113€ 271 717 632€ 269 968 105€ 278 536 798€ 165 338 403€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
181 278 941€ 191 654 229€ 191 595 244€ 190 280 975€ 189 391 091€ 184 251 778€ 180 863 228€ 177 669 430€ 170 453 189€ 171 971 999€ 169 476 562€ 143 584 089€ 143 008 824€ 142 248 892€ 32 284 400€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
3 592 727€ 3 606 509€ 3 606 509€ 3 606 509€ 3 606 509€ 3 603 159€ 3 584 659€ 3 498 974€ 3 498 974€ 3 498 974€ 3 483 681€ 3 481 301€ 1 990 601€ 1 433 406€ 1 340 335€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
123 300 710€ 117 394 175€ 114 431 752€ 114 312 638€ 103 094 415€ 101 975 214€ 100 404 073€ 102 619 471€ 105 879 999€ 108 398 928€ 109 159 118€ 105 092 183€ 99 759 186€ 102 659 675€ 99 228 897€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
3 164 851€ 3 068 244€ 2 696 594€ 2 934 751€ 1 499 686€ 1 517 816€ 1 356 000€ 1 403 638€ 871 705€ 874 178€ 546 418€ 374 790€ 450 350€ 488 505€ 489 114€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
353 979€ 345 276€ 281 879€ 350 401€ 298 362€ 298 249€ 209 148€ 185 187€ 138 037€ 155 994€ 164 959€ 211 668€ 243 042€ 274 787€ 285 566€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
1 298€ 1 937€ 0€ 0€ 6 949€ 20 460€ 44 481€ 71 885€ 57 240€ 49 654€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
1 621 321€ 1 786 596€ 1 951 871€ 1 945 121€ 2 099 701€ 2 254 280€ 2 408 859€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
7 684 833€ 6 775 855€ 6 886 837€ 6 859 107€ 15 484 641€ 9 601 701€ 11 820 271€ 14 081 795€ 7 650 931€ 7 875 624€ 7 702 375€ 18 973 601€ 24 516 102€ 31 431 533€ 31 710 091€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 745 555€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
150 232 938€ 150 237 938€ 150 227 938€ 150 252 938€ 150 043 660€ 159 018 544€ 159 002 073€ 155 880 466€ 150 403 473€ 195 883 988€ 197 580 453€ 185 779 724€ 211 673 582€ 151 544 433€ 142 323 162€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
275 996€ 280 996€ 270 996€ 295 996€ 86 718€ 93 357€ 93 357€ 99 996€ 62 546€ 43 695 468€ 45 313 349€ 132 566 313€ 158 460 171€ 136 198 250€ 126 963 370€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
20 546 541€ 20 546 541€ 20 546 541€ 20 546 541€ 20 546 541€ 20 546 541€ 20 529 041€ 20 529 041€ 20 529 041€ 22 310 234€ 22 388 817€ 20 529 041€ 20 595 441€ 478 072€ 478 071€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 8 332€ 8 332€ 8 332€ 74 732€ 74 732€ 74 731€ 8 331€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
129 403 098€ 129 403 098€ 129 403 098€ 129 403 098€ 129 403 098€ 138 371 344€ 138 371 344€ 135 243 098€ 129 803 555€ 129 803 555€ 129 803 555€ 0€ 0€ 14 868 111€ 14 881 721€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 609 639€ 32 609 639€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
13 428 760€ 17 239 001€ 17 940 617€ 12 515 847€ 15 485 428€ 13 296 716€ 13 773 111€ 23 925 615€ 22 817 056€ 26 279 778€ 26 088 998€ 7 480 537€ 7 491 999€ 14 996 675€ 18 593 650€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
66 723€ 69 256€ 91 866€ 65 422€ 48 553€ 41 229€ 65 144€ 83 925€ 68 752€ 69 031€ 75 008€ 67 768€ 17 560€ 16 133€ 23 210€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
66 723€ 69 256€ 91 866€ 65 422€ 48 553€ 41 229€ 65 144€ 83 925€ 68 752€ 69 031€ 75 008€ 67 768€ 17 560€ 16 133€ 23 210€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 132 831€ 1 171 474€ 1 113 949€ 1 069 115€ 849 932€ 819 973€ 735 061€ 643 273€ 658 024€ 675 939€ 769 981€ 881 227€ 901 604€ 924 056€ 709 594€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
