Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OMV Slovensko, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
998 393 621 € 771 030 876 € 603 026 215 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
970 844 615€ 760 881 065€ 593 647 486€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 846 316€ 6 248 329€ 5 947 848€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
53 492€ 7 698€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 649 198€ 3 893 784€ 3 430 881€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
970 948 476 € 747 308 347 € 588 327 664 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
688 525 026€ 447 180 764€ 306 928 842€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 012 031€ 2 432 850€ 2 472 372€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
46 620 644€ 43 816 650€ 39 574 850€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 686 816 € 6 658 143 € 6 342 792 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 618 532€ 4 606 502€ 4 595 999€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 068 284€ 2 051 640€ 1 746 793€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
211 428 063€ 236 064 231€ 218 843 135€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 675 896€ 10 760 000€ 11 137 882€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€ 395 709€ 3 027 791€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
27 445 145 € 23 722 529 € 14 698 551 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
241 533 230 € 273 699 130 € 250 619 270 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
359 426 € 25 787 € 40 257 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
359 426 € 25 787 € 40 257 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
971 294 € 456 300 € 465 330 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
971 294 € 456 300 € 465 330 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-611 868 € -430 513 € -425 073 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
26 833 277 € 23 292 016 € 14 273 478 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 643 829 € 4 989 480 € 3 035 896 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 965 990€ 5 425 106€ 2 861 813€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-322 161€ -435 626€ 174 083€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
21 189 448 € 18 302 536 € 11 237 582 €