Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technická univerzita vo Zvolene

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
37 199 489 € 36 045 731 € 36 391 701 € 36 092 181 € 36 883 801 € 36 571 381 € 37 347 534 € 37 863 665 €
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
91 429 € 169 368 € 413 949 € 720 268 € 1 039 821 € 1 140 250 € 484 246 € 607 882 €
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
91 429 € 102 766 € 187 488 € 333 948 € 493 642 € 434 212 € 484 246 € 607 882 €
005
 
Oceniteľné práva 014 -
(074 + 091AÚ))
0 € 66 602 € 226 461 € 386 320 € 546 179 € 706 038 € 0 € 0 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
37 108 060 € 35 876 363 € 35 977 752 € 35 371 912 € 35 843 979 € 35 431 131 € 36 863 288 € 37 255 783 €
010
 
Pozemky
(031))
3 073 883 € 3 053 466 € 3 776 545 € 3 900 202 € 4 027 290 € 4 027 290 € 4 027 290 € 3 177 916 €
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
7 069 € 5 369 € 5 369 € 5 369 € 5 369 € 5 369 € 5 369 € 5 369 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
28 172 368 € 26 463 610 € 23 232 549 € 22 711 294 € 22 694 999 € 21 912 597 € 21 069 096 € 22 323 027 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
1 231 786 € 1 533 298 € 2 059 001 € 3 145 763 € 4 443 894 € 4 858 252 € 6 252 612 € 7 255 848 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
780 497 € 752 075 € 926 599 € 659 638 € 139 476 € 174 082 € 199 157 € 264 870 €
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
3 842 457 € 4 068 545 € 5 977 688 € 4 949 647 € 4 441 512 € 4 453 541 € 5 309 764 € 4 228 754 €
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052 - 095AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 91 440 € 0 € 0 € 0 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
13 065 704 € 14 174 295 € 12 515 271 € 11 404 335 € 10 302 321 € 14 962 300 € 13 470 793 € 11 366 829 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
421 307 € 430 098 € 458 454 € 417 449 € 383 007 € 554 554 € 473 877 € 363 512 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
63 103 € 69 580 € 77 016 € 84 424 € 83 901 € 106 038 € 110 898 € 112 992 €
033
 
Výrobky
(123 - 194))
355 030 € 356 960 € 377 892 € 329 449 € 296 530 € 444 837 € 361 216 € 248 758 €
034
 
Zvieratá
(124 - 195))
1 762 € 1 762 € 1 762 € 1 762 € 1 762 € 1 762 € 1 762 € 1 762 €
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
1 412 € 1 796 € 1 785 € 1 814 € 814 € 1 917 € 0 € 0 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
380 338 € 339 109 € 832 647 € 314 801 € 667 475 € 5 274 231 € 4 482 727 € 3 961 773 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
91 061 € 86 080 € 189 849 € 155 609 € 211 716 € 190 200 € 173 998 € 149 897 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
218 € 228 € 228 € 972 € 1 166 € 1 156 € 1 167 € 1 600 €
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
53 902 € 88 059 € 162 484 € 11 949 € 11 805 € 4 617 617 € 3 813 724 € 3 123 007 €
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
91 414 € 32 310 € 341 056 € 0 € 297 169 € 327 000 € 321 161 € 490 827 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
143 743 € 132 432 € 139 029 € 146 271 € 145 619 € 138 257 € 172 677 € 196 442 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
12 264 059 € 13 405 089 € 11 224 170 € 10 672 085 € 9 251 839 € 9 133 515 € 8 514 189 € 7 041 544 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
5 098 € 1 872 € 2 335 € 2 337 € 1 948 € 3 598 € 931 € 1 611 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
12 258 961 € 13 403 216 € 11 221 835 € 10 669 748 € 9 249 891 € 9 129 918 € 8 513 258 € 7 039 933 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
80 548 € 76 548 € 54 125 € 55 200 € 49 108 € 43 586 € 65 827 € 75 032 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
80 548 € 76 548 € 54 125 € 55 200 € 49 108 € 43 586 € 65 827 € 75 032 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
50 345 740 € 50 296 574 € 48 961 097 € 47 551 716 € 47 235 230 € 51 577 267 € 50 884 154 € 49 305 526 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
29 226 421 € 29 345 015 € 29 210 926 € 28 638 735 € 27 577 496 € 27 000 229 € 26 238 513 € 25 542 109 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
25 726 470 € 25 272 640 € 25 287 901 € 25 173 824 € 24 541 572 € 24 503 739 € 24 428 284 € 24 459 059 €
063
 