26 938€ 22 507€ 22 503€ 23 569€ 20 368€ 18 823€ 22 965€ 19 760€ 18 926€ 18 735€ 0€ 0€ 60€ 2 434€ 671€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 105 892€ 1 148 967€ 1 068 473€ 984 416€ 777 830€ 743 265€ 660 567€ 623 513€ 594 801€ 614 153€ 740 908€ 838 186€ 881 257€ 903 006€ 686 461€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 962€ 0€ 7 228€ 0€ 0€ 18 758€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 22 973€ 61 130€ 51 734€ 57 885€ 51 528€ 0€ 44 297€ 40 090€ 29 073€ 35 813€ 20 287€ 18 616€ 3 704€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 295 164€ 354 441€ 800€ 11 278 131€ 800€ 17 117 331€ 0€ 9 958€ 124 208€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 295 164€ 354 441€ 800€ 11 278 131€ 800€ 17 117 331€ 0€ 9 958€ 124 208€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
2 459 701€ 2 498 998€ 1 999 373€ 2 017 525€ 2 246 840€ 1 195 106€ 1 112 155€ 14 730 776€ 3 982 964€ 21 636 025€ 4 682 541€ 4 421 672€ 4 074 417€ 8 305 471€ 11 717 661€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 976€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 040€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 093 333€ 979 114€ 1 000 306€ 940 376€ 932 622€ 4 855€ 7 037€ 2 655€ 1 988€ 40€ 0€ 1 050€ 919€ 18 185€ 1 056€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
814 899€ 534 802€ 496 809€ 356 884€ 468 181€ 503 570€ 625 932€ 1 895 169€ 1 809 735€ 2 698 998€ 2 770 136€ 2 789 979€ 2 768 201€ 3 036 647€ 1 951 563€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
515 830€ 906 612€ 455 107€ 701 188€ 534 996€ 662 534€ 464 669€ 1 104 793€ 1 494 275€ 1 124 497€ 1 187 212€ 757 638€ 896 211€ 549 346€ 1 786 311€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
25 039€ 17 831€ 7 938€ 7 352€ 7 197€ 6 888€ 7 684€ 6 676€ 6 337€ 6 008€ 5 593€ 1€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 761€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
10 505€ 47 076€ 1 741€ 10 885€ 298 806€ 14 479€ 4 509€ 11 704 682€ 669 524€ 17 791 859€ 704 072€ 855 155€ 393 550€ 213 656€ 7 977 970€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 038€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 837€ 15 529€ 15 528€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
95€ 13 563€ 37 473€ 841€ 0€ 2 780€ 2 324€ 2 759€ 1 105€ 1 812€ 0€ 2 321€ 15 536€ 4 487 637€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
9 768 705€ 13 498 473€ 14 734 630€ 9 362 985€ 12 339 304€ 10 945 244€ 11 506 310€ 8 466 840€ 6 829 185€ 3 894 663€ 3 437 497€ 2 099 912€ 2 488 460€ 5 626 807€ 6 143 185€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
11 028€ 12 682€ 8 802€ 8 340€ 8 100€ 10 540€ 9 426€ 4 399€ 4 501€ 4 964€ 3 904€ 830€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
66€ 7 384€ 4 691€ 6 329€ 362 596€ 324 830€ 351 019€ 428 668€ 333 994€ 237 410€ 285 151€ 305 834€ 117 834€ 211€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
9 757 611€ 13 478 407€ 14 721 136€ 9 348 316€ 11 968 607€ 10 609 873€ 11 145 865€ 8 033 773€ 6 490 691€ 3 652 290€ 3 148 442€ 1 793 248€ 2 370 626€ 5 626 596€ 6 143 185€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 319€ 6 639€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 319€ 6 639€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
131 515€ 114 009€ 75 556€ 7 184€ 10 808€ 8 072€ 22 369€ 4 368€ 21 724€ 7 471€ 24 994€ 5 019€ 11 931€ 19 812€ 1 257 681€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
131 515€ 114 009€ 75 556€ 7 184€ 10 808€ 8 072€ 22 369€ 4 368€ 21 724€ 7 471€ 24 994€ 5 019€ 11 931€ 19 812€ 10 690€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 246 991€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
