Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
429 406€ 339 873€ 380 740€ 357 909€ 328 220€ 328 674€ 338 824€ 281 763€ 281 824€ 281 575€ 289 474€ 281 351€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
405 208€ 315 248€ 306 375€ 308 818€ 311 031€ 320 246€ 325 560€ 274 620€ 272 424€ 271 060€ 259 669€ 254 397€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
405 208€ 315 248€ 233 224€ 235 667€ 237 880€ 247 095€ 252 409€ 201 470€ 199 273€ 197 909€ 186 510€ 181 238€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
59 185€ 59 185€ 59 185€ 59 185€ 59 185€ 59 185€ 59 185€ 405€ 405€ 405€ 405€ 398€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
143 181€ 151 653€ 160 125€ 168 597€ 177 215€ 100 848€ 109 705€ 118 562€ 109 921€ 115 063€ 123 355€ 132 278€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
1 113€ 2 877€ 2 760€ 3 720€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 444€ 929€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
14 650€ 0€ 1 881€ 2 685€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
187 080€ 101 533€ 9 274€ 1 481€ 1 481€ 87 063€ 83 520€ 82 503€ 88 947€ 82 441€ 62 306€ 47 633€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
0€ 0€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 159€ 73 159€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
0€ 0€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 73 151€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73 159€ 73 159€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
24 175€ 24 625€ 74 365€ 49 077€ 17 189€ 8 411€ 13 018€ 6 961€ 9 111€ 10 164€ 25 184€ 26 722€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
12€ 0€ 0€ 0€ 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
12€ 0€ 0€ 0€ 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
049
B.III.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
1 856€ 1 934€ 1 268€ 749€ 699€ 447€ 3 112€ 1 008€ 551€ 736€ 245€ 897€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 266€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
215€ 888€ 548€ 364€ 333€ 245€ 3 061€ 447€ 176€ 666€ 152€ 232€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
1 585€ 990€ 720€ 380€ 366€ 201€ 51€ 109€ 375€ 70€ 75€ 266€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 133€
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
57€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 452€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
22 306€ 22 691€ 73 098€ 48 328€ 16 490€ 7 589€ 9 906€ 5 952€ 8 560€ 9 428€ 24 602€ 25 493€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
2 677€ 1 595€ 3 296€ 2 593€ 1 406€ 1 020€ 1 815€ 418€ 225€ 353€ 85€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
84€ 391€ 179€ 266€ 38€ 114€ 60€ 36€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
19 546€ 20 704€ 65 345€ 35 962€ 7 894€ 3€ 1 321€ 198€ 3 306€ 5 686€ 18 002€ 25 493€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221AÚ))
0€ 0€ 4 277€ 9 507€ 7 151€ 6 453€ 6 710€ 5 300€ 5 029€ 3 389€ 6 515€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 099 až r. 103))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 337€ 166€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 337€ 166€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
23€ 0€ 14€ 0€ 17€ 246€ 182€ 289€ 351€ 4 621€ 232€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
23€ 0€ 14€ 0€ 17€ 246€ 182€ 289€ 351€ 4 621€ 232€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
429 406€ 339 873€ 380 740€ 357 909€ 328 220€ 328 674€ 338 824€ 281 763€ 281 824€ 281 575€ 289 474€ 281 351€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
288 980€ 284 201€ 351 356€ 332 603€ 306 954€ 297 573€ 311 850€ 251 514€ 252 321€ 244 697€ 256 295€ 256 954€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
288 980€ 284 201€ 351 356€ 332 603€ 306 954€ 297 573€ 311 850€ 251 514€ 252 321€ 244 697€ 256 295€ 256 954€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
284 201€ 351 356€ 332 603€ 305 354€ 297 573€ 311 850€ 310 294€ 252 340€ 247 383€ 256 286€ 256 915€ 244 938€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
4 778€ -67 155€ 18 753€ 27 249€ 9 381€ -14 277€ 1 556€ -826€ 4 938€ -11 589€ -620€ 12 016€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
63 125€ 42 721€ 15 786€ 11 060€ 7 964€ 17 015€ 12 103€ 14 593€ 12 099€ 19 352€ 15 095€ 5 609€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
300€ 300€ 300€ 300€ 0€ 0€ 2 163€ 3 583€ 4 420€ 10 146€ 4 274€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 274€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
300€ 300€ 300€ 0€ 0€ 0€ 2 163€ 3 583€ 4 420€ 10 146€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
18 498€ 0€ 0€ 0€ 0€ 572€ 132€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
18 498€ 0€ 0€ 0€ 0€ 572€ 132€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 016€ 512€ 1 124€ 1 079€ 963€ 813€ 585€ 535€ 560€ 688€ 559€ 398€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 016€ 512€ 1 124€ 1 079€ 963€ 813€ 585€ 535€ 560€ 688€ 554€ 398€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
14 508€ 41 909€ 14 363€ 9 681€ 7 001€ 12 371€ 8 782€ 10 343€ 7 119€ 8 518€ 10 262€ 5 211€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
5 968€ 15 311€ 2 128€ 2 261€ 87€ 5 700€ 2 215€ 3 622€ 2 304€ 2 215€ 4 071€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 76€ 351€ 5€ 1 506€ 49€ 5€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
4 875€ 9 110€ 6 963€ 4 186€ 3 851€ 3 696€ 3 831€ 2 999€ 2 974€ 4 326€ 4 144€ 3 319€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
2 983€ 5 548€ 4 285€ 2 697€ 2 407€ 2 252€ 2 364€ 1 834€ 1 675€ 1 899€ 2 047€ 1 892€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
682€ 1 940€ 986€ 537€ 581€ 371€ 367€ 382€ 117€ 73€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
28 803€ 0€ 0€ 0€ 3 831€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
10 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
18 403€ 0€ 0€ 0€ 3 831€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
77 302€ 12 950€ 13 598€ 14 246€ 13 302€ 14 087€ 14 871€ 15 656€ 17 404€ 17 526€ 18 084€ 18 788€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
77 302€ 12 950€ 13 598€ 14 246€ 13 302€ 14 087€ 14 871€ 15 656€ 17 404€ 17 526€ 18 084€ 18 788€