Základné imanie
(411))
22 834 306 € 21 766 069 € 21 882 264 € 21 377 258 € 20 890 835 € 20 805 663 € 21 233 461 € 21 083 783 €
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
291 757 € 249 530 € 305 649 € 509 762 € 436 904 € 427 667 € 354 969 € 422 210 €
065
 
Fond reprodukcie
(413))
2 600 407 € 3 257 041 € 3 099 987 € 3 286 804 € 3 213 832 € 3 270 409 € 2 839 854 € 2 953 066 €
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
2 917 978 € 3 416 617 € 3 213 723 € 2 647 913 € 2 020 730 € 1 483 707 € 802 089 € 424 538 €
069
 
Rezervný fond
(421))
1 996 798 € 2 139 495 € 1 860 774 € 1 538 975 € 1 137 897 € 737 783 € 458 194 € 281 353 €
070
 
Fondy tvorené zo zisku
(423))
898 910 € 1 254 812 € 1 330 021 € 1 085 507 € 857 624 € 721 642 € 294 871 € 80 984 €
071
 
Ostatné fondy
(427))
22 269 € 22 311 € 22 928 € 23 432 € 25 209 € 24 281 € 49 024 € 62 201 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
581 973 € 655 758 € 709 302 € 816 998 € 1 015 195 € 1 012 783 € 1 008 140 € 658 512 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 392 195 € 2 098 754 € 2 537 968 € 1 699 084 € 1 538 779 € 6 464 851 € 5 713 772 € 4 713 251 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
458 681 € 420 233 € 437 516 € 368 965 € 298 193 € 333 614 € 320 595 € 414 108 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
458 681 € 420 233 € 437 516 € 368 965 € 298 193 € 333 614 € 320 595 € 414 108 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
29 436 € 25 080 € 23 719 € 24 901 € 28 806 € 40 195 € 32 796 € 21 270 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
29 436 € 25 080 € 23 719 € 24 901 € 28 806 € 40 195 € 32 796 € 21 270 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 904 078 € 1 653 441 € 2 076 733 € 1 305 218 € 1 211 779 € 6 091 042 € 5 360 382 € 4 277 873 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
473 378 € 386 795 € 553 664 € 158 262 € 267 326 € 476 072 € 550 738 € 210 628 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
550 351 € 493 884 € 514 530 € 464 445 € 469 118 € 429 438 € 457 847 € 470 798 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
348 372 € 313 023 € 321 042 € 290 052 € 286 405 € 266 006 € 280 334 € 264 924 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
83 904 € 121 404 € 192 223 € 245 687 € 82 285 € 4 679 580 € 3 946 470 € 3 169 310 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
448 074 € 338 335 € 495 274 € 146 772 € 106 645 € 239 945 € 124 993 € 162 212 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
18 727 124 € 18 852 805 € 17 212 203 € 17 213 897 € 18 118 955 € 18 112 187 € 18 931 869 € 19 050 166 €
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
5 473 € 4 878 € 4 826 € 5 164 € 4 617 € 3 881 € 2 740 € 2 606 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
18 721 652 € 18 847 927 € 17 207 377 € 17 208 733 € 18 114 338 € 18 108 306 € 18 929 130 € 19 047 560 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
50 345 740 € 50 296 574 € 48 961 097 € 47 551 716 € 47 235 230 € 51 577 267 € 50 884 154 € 49 305 526 €