485 385 512€ 493 134 361€ 490 978 736€ 484 651 844€ 482 467 233€ 477 527 940€ 475 426 393€ 482 305 702€ 462 172 545€ 515 355 814€ 514 613 405€ 465 434 858€ 489 502 217€ 445 381 586€ 327 747 130€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
404 366 750€ 417 617 094€ 417 986 568€ 411 191 548€ 406 754 151€ 405 391 542€ 399 657 657€ 391 160 645€ 373 905 514€ 419 222 778€ 421 508 450€ 364 422 899€ 364 241 938€ 227 825 863€ 223 414 342€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45 056 515€ 46 752 979€ -393 344€ -428 183€ -360 150€ -360 150€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45 056 515€ 46 752 979€ -393 344€ -393 344€ -360 150€ -360 150€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -34 839€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
404 366 750€ 417 617 094€ 417 986 568€ 411 191 548€ 406 754 151€ 405 391 542€ 399 657 657€ 391 160 645€ 373 905 514€ 374 166 264€ 374 755 471€ 364 816 243€ 364 670 121€ 228 186 013€ 223 774 492€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
410 058 049€ 417 986 568€ 411 872 956€ 405 804 680€ 405 391 542€ 398 400 421€ 391 319 078€ 379 345 057€ 370 892 742€ 369 690 168€ 358 078 587€ 364 631 561€ 365 006 584€ 227 488 859€ 215 857 690€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-5 691 298€ -369 474€ 6 113 612€ 5 386 869€ 1 362 609€ 6 991 121€ 8 338 579€ 11 815 588€ 3 012 773€ 4 476 096€ 16 676 884€ 184 682€ -336 463€ 697 154€ 7 916 802€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
41 896 197€ 41 640 847€ 40 554 120€ 41 214 908€ 46 072 876€ 41 536 557€ 45 488 480€ 61 907 513€ 62 300 977€ 70 116 055€ 68 247 072€ 70 790 795€ 98 810 552€ 101 601 871€ 93 836 271€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 558 209€ 2 181 331€ 1 613 222€ 1 725 848€ 1 025 249€ 284 161€ 2 092 056€ 1 703 145€ 1 497 457€ 788 850€ 401 222€ 506 355€ 997 149€ 895 978€ 406 562€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
1 317 769€ 1 139 396€ 1 153 687€ 985 286€ 942 209€ 239 761€ 1 644 526€ 774 816€ 1 486 081€ 620 145€ 241 578€ 233 733€ 729 483€ 730 208€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 240 440€ 1 041 934€ 459 534€ 740 562€ 83 040€ 44 400€ 447 531€ 928 329€ 11 376€ 168 705€ 159 644€ 272 622€ 267 666€ 165 770€ 406 562€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 421 207€ 1 675 771€ 951 003€ 588 491€ 330 307€ 161 359€ 384 947€ 648 126€ 1 388 895€ 0€ 22 144€ 0€ 90 114€ 6 362 891€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
852 442€ 1 452 216€ 951 003€ 588 491€ 330 307€ 161 359€ 384 947€ 648 126€ 1 388 895€ 0€ 22 144€ 0€ 90 114€ 6 362 891€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
568 765€ 223 555€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
12 166 788€ 12 568 734€ 13 513 686€ 14 985 603€ 16 041 172€ 17 186 036€ 18 242 906€ 25 439 041€ 25 904 425€ 27 243 735€ 24 015 392€ 25 150 237€ 26 265 081€ 17 553 924€ 16 495 472€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
11 536 004€ 12 530 560€ 13 489 926€ 14 969 770€ 16 029 142€ 13 546 958€ 14 074 029€ 15 122 732€ 15 593 118€ 16 051 435€ 16 552 121€ 17 069 824€ 17 544 419€ 17 501 916€ 16 461 734€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
30 784€ 38 174€ 23 760€ 15 832€ 12 029€ 7 488€ 9 002€ 15 994€ 20 788€ 12 344€ 9 373€ 12 321€ 18 691€ 52 008€ 33 738€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
600 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 631 589€ 4 159 876€ 10 300 315€ 10 290 519€ 11 179 956€ 7 453 898€ 8 068 092€ 8 701 971€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
