Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
74 095 859€ 79 236 553€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
16 034€ 20 656€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
16 034€ 20 656€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
73 906 849€ 79 042 921€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
67 075 875€ 72 447 192€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
5 717€ 5 717€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
6 367 927€ 6 289 415€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
200 191€ 112 074€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
31 512€ 64 369€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
6 813€ 8 300€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
218 813€ 115 854€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
172 976€ 172 976€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
67 000€ 67 000€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
105 976€ 105 976€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
5 084 076€ 5 829 199€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
2 268€ 3 489€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
940€ 590€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
1 328€ 2 899€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
580 697€ 632 869€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
580 697€ 632 869€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
402 001€ 608 060€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
24 734€ 2 736€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
16€ 259€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
117 069€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
260 182€ 605 066€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
4 099 111€ 4 584 782€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
63 868€ 31 866€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
4 035 243€ 4 552 916€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
16 030€ 20 376€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
11 377€ 11 802€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
4 654€ 8 574€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
79 195 965€ 85 086 128€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
75 034 879€ 81 437 170€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
75 594 348€ 80 983 437€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
73 951 424€ 79 416 790€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
1 642 924€ 1 566 647€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
453 733€ 459 197€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-1 013 202€ -5 464€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
747 635€ 181 552€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
6 012€ 5 103€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 012€ 5 103€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
741 623€ 176 449€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
623 185€ 49 966€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
26 367€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
6 877€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
3 835€ 104 982€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
81 359€ 21 501€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
3 413 452€ 3 467 406€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
2 550€ 1 922€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 933 433€ 3 465 484€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
1 477 469€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
79 195 965€ 85 086 128€