Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
201 677€ 257 071€
02
502
Spotreba energie
70 673€ 73 439€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
112 192€ 116 940€
05
512
Cestovné
5€
06
513
Náklady na reprezentáciu
83 800€ 31 144€
07
518
Ostatné služby
493 062€ 412 680€
08
521
Mzdové náklady
2 568 086€ 2 484 484€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
872 033€ 843 165€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
199 936€ 172 145€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
85 826€ 75 248€
15
538
Ostatné dane a poplatky
6 939€ 6 818€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
464€ 723€
18
543
Odpísanie pohľadávky
43 700€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
133€ 96€
21
546
Dary
16 070€
22
547
Osobitné náklady
1 894€ 3 078€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
19 295€ 113 043€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
459 455€ 431 475€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 950€ 8 090€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
271 308€ 208 036€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
347 315€ -15 517€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
585€ 50 965€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 112 966€ 968 050€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
15 237€ 17 908€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
6 988 600€ 6 259 080€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
27 572€
40
602
Tržby z predaja služieb
9 915€ 12 945€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
639€ 639€
54
645
Kurzové zisky
5 097€
55
646
Prijaté dary
15 452€ 59€
56
647
Osobitné výnosy
6 025€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
173 921€ 761 034€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 816€ 10 040€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
1 818 001€ 1 829 270€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
867 465€ 838 985€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
110 747€ 74 858€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
3 241 528€ 3 171 891€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
6 284 153€ 6 705 746€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-704 448€ 446 666€
76
591
Daň z príjmov
308 754€ 452 130€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-1 013 202€ -5 464€