5 876 489€ 5 651 543€ 4 494 500€ 3 896 870€ 5 515 257€ 4 644 637€ 4 413 438€ 5 755 356€ 3 760 600€ 4 395 549€ 4 022 067€ 3 249 633€ 5 345 315€ 2 919 072€ 2 844 056€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 152 814€ 2 308 910€ 1 453 278€ 1 129 026€ 1 805 490€ 995 227€ 794 399€ 709 568€ 514 932€ 858 624€ 608 427€ 610 125€ 3 295 410€ 1 650 827€ 1 225 614€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
1 140 364€ 1 235 870€ 1 101 189€ 1 039 705€ 1 147 018€ 1 152 109€ 1 218 215€ 2 493 715€ 1 143 399€ 1 018 486€ 1 053 068€ 1 133 434€ 1 149 077€ 1 122 740€ 1 142 337€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1 218 392€ 1 032 137€ 1 019 671€ 971 033€ 1 548 933€ 660 070€ 645 119€ 104 273€ 53 558€ 10 721€ 15 169€ 35 425€ 32 883€ 142 132€ 12 691€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 53 117€ 1 895€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
436 882€ 187 062€ 115 526€ 128 159€ 372 327€ 1 302 463€ 1 275 207€ 1 993 518€ 1 638 421€ 2 109 246€ 1 913 101€ 1 470 649€ 866 307€ 408€ 9 050€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
482 958€ 462 210€ 392 782€ 336 050€ 349 366€ 288 020€ 259 565€ 257 908€ 234 042€ 222 953€ 241 156€ 0€ 0€ 0€ 239 499€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
48 084€ 30 497€ 20 954€ 14 585€ 14 673€ 14 313€ 13 966€ 450€ 475€ 390€ 679€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
323 283€ 318 885€ 271 397€ 223 591€ 219 258€ 191 549€ 173 072€ 161 906€ 148 767€ 148 283€ 148 266€ 0€ 0€ 0€ 143 014€
166
15.
Daň z príjmov (341)
1 125€ 0€ 638€ 1 890€ 1 680€ 0€ 0€ 2 341€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
71 821€ 74 763€ 61 724€ 50 853€ 56 513€ 40 785€ 33 813€ 31 606€ 26 989€ 26 847€ 28 397€ 0€ 0€ 0€ 34 454€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
765€ 1 210€ 4 225€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 83€ 0€ 100€ 83€ 71€ 17€ 0€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 638€ 2 965€ 18 050€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 770€ 0€ 0€ 0€ 19 347€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
19 873 505€ 19 563 468€ 19 981 709€ 20 018 097€ 23 160 892€ 19 260 364€ 20 355 133€ 28 361 846€ 29 749 598€ 37 687 922€ 39 786 246€ 41 884 570€ 66 112 893€ 73 870 006€ 74 090 181€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
13 870 601€ 14 229 493€ 16 313 774€ 16 613 521€ 20 012 947€ 16 110 505€ 17 811 769€ 13 819 824€ 15 918 148€ 18 016 472€ 22 213 120€ 24 311 444€ 26 409 767€ 26 913 623€ 29 065 684€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
3 955 767€ 3 286 838€ 1 620 798€ 3 404 576€ 3 147 945€ 3 149 859€ 2 543 364€ 2 808 895€ 2 098 324€ 2 098 324€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
2 047 137€ 2 047 137€ 2 047 137€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 733 126€ 0€ 17 573 126€ 17 573 126€ 17 573 126€ 17 573 126€ 45 024 497€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 733 126€ 0€ 17 573 126€ 0€ 0€ 22 130 000€ 29 383 257€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
39 122 565€ 33 876 420€ 32 438 049€ 32 245 388€ 29 640 206€ 30 599 841€ 30 280 256€ 29 237 543€ 25 966 054€ 26 016 980€ 24 857 883€ 30 221 164€ 26 449 727€ 115 953 852€ 10 496 517€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
3 592€ 2 592€ 2 662€ 2 662€ 2 662€ 2 662€ 2 662€ 25 452€ 29 847€ 32 153€ 35 996€ 61 895€ 184€ 11 513€ 44 183€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
39 118 973€ 33 873 828€ 32 435 387€ 32 242 726€ 29 637 544€ 30 597 179€ 30 277 594€ 29 212 091€ 25 936 207€ 25 984 828€ 24 821 887€ 30 159 269€ 26 449 543€ 115 942 339€ 10 452 334